ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

 

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, prin prezenta, în conformitate cu dispozițiile Ministerului Sănătății-adresa cu nr. 1154/27.01.2022, prin care s-a dispus stabilirea calendarului de desfășurare a concursului, în conformitate cu prevederile legale ale OMS 157/2019, face următorul anunț:

 

            Calendarul desfășurării concursului pentru postul de director economic va fi reluat cu proba de evaluare a dosarelor candidaților și este următorul:

 

 • Evaluarea dosarelor candidaților: 07.02.2022 – ora 11:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 07.02.2022 – ora 15:00;
 • Depunere contestatie soluționare dosare – în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor pentru selcția dosarelor, respectiv: până în 08.02.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare – în 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru evaluarea dosarelor, respectiv: 09.02.2022 – până la ora 15:00
 • Afișare rezultate contestatii dosare: 09.02.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă – 10.02.2022 – ora 11:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă : 10.02.2022- ora 15:00
 • Susținerea proiectului de management: 11.02.2022 – ora 11:00
 • Afișare rezultate susținerea proiect management: 11.02.2022 – ora 15:00
 • Interviul de selecție: 14.02.2022 – ora 11:00
 • Afișare rezultate interviul de selecție: 14.02.2022 – ora 15:00
 • Afișare rezultate finale: 15.02.2022 – ora 12:00
 • Depunere contestație rezultat final* – în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului/examenului, respectiv până la data de 16.02.2022 – ora 12:00
 • Soluționare contestații rezultat final – în 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor la rezultatul final, respectiv până la data de 17.02.2022 – ora 12:00
 • Afișare rezultat final în urma soluționării contestațiilor: 17.02.2022 – ora 15:00.

 

* Contestația la rezultatul final, respectiv la proba scrisă, precum și la proba de susținere a proiectului de management se depun după afișarea rezultatelor finale, în conformitate cu prevederile OMS 157/2019, art. 11, alin. 3, la proba interviu nu se poate depune contestație, iar procedura de concurs/examen nu prevede posibilitatea contestării individuale a probei scrise și a probei de susținere a proiectului de management.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNT PRIVIND SUSPENDAREA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

ANUNT

PRIVIND SUSPENDAREA CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019, art. 13, anunță suspendarea concursului organizat pentru ocuparea postului de director economic, în perioada 10.01.2022 – 04.02.2022, conform anunțului de concurs nr. 135/10.01.2022, în urma celor dispuse de către Ministerul Sănătății, pentru refacerea calendarului de concurs.

 

                        În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 1, lit. a,  din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019,  desfășurarea concursului se amână cu 5 zile lucrătoare, respectiv până la data de 07.02.2022.

                        În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății, nr. 157/2019, art. 6, alin. 6, modificările calendarului de desfășurare a concursului se vor publica în Monitorul Oficial al României, pe portalul www.posturi.gov, într-un ziar de largă circulație, pe site-ul și la avizierul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor.

                        Candidaturile înregistrate la concursul a cărei procedură a fost suspendată și amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din nou la concurs, până la data de 04.02.2022, așa cum prevede art. 15, alin. 1 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019.

                        În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data emiterii actului administrativ de numire, așa cum prevede art. 15, alin. 2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Baza de date cu intrebari pentru postul de director economic

Baza de date cu intrebari pentru postul de director economic

 

                                                                  Documentul il gasiti la acest LINK

PRECIZARE privind înscrierea candidaților la concursul pentru postul de director economic în urma anunțului de concurs cu nr. 135/10.01.2022

PRECIZARE

Privind înscrierea candidaților la concursul pentru postul de director economic în urma anunțului de concurs cu nr. 135/10.01.2022

 

          Documentele pe care trebuie să le depună candidații pentru concursul de director economic, prevăzute în anunțul de concurs cu nr. 135/10.01.2022, la capitolul  ”Documente solicitate candidaților” trebuie să respecte următoarea procedură:

