Rezultat proba practica concurs funcţia de asistent medical generalist debutant PL

REZULTATE PROBA PRACTICĂ

Obţinute de candidaţi pentru funcţia de asistent medical generalist debutant PL

SUBSTAȚIA SACUIENI

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Rezultat final
1 LACZIKO KRISZTIAN  BELA 85,33 ADMIS
2 CAVĂSDAN ANAMARIA 72,81 ADMIS
3 JURCA CRINA NICOLETA 18,30 RESPINS

Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 01.11.2016  ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat final post vacant de Șef Serviciu Aprovizionare-Achiziții

REZULTAT FINAL 

PENTRU POSTUL VACANT

de Șef Serviciu Aprovizionare,Achiziții Publice,Transport,Administrativ,Pază,Protecția Muncii, PSI, Evidenta Militară,Apărare Civilă,Intreținere și Reparații Instalații și Clădiri la SAJ Bihor

NrCrt Candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

NISTOR IOAN SEBASTIAN

 

 

76,00

 

72,25

 

74,12

 

ADMIS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

SAJ Bihor a participat la Ziua Armatei Romane

 Și în acest an SAJ Bihor a  participat la sărbătorirea Zilei Armatei Române care a avut loc în parcul “1 Decembrie” la statuia “Ostașului Român”. O delegație compusă din voluntari, angajați ai SAJ Bihor împreună cu managerul instituției și cu directorul economic, au depus coroane în cinstea eroilor căzuți la datorie.

La mulți ani Armatei Romane!

 

img_1621

 

 

 

Rezultat interviu post vacant de Șef Serviciu Aprovizionare-Achiziții

REZULTAT PROBA INTERVIU

      La proba sustinuta in data de 21.10.2016 pentru postul vacant de Șef Serviciu Aprovizionare,Achiziții Publice,Transport,Administrativ,Pază,Protecția Muncii, PSI, Evidenta Militară,Apărare Civilă,Intreținere și Reparații Instalații și Clădiri la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 NISTOR IOAN SEBASTIAN 72,25 ADMIS

 

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în data de 26.10.2016  până la ora 14.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

Rezultat proba scrisa concurs funcţia de asistent medical generalist debutant PL

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Obţinute de candidaţi pentru funcţia de asistent medical generalist debutant PL

           Substația Săcuieni

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 LACZIKO KRISTIAN BELA 93,24 ADMIS
2 CĂVĂSDAN ANAMARIA SILVIA 79,92 ADMIS
3 JURCA CRINA NICOLETA 76,59 ADMIS
4 MALAN NELIA GEORGETA   ABSENT

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 26.10.2016  ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Concurs post Șef Serviciu Financiar Contabilitate

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, modificat prin HG nr.1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de Șef Serviciu Financiar Contabilitate, în perioada 21.10.2016 – 24.11.2016.

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de Șef Serviciu Financiar Contabilitate:

 • diplomă de licență în domeniul Științe Economice
 • 2 ani vechime în specialitate;
 • Certificat/diplomă ”ECDL- operare, prelucrare, validare date”
 • Certificat/diplomă ”Controlor Financiar CFPP”

 

Dosarul de concurs pentru postul de Serviciu Financiar Contabilitate­ va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • copie diplomă de licență;
 • copie diplomă/certificat pentru condițiile speciale
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  04.11.2016 ora 13,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 

Mai multe detalii, copia documentului oficial, legislatie si bibliografie pentru desfasurare concurs gasiti la acest LINK 

Rezultat proba scrisa dupa contestatie sef serviciu Aprovizionare

REZULTAT PROBA SCRISĂ

după contestație

          La proba scrisa sustinuta in data de 17.10.2016 pentru postul vacant de Șef Serviciu Aprovizionare,Achiziții Publice,Transport,Administrativ,Pază,Protecția Muncii, PSI, Evidenta Militară,Apărare Civilă,Intreținere și Reparații Instalații și Clădiri la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 NISTOR IOAN SEBASTIAN 76,00 ADMIS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat final concurs sef serviciu RUNOS la SAJ Bihor

 REZULTAT FINAL 

PENTRU POSTUL VACANT DE SEF SERVICIU RUNOS LA SAJ BIHOR

NrCrt Candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

MATEI EUGEN MARIUS

 

 

88,00

 

96,66

 

92,33

 

ADMIS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultate finale concurs sofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTUL DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

Substația Marghita

NrCrt Membri comisiei de concurs Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 MAKKAI SZASZ IANOS 99,00 88,33 93,33 93,55 ADMIS
2 PANDA ANDREI IONUȚ 75,00 93,00 91,00 86,33 ADMIS
3 ROMÂNEAC MARIUS 72,00 82,33 77,00 77,11 RESPINS

 

Substația Salonta

NrCrt Membri comisiei de concurs Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 LĂZĂU ALEXANDRU 98,00 93,33 90,00 93,78 ADMIS
2 FARCAȘ AVRAM 66,00 85,67 ABSENT RESPINS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Validarea dosarelor de înscriere concurs post de asistent medical generalist debutant PL

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist debutant PL în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor Substația Săcuieni, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 CAVASDAN ANAMARIA SILVIA ADMIS
2 JURCA CRINA NICOLETA ADMIS
3 LACZIKO KRISTIAN BELA ADMIS
4 MALAN NELIA GEORGIANA ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 19.10 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK