REZULTATE PROBA SCRISĂ CONCURS asistent medical generalist cu 6 luni vechime

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Obţinute de candidaţi pentru funcţia de asistent medical generalist cu 6 luni vechime

Substațiile Marghita, Săcuieni, Salonta

Nr. crt.

Candidat

Punctaj

obţinut

Observații

1

KURUCZ LASZLO

72,50

ADMIS

2

COSTEA DANIELA CRISTINA

71,00

ADMIS

3

MOCANU SERGIU ANDREI

66,00

ADMIS

4

CHIRODEA AGNETA EMILIA

64,00

ADMIS

5

MARAN DINA TABITA

63,00

ADMIS

6

PALFI HUNOR JENO

53.50

ADMIS

7

POP FLORENTINA

52,00

ADMIS

8

LUKACS AMALIA

51,50

ADMIS

9

BALOGH ZOLTAN

47,00

RESPINS

10

TURCUȘ VASILE RADU

44,50

RESPINS

11

SILAGHI ALUNIȚA LAVINIA

42,50

RESPINS

12

CHIOREAN MARIA FLORICA

41.00

RESPINS

13

ȚOCA BOGDAN FLORIN

39,50

RESPINS

14

PERE DAVID BENIAMIN

33,50

RESPINS

15

SAICU FLORIN

33.50

RESPINS

16

CANTA IULIANA FLORINA

33,00

RESPINS

17

BALOGH BEATA KATALIN

31,00

RESPINS

18

MĂLAN NELIA GEORGIANA

31,00

RESPINS

19

BOZDOG PETRU ANDREI

27,50

RESPINS

20

ROTAR SERGIU VIOREL

25,50

RESPINS

21

STIUBE DANA MARGARETA

15.50

RESPINS

22

BRINDEA MĂDĂLINA CORNELIA

08,50

RESPINS

23

PIRTEA ALEXANDRA

06.00

RESPINS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 01.07.2019 ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS posturi specifice din cadrul comitetului director de director medical, director economic, director tehnic și asistent șef

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr. 24, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 157/11.02.2019, organizează concurs pentru ocuparea posturilor specifice din cadrul comitetului director de director medical, director economic, director tehnic și asistent șef. Concursul se va desfășura în perioada 25.06.2019-25.07.2019, după cum urmează:

Criterii generale comune pentru participare la concurs:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b)nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. d)nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. a)pentru directorul medical:

– sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

– sunt confirmați cel puțin medic specialist;

– au minimum 3 ani vechime în specialitatea respectivă;

– sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management;

 1. b)pentru directorul economic:

– sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;

– au cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

– dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;

 1. c)pentru directorul tehnic:

 – sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil tehnic;

– au cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

– sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management;

 1. d)pentru asistentul-șef:

– sunt asistenți medicali generaliști principali;

– au cel puțin 5 ani vechime ca asistent medical în servicii de ambulanță;

– sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management.

 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a)cererea de înscriere;
 2. b)copia actului de identitate conformă cu originalul;
 3. c)copia diplomei de licență sau de absolvire, după caz, conformă cu originalul;
 4. d)curriculum vitae;
 5. e)carnetul de muncă sau adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz, eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă (REVISAL);
 6. f)cazierul judiciar;
 7. g)copii ale diplomelor de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe/atestate, adeverințe etc., în funcție de postul pentru care concurează, conforme cu originalul;
 8. h)declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 10. j)proiectul de specialitate.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  12.07.2019 ora 12,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 

 Documentele oficiale, calendarul de concurs, bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK 

Baza de date intrebari pentru concursul membrilor comitetului director din Serviciile de Ambulanță Județene și SABIF

Validarea dosarelor de înscriere CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU 6 LUNI VECHIME

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judetean Bihor substatiile Marghita, Salonta, Săcuieni, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt. Candidat Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ALB TAMARA LAVINIA ADMIS
2 BALOGH BEATA KATALIN ADMIS
3 BALOGH ZOLTAN ADMIS
4 BRINDEA MĂDĂLINA CORNELIA ADMIS
5 BOZDOG PETRU ANDREI ADMIS
6 CANTA IULIANA FLORINA ADMIS
7 CHEȚAN RAUL VLAD ADMIS
8 CHIOREAN MARIA FLORICA ADMIS
9 CHIRODEA AGNETA EMILIA ADMIS
10 COSTEA DANIELA CRISTINA ADMIS
11 HAVAȘI MONICA EVA RESPINS Lispsă dovadă vechime
12 GYORGY CARMEN ANDREEA RESPINS Dosar incomplet
13 KURUCZ LASZLO ADMIS
14 LUKACS AMALIA ADMIS
15 MĂLAN NELIA GEORGIANA ADMIS
16 MARAN DINA TABITA ADMIS
17 MOCAN SERGIU ANDREI ADMIS
18 PALFI HUNOR JENO ADMIS
19 PERE DAVID BENIAMIN ADMIS
20 PIRTEA ALEXANDRA ADMIS
21 POP FLORENTINA ADMIS
22 ROTAR SERGIU VIOREL ADMIS
23 SAICU FLORIN ADMIS
24 STIUBE DANA MARGARETA ADMIS
25 SILAGHI ALUNIȚA LAVINIA ADMIS
26 ȚOCA BOGDAN FLORIN ADMIS
27 TURCUȘ VASILE RADU ADMIS
28 VARI ANAMARIA RESPINS Lispsă dovadă vechime

Contestațiile se pot depune până la data de 20.06.2019 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Preşedintele comisiei de concurs: Dr. Harapu Simona

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultate admitere program voluntariat 2019

Declaratii avere si interese 2019

Declaratiile de avere si interese ale conducerii SAJ Bihor 2019

Manager General 

dr. VENTER Liciniu

2019: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Director medical

dr. BONDAR Tiberiu

2019: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Director economic

ec. SABAU Liviu

2019: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Director tehnic 

ing. STANGA Adrian 

2019: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Asistent sef 

as. GENCSI Laszlo

2019: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef serviciu RUNOS

MATEI Eugen

2019: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef serviciu financiar contabil

LERINT Simona

2019: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef serviciu miscare exploatare auto

POP Liviu

2019: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

ex- Sef serviciu miscare exploatare auto

NASAUDEANMarius

2019: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef Serviciu Achizitii Publice

ref. NISTOR Sebastian

2019: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef Serviciu Administrativ

PORUMB Irina

2019: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef formatie muncitori

POP Vasile 

2019: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE – promovare din șofer autosanitară II în șofer autosanitară I

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 10.09.2018, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară II în șofer autosanitară I

3 ani vechime ca șofer autosanitară II.

 

Examenul se va desfășura în data de 25.06.2019, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 și al M.I.R.A. nr.21386/27.11.2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 Documentul oficial  il gasiti la acest LINK