 • Cererea de înscriere se eliberează de către secretarul comisiei și se completează la sediul SAJ Bihor;
 • Copia actului de identitate, conformitatea cu originalul se aplică după verificarea actului în original;
 • Copia diplomei de licență sau de absolvire, conformitatea cu originalul se aplică după verificarea actului în original;
 • Curriculum vitae, se depune în original cu semnătura candidatului;
 • Adeverința REVISAL se depune în original;
 • Cazierul judiciar se depune în original;
 • Copia certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu, conformitatea cu originalul se aplică după verificarea actului în original;
 • Declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege, se primește de la secretarul comisiei și se completează la sediul SAJ Bihor;
 • Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, se depune în original și trebuie să aibe o vechime de maxim 6 luni de la data eliberării;
 • Proiectul de specialitate se depune în 3 exemplare originale, semnate de candidat, care la depunerea dosarului se închid într-un plic și va fi depus în dosarul de concurs care cuprinde celelalte documente solicitate candidaților. Proiectul de specialitate va conține un număr de 8-10 pagini și va fi tehnoredactat pe calculator cu fonturi de 14, conform prevederilor OMS 157/2019, art. 9, alin. 2.

 

            Alte documente care nu sunt prevăzute în anunțul de concurs nu vor fi acceptate și vor fi restituite candidatului.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNT ORGANIZARE CONCURS pentru ocuparea postului de director economic, în perioada 10.01.2022 – 04.02.2022.

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019, organizează concurs pentru ocuparea postului de director economic, în perioada 10.01.2022 – 04.02.2022.

 Denumirea postului: director economic

 

                        Documentele solicitate candidaților: în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1 din OMS nr. 157/2019, dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 

 1. a)cererea de înscriere;
 2. b)copia actului de identitate conformă cu originalul;
 3. c)copia diplomei de licenţă sau de absolvire, după caz, conformă cu originalul;
 4. d)curriculum vitae;
 5. e)adeverinţa REVISAL care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. f)cazierul judiciar;
 7. g)copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate, adeverinţe etc., în funcţie de postul pentru care concurează, conforme cu originalul;
 8. h)declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 9. i)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 10. j)proiectul de specialitate.

 

                        Condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului:

 1. Condiții generale, conform art. 4, alin. 2 din OMS 157/2019:
 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform legii.

  

 1. Condiții specifice, conform art. 4, alin. 3, lit. b,  din OMS 157/2019:
 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puţin 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
 3. deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

 

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 • proba scrisă, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 02.02.2022, ora 10:00;
 • proba susținerii proiectului de management, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 03.02.2022, ora 09:00;
 • proba susținerii interviului, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 03.02.2022, ora 12:00.

 

            Bibliografia şi, după caz, tematica:

 

Tematica pentru concursul/examenul pentru ocuparea postului de director economic:

 1. Organizarea și funcționarea serviciilor de ambulanță;
 2. Activitatea de resurse umane și salarizare;
 3. Organizarea, funcționarea și activitatea financiar-contabilă;
 4. Organizarea, funcționarea și activitatea privind achizițiile publice;
 5. Din domeniul managementului.

 

Bibliografia pentru concursul/examenul pentru ocuparea postului de director economic, conform tematicii prezentate:

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulteriore, Titlul nr. IV ;
 2. Ordinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Internelor și Reformei administrative nr. 2021/691/2008, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale titlului nr. IV din Legea nr. 95/2006;
 3. Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. HG nr. 153/2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1470/2011, pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 870/2004, pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 82/1991, a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordonanţa nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
 18. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 20. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;
 21. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 22. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 23. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 24. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, privind controlul managerial intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
 25. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

              Temele de proiect

 

 1. Analiza situației economico-financiare a SAJ Bihor.
 2. Analiza veniturilor SAJ Bihor;
 3. Analiza cheltuielilor SAJ Bihor;
 4. Propuneri de îmbunătățire a finanțării SAJ Bihor din diverse surse;

 

 1. Strategia în domeniul achizițiilor publice.
 2. Stabilirea necesarului de materiale sanitare, medicamente, echipamente, utilități, telecomunicații și alte bunuri sau servicii;
 3. Modalități de achiziție;
 4. Evaluarea stocurilor;
 5. Indicatori de eficiență a utilizării stocurilor;

 Plan de implementare a unui sistem informațional.

 1. Analiza nevoilor informaționale pe plan administrativ, tehnic și economic;
 2. Evaluarea relațiilor existente între compartimente;
 3. Propunerea unui sistem informațional unitar.

 

             Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului – termen limită pentru depunere 25.01.2022;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 31.01.2022 – ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 31.01.2022 – ora 12:00;
 • Depunere contestatie soluționare dosare – în termen de 24 ore de la așișarea rezultatelor pentru selcția dosarelor: 01.02.2022 – ora 12:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare – în 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru evaluarea dosarelor: 01.02.2022 – ora 14:00
 • Afișare rezultate contestatii dosare: 01.02.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă – în termen de cel puțin 15 zile lucrătoarea de la publicitatea concursului/examenlui: 02.02.2022 – ora 10:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă : 02.02.2022- ora 14:00
 • Susținerea proiectului de management: 03.02.2022 – ora 09:00
 • Afișare rezultate susținerea proiect management: 03.02.2022 – ora 11:00
 • Interviul de selecție: 03.02.2022 – ora 12:00
 • Afișare rezultate interviul de selecție: 03.02.2022 – ora 14:00
 • Afișare rezultate finale: 03.02.2022 – ora 15:00
 • Depunere contestație rezultat final* – în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului/examenului: 04.02.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații rezultat final – în 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor la rezultatul final : 04.02.2022 – ora 16:00
 • Afișare rezultat final în urma soluționării contestațiilor: 04.02.2022 – ora 18:00.

 

* Contestația la rezultatul final, respectiv la proba scrisă, precum și la proba de susținere a interviului se depun după afișarea rezultatelor finale, în conformitate cu prevederile OMS 157/2019, art. 11, alin. 3, la proba interviu nu se poate depune contestație, iar procedura de concurs/examen nu prevede posibilitatea contestării individuale a probei scrise și a probei de susținere a proiectului de management.

 

     Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str. Evreilor Deportați nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

     Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  25.01.2022 ora 14,00.  

     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

        Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați nr. 24 Oradea.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ Privind repetarea licitației in vederea vanzarii bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

ANUNȚ

Privind repetarea licitației in vederea vanzarii bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate  sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, în temeiul HG 841/1995, scoate la licitație bunurile nedemolate, care vor rezulta din operațiunea de demolare a corpului de clădire C1 efectuată de către câștigătorul licitației, pentru suma de 6.000 lei.

            Locul unde pot fi văzut corpul C1, care face obiectul licitației, se află la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

            Licitația se va desfășura în data de 21.01.2022, ora 10:00 la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

            Detalii despre bunurile scoase la licitație, despre clădire sau orice alte informații pot fi obținute de la doamna Porumb Irina-șef birou administrativ, la nr. de telefon 0359/412128-int. 223.

            Prețul de pornire al licitației este de 6.000 lei, diminuat cu 40% fata de prima licitatie, conform HG 841/1995, art. 5.6.

            Cota de cheltuieli de participare este stabilită la suma de 300 lei, care se achită de către participanți la caseria unității sau prin alte mijloace de plată.

            Documentele de participare se depun până la data de 17.01.2022.

            Documentele necesare în vederea participării sunt:

 • certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerțului și codul fiscal pentru persoanele juridice române, respectiv cartea de identitate pentru persoanele fizice;
 • chitanța de achitare a cotei de cheltuieli în valoare de 300 lei, eliberată de caseria SAJ Bihor sau dovada plății prin alte mijloace.

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU OCUPAREA A 1(UNU) POST DE SOFER AUTOSANITARA II ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU OCUPAREA A 1(UNU) POST DE SOFER AUTOSANITARA II

ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

   

Nr.crt. Candidat Admis/Respins pentru interviu Observatii
1 BANOI MARIUS CORNEL ADMIS  
2 BARTAN SERGIU LUCIAN ADMIS  
3 FARCAS AVRAM CRISTIAN ADMIS  
4 MERGE MIRCEA MARIAN ADMIS  
5 POPA DAN IOAN ADMIS  
6 POPUS MIHAI CONSTANTIN ADMIS  
7 PUIE DANIEL NICOLAE ADMIS  

 

Proba de interviu se organizează în data de 04.01.2022 începând cu ora 10:00 la sediul SAJ Bihor din loc. Oradea str.Evreilor Deportați nr.24.

Documenul oficial il gasiti la acest LINK