REZULTATE PROBA SCRISĂ CONCURS post temporar vacant de asistent medical generalist PL

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Obţinute de candidaţi pentru funcţia de asistent medical generalist  cu 6 luni vechime

Substațiile Marghita, Suplacu de Barcău

 

Nr. crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 IANOSTYAK DANIEL RAUL 30,00 RESPINS
2 NECHITA ANDREI ALEXANDRU 34,00 RESPINS
3 POP FLORENTINA 56,00 ADMIS
4 SILAGHI ALUNITA LAVINIA 56,00 ADMIS
5 TIRLE MINODORA LAVINIA 25,50 RESPINS

 

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 31.10.2019  ora 1200, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

VALIDARE DOSARE INSCRIERE CONCURS post farmacist în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Farmacist în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor Ordinului M.S. nr.869/09.07.2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic/farmacist din unitățile sanitare publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BABA NADIA FELICIA ADMIS  
2 BALINT ADRIANA IOANA ADMIS  
3 BENA IOANA MARIANA ADMIS  
4 BONDOR MIHAELA JENICA ADMIS  
5 DARABAN DANIELA GEORGETA ADMIS  
6 FILIP ANCA DANIELA ADMIS  
7 FOICA RAUL CĂTĂLIN ADMIS  
8 KOVACS ALEXANDRA MARIA ADMIS  
9 LAZEA CRISTINA RALUCA ADMIS  
10 LUPȘE FLAVIA CODRUȚA ADMIS  
11 MOȘ ANDREEA MARIA ADMIS  
12 NETEA STANCIU DANA SIMONA ADMIS  
13 OLARU IRINA FLORENTINA ADMIS  
14 POPA DAN MIHAI ADMIS  
15 POPA NATALIA GEORGIANA ADMIS  
16 PORGE OANA ALEXANDRA ADMIS  
17 POTROVIȚĂ CRISTINA TABITA ADMIS  
18 PRADA DANIELA ALINA ADMIS  
19 ȚOC DOINA CARMEN ADMIS  

 

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE – promovare din statistician medical debutant în statistician medical

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

 

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 12.11.2019, pentru promovarea unui statistician medical debutant în statistician medical.

 

Condiţii specifice de promovare din statistician medical debutant în statistician medical: 6 luni vechime ca statistician medical debutant.

 

Examenul se va desfășura în data de 12.11.2019, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. Legea nr. 95/2006;
 2. Ordinul 870/2004;
 3. Ordinul 2021/2008;

 

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

 Documentul oficial  il gasiti la acest LINK 

VALIDARE DOSARE INSCRIERE CONCURS post temporar vacant de asistent medical generalist PL

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL cu vechime 6 luni în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judetean Bihor substațiile Marghita și Suplacu de Barcău, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 IANOSTYAK DANIEL RAUL ADMIS  
2 NECHITA ANDREI ALEXANDRU ADMIS  
3 POP FLORENTINA ADMIS  
4 SILAGHI ALUNITA LAVINIA ADMIS  
5 TIRLE MINODORA LAVINIA ADMIS  

 

Contestațiile se pot depune până la data de 24.10.2019 ora 1200 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Documentele oficiale, calendarul de concurs, bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK 

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS post temporar vacant de asistent medical generalist PL

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

  

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr.24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi temporar vacante de asistent medical generalist PL, la substația Marghita, în perioada 15.10.2019-13.11.2019, după cum urmează:

 

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

  Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de asistent medical generalist PL:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, sau diplomă de licență în specialitatea asistent medical generalist;
 • specialitatea asistent medical generalist;
 • certificat de membru OAMMR;
 • aviz de liberă practică/participare concurs;
 • 6 luni vechime în specialitatea de asistent medical generalist.

 

 

Dosarul de concurs pentru postul de asistent medical generalist PL va conţine obligatoriu următoarele acte: 

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplome de studii (bacalaureat, postliceală, licență specializări);
 • copie certificat de membru vizat la zi;
 • aviz de liberă practică;
 • copie asigurare malpraxis (în situația ocupării postului);
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă ca asistent medical generalist;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

    Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  21.10.2019 ora 14,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

    Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 Documentele oficiale, calendarul de concurs, bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK 

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE – promovare din șofer autosanitară II în șofer autosanitară I

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

   

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 28.10.2019, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară II în șofer autosanitară I:

                                                                    3 ani vechime ca șofer autosanitară II.

 

Examenul se va desfășura în data de 28.10.2019, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 și al M.I.R.A. nr.21386/27.11.2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 Documentul oficial  il gasiti la acest LINK 

Completare anunt concurs farmacist cu aviz de liberă practică, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă

COMPLETARE ANUNȚ CONCURS FARMACIST

 

În completarea anunțului de concurs cu nr. 4968 din data de 08.10.2019, pentru postul de farmacist, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 444/2019, pentru aprobarea normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice, art. 49, alin. 3, corroborate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/09.07.2015, pentru aprobarea metodologiilor privind  organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic/farmacist din unitățile sanitare publice, art. 25, alin. 2,  se completează astfel:

 

–    minimum 2 ani experiență profesională.

 

La dosarul de concurs se vor depune și documentele din care să reiasă experiența profesională de 2 ani.

 

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Rezultat final concurs Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTURILE DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 COTRAU GAVRIL 85,56 100,00 100,00 95,19 Admis
2 CABA LEONTIN 66,03 100,00 100,00 88,68 Admis
3 TAUT PAUL 62,76 98,58 100,00 87,11 Admis
4 BIRIS FLORENTIN 62,66 96,33 100,00 86,33 Admis
5 BORA DANIEL 61,04 93,91 100,00 84,98 Respins
6 NAGY ATTILA 54,69 89,66 100,00 81,45 Respins
7 BLAGA DORIN 50,00 93,50 100,00 81,17 Respins
8 BORUT COSMIN 50,00 88,50 100,00 79,50 Respins
9 ALB TEODOR 50,00 88,41 100,00 79,47 Respins

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Rezultat final concurs asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTURILE VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST cu 6 luni vechime în specialitate – LA S.A.J. BIHOR

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 MOCANU SERGIU 82,50 92,00 100,00 91,50 ADMIS
2 PAPP ALEXANDRU 84,00 82,08 100,00 88,69 ADMIS
3 TURCUS VASILE RADU 76,50 82,50 100,00 86,33 ADMIS
4 CHIRODEA AGNETA EMILIA 80,50 68,67 100,00 83,06 RESPINS
5 CANTA IULIA FLORINA 73,40 67,00 100,00 80,13 RESPINS
6 PERE DAVID BENIAMIN 56,20 65,00 100,00 73,73 RESPINS
7 CHETAN RAUL VLAD 67,70 52,33 100,00 73,34 RESPINS

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Anunt organizare concurs farmacist cu aviz de liberă practică, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

          În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/09.07.2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic/farmacist din unitățile sanitare publice, Serviciul de Ambulanță Județean Bihor organizeză concurs pentru ocuparea a unui post de farmacist la stația central Oradea, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

– 1 post de farmacist cu aviz de liberă practică, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă.

               Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Bihor din Oradea, str. Sucevei, nr. 24.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
– cerere în care se menționeaza postul pentru care dorește să concureze;
– copie xerox după diploma de farmacist;
– copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
– dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordinul nr. 869/09.07.2015.
– cazierul judiciar;
– certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
– chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este de 150 de lei, conform OMS 869/2015 și se achita la caseria unitatii.

                 Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei din str. Sucevei, nr. 24, localitatea Oradea, judetul Bihor, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului la sediul unității, mai exact în perioada 08.10.2019-23.10.2019, între orele 12-14.
Tematica și bibliografia se pot consulta pe www.ms.ro, sectiunea Informare –Tematici, precum și pe site-ul SAJ Bihor www.ambulantabihor.ro, secțiunea concursuri/angajări. Relaţii suplimentare la telefon 0259/411313- int 215.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK, iar bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK