ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE referent IA cu studii medii în referent de specialitate III cu studii superioare

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

   

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 19.08.2022, pentru promovarea unui referent IA cu studii medii în referent de specialitate III cu studii superioare.

 

Condiţii specifice de promovare din referent IA cu studii medii în referent de specialitate III cu studii superioare

 • Absolvirea de către angajat a studiilor superioare.

 

Examenul se va desfășura în data de 19.08.2022, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. Legea nr. 153/2017,privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 2. HG 153/2018, privind regulamentul de sporuri pentru personalul din anexa nr. II a legiinr. 153/2017;
 3. OMS 870/2004, privid timpul de muncă și odihnă;
 4. Codul Muncii;
 5. HG 905/2017, privind REVISAL.

 

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați, nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNT Validarea dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant de  Referent de specialitate I

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

  

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  Referent de specialitate I în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarului de înscriere depus de candidat, următorul candidat a fost declarat Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 Costa Traian Lucian ADMIS  

 

   Contestațiile se pot depune până la data de 19.07.2022 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNT Validarea dosarelor de înscriere concursul de ocupare a funcţiilor de Asistent Medical Generalist Principalist PL

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Asistent Medical Generalist Principalist PL în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Substația Beiuș

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 TOMA ADINA RODICA ADMIS  

 

       Contestațiile se pot depune până la data de 15.07.2022 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNT Validarea dosarelor de înscriere concursul de ocupare a funcţiilor de Şofer Autosanitară II

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Substația Salonta

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BODIU MARIUS DANIEL ADMIS  
2 CIUCIOIU MIRCEA ADMIS  
3 FLORE FLORIN ADMIS  
4 GALL MIRCEA LOREDAN ADMIS  
5 HEREDEA CRISTIAN ADRIAN ADMIS  
6 PAL VASILE ADMIS  
7 POPOVICI SANDU PETRICA ADMIS  
8 SFERLE DANIEL ADMIS  
9 TEPELE COSMIN LIVIU ADMIS  
10 TURZO GABRIEL SEBASTIAN ADMIS  
11 VASADI LORAND ADALBERT ADMIS  

 

Substația Marghita 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BULZA ALEXANDRU ADMIS  
2 FĂT ADRIAN NICOLAE ADMIS  
3 GULEȘ GHIȚĂ VLAD ADMIS  
4 MOCA GEORGE ALEXANDRU ADMIS  
5 ROMÂNEAC MARIUS OVIDIU ADMIS  

     Contestațiile se pot depune până la data de 15.07.2022 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE conducători autosanitară la funcția superioară

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

   

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 10.09.2018, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

 

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară I în ambulanțier

 • 3 ani vechime ca șofer autosanitară I.

 

 

Examenul se va desfășura în data de 26.07.2021, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 și al M.I.R.A. nr.21386/27.11.2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;

 

 

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

ANUNT ORGANIZARE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate I – 1 post în cadrul serviciului Mișcare și Exploatare Auto, în perioada 30.06.2022 – 09.08.2022

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate I – 1 post în cadrul serviciului Mișcare și Exploatare Auto, în perioada 30.06.2022 – 09.08.2022.

           La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant descris mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului, în conformitate cu prevederile art. 2 din regulamentul aprobat de HG 286/2011.

 

            Denumirea postului vacant din statul de funcții aprobat:

Referent de specialitate I – poziția 379 – Serviciul Mișcare și Exploatare Auto;

 

            Condițiile generale de ocupare a postului vacant de referent de specialitate I:

 

 1. a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d)are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

 

            Condițiile specifice de ocupare a postului vacant de referent de specialitate I, conform art. 4 din regulamentul aprobat de HG 286/2011, stabilite prin fișa postului:

 

 1. Referent de specialitate I:
 1. diplomă de licență în domeniu științe juridice, conform OMS 1470/2011;
 2. 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor juridice, conform OMS 1470/2011;
 3. Permis de conducere categoria B;

                        

            Documentele solicitate candidaților: în conformitate cu prevederile art. 6 din regulamentul de concurs aprobat de HG 286/2011,  dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 

 1. a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care se menționează postul și poziția pentru care candidează – document ce se eliberează de către instituție la înscriere;
 2. b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

c.1) referent de specialitate Idiplomă de licență în domeniul științe juridice, permis de conducere cat B;

 1. d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, din care să reiasă 6 ani și luni vechime în specialitatea științelor juridice;
 2. e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 3. f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 4. g)curriculum vitae;

 

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • proba scrisă, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 02.08.2022, ora 12:00;
 • proba interviului, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 05.08.2022, ora 10:00.

 

            Bibliografia pentru concurs:

 

 1. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice;
 2. HG 395/2016, privind normele de aplicare a legii privind achizițiile publice;
 3. Legea nr. 319/2006, privind sănătatea și securitatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectivă a deșeurilor,  cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, Titlul IV.

 

            Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 14.07.2022- ora 14:00;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 18.07.2022 – ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 18.07.2022 – ora 15:00;
 • Depunere contestatie soluționare evaluare dosare: 19.07.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare și afișarea rezultatelor: 20.07.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă: 02.08.2022 – ora 12:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 02.08.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 03.08.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 04.08.2022 – ora 15:00
 • Proba interviu: 05.08.2022 – ora 10:00
 • Afișare rezultate proba interviu: 05.08.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba interviu: 08.08.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba interviu și afișarea rezultatului: 09.08.2022 – ora 12:00
 • Afișarea rezultatelor finale: 10.08.2022 – ora 15:00.

 

 

     Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune zilnic între orele 08:00-15:00, la sediul SAJ Bihor din str. Evreilor Deportați nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

     Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  14.07.2022 ora 14:00.  

     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

     Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați nr. 24 Oradea.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal – 1 post în cadrul substației Beiuș, poziția 380 din statul de funcții aprobat și două (2) posturi de șoferi autosanitară II – 1 post la substația Salonta, poziția 348 din statul de funcții aprobat și 1 post la substația Marghita, poziția 227 din statul de funcții aprobat, în perioada 28.06.2022 – 11.08.2022.

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal – 1 post în cadrul substației Beiuș, poziția 380 din statul de funcții aprobat și două (2) posturi de șoferi autosanitară II – 1 post la substația Salonta, poziția 348 din statul de funcții aprobat și 1 post la substația Marghita, poziția 227 din statul de funcții aprobat, în perioada 28.06.2022 – 11.08.2022.

            La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant descris mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului, în conformitate cu prevederile art. 2 din regulamentul aprobat de HG 286/2011.

 

            Denumirea postului vacant din statul de funcții aprobat:

 1. asistent medical principal poziția 380 – Substația Beiuș;
 2. șofer autosanitară II – poziția 227 – Substația Marghita;
 3. șofer autosanitară II – poziția 348 – Substația Salonta;

 

            Condițiile generale de ocupare a posturilor vacante descrise mai sus:

 

 1. a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d)are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

 

            Condițiile specifice de ocupare a posturilor, conform art. 4 din regulamentul aprobat de HG 286/2011, stabilite prin fișa postului:

 

 1. Asistent medical principal:
 1. diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărîrii Guvernului nr.797/1997 sau diploma de licență de scurtă durată (SSD) sau de lungă durată (S) de asistent medical generalist;
 2. certificat de membru OAMMR;
 3. aviz de liberă practică;
 4. 5 ani vechime ca asistent medical generalist;
 5. Certificat de grad principal ca asistent medical generalist;
 6. 1 an vechime în specialitatea de asistent medical generalist într-un serviciu de ambulanță.

                        

 1. Șofer autosanitară II:
 1. diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 2. permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule de categoria B și C;
 3. curs de ambulanțier;
 4. 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist.

 

 

            Documentele solicitate candidaților: în conformitate cu prevederile art. 6 din regulamentul de concurs aprobat de HG 286/2011,  dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care se menționează postul și poziția pentru care candidează;
 2. b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

c.1) pentru asistentul medical principal: diploma de asistent medical generalist, certificatul de membru al OAMMR, avizul de liberă practică, certificat grad principal;

c.2) pentru șoferul autosanitară: diploma de bacaluareat sau de absolvire a liceului, permisul de conducere valabil, diploma/adeverință curs de ambulanțier;

 1. d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 2. e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 3. f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 4. g)curriculum vitae;

 

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • proba scrisă, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 01.08.2022, ora 12:00;
 • proba practică, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 04.08.2022, ora 10:00;
 • proba interviului, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 09.08.2022, ora 10:00.

 

            Pentru postul vacant de asistent medical principal tematica și bibliografia de concurs este următoarea:

 

Bibliografie

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat  Ed.II, 2016 (http://ambulantabihor.ro>uz intern/ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (http://ambulantabihor.ro> uz intern/ghid-erc);
 3. Ordin MS nr.1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 4. Ordin MS nr.1092/2006 – privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
 5. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
 6. Ordin MS nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 7. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă;
 8. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 9. Ghidul asistentului medical din prespital – SAJ CLUJ – 2015

 

            Tematica pentru punctele 1,2,7 și 9 din bibliografie este următoarea:

 

 1. Capitolul – Sindromul de insuficiență respiratorie acută – pct. 9 bibliografie;
 2. Capitolul – Sindromul coronorian acut – 9 bibliografie;
 3. Capitolul – Tulburări în formarea impulsului electric – pct. 9 bibliografie;
 4. Capitolul – Sindromul HTA – pct. 9 bibliografie;
 5. Capitolul – Arteriopatii, tromboflebite profunde – pct. 9 bibliografie;
 6. Capitolul – Șocul – pct. 9 bibliografie;
 7. Capitolul – Coma – pct. 9 bibliografie;
 8. Capitolul – Sincopa și lipotimia – pct. 9 bibliografie;
 9. Capitolul – Suportul vital de bază și defibrilarea externă automată la adult – pct. 2 bibliografie;
 10. Capitolul – Suportul vital avansat la adult – pct. 2 bibliografie;
 11. Capitolul – Stopul cardiac în circumstanțe speciale – pct. 2 bibliografie;
 12. Capitolul – Urgențe abdominale – pct. 7 bibliografie;
 13. Capitolul – Urgențe renale și urologie – pct. 7 bibliografie;
 14. Capitolul – Intoxicațiile acute exogene – pct. 7 bibliografie;
 15. Capitolul – Urgențe în obstetrică ginecologie – pct. 7 bibliografie;
 16. Capitolul – Trauma – pct. 1 bibliografie.

 

Pentru cele 2 posturi vacante de șoferi autosanitară II  bibliografia de concurs este următoarea:

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2015 (http://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (http://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 3. OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
 4. Ordinul nr. 2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;

 

            Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 12.07.2022- ora 14:00;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 14.07.2022 – ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 14.07.2022 – ora 15:00;
 • Depunere contestatie soluționare evaluare dosare: 15.07.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare: 18.07.2022 – ora 12:00
 • Afișare rezultate contestatii evaluare dosare: 18.07.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă: 01.08.2022 – ora 12:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 01.08.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 02.08.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 03.08.2022 – ora 15:00
 • Proba practică: 04.08.2022 – ora 10:00
 • Afișare rezultate proba scrisă: 04.08.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 05.08.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 08.08.2022 – ora 15:00
 • Proba interviu: 09.08.2022 – ora 10:00
 • Afișare rezultate proba interviu: 09.08.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba interviu: 10.08.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba interviu și afișarea rezultatului: 11.08.2022 – ora 12:00
 • Afișarea rezultatelor finale: 18.08.2022 – ora 15:00.

 

 

     Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune zilnic între orele 08:00-15:00, la sediul SAJ Bihor din str. Evreilor Deportați nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

     Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  12.07.2022 ora 14:00.  

     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

         Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați nr. 24 Oradea.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNT Validarea dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcţiilor de Şofer Autosanitară II, Asistent Medical Generalist

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiilor de Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BÂRȚAN SERGIU LUCIAN ADMIS  
2 BODIU MARIUS DANIEL ADMIS  
3 FĂT ADRIAN NICOLAE ADMIS  
4 GÂRDAN EMANUEL CRISTIAN ADMIS  
5 LAZĂR PAUL ADRIAN ADMIS  
6 LUPOU DUMITRU ADMIS  
7 MERGE MIRCEA MARIAN ADMIS  
8 TURZO GABRIEL SEBASTIAN ADMIS  
9 VAȘADI LORAND ADALBERT ADMIS  
10 ORBOI NICOLAE RESPINS Lipsă dovadă vechime în specialitate – șofer profesionist, conform O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Lipsă diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de ambulanțier

 

  

Substația Salonta 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ARDELEAN MARIUS OVIDIU ADMIS  
2 GALL MIRCEA LOREDAN ADMIS  
3 ILIE DUMITRU ADMIS  
4 PAL VASILE DORIN ADMIS  

 

Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 GULEȘ GHIȚĂ VLAD ADMIS  
2 PURCAR MARIUS ADMIS  
3 SFERLE DANIEL ADMIS  

 

       Contestațiile se pot depune până la data de 09.06.2022 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

 

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Asistent Medical Generalist în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Substația Beiuș

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ROTAR SERGIU VIOREL ADMIS  
2 TOMA ADINA RODICA ADMIS  

 

        Contestațiile se pot depune până la data de 09.06.2022 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

    

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

PRECIZARE TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL generalist – 1 post la substația Beiuș

PRECIZARE TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE PENTRU

POSTUL DE ASISTENT MEDICAL

 

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistent medical generalist – 1 post la substația Beiuș, tematica și bibliografia de concurs este următoarea:

 

            Pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist tematica și bibliografia de concurs este următoarea:

 

            Bibliografie

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat  Ed.II, 2016 (http://ambulantabihor.ro>uz intern/ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (http://ambulantabihor.ro> uz intern/ghid-erc);
 3. Ordin MS nr.1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 4. Ordin MS nr.1092/2006 – privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
 5. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
 6. Ordin MS nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 7. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă;
 8. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 9. Ghidul asistentului medical din prespital – SAJ CLUJ – 2015 (http://ambulantabihor.ro> uz intern/ghid-erc)

 

            Tematica pentru punctele 1,2,7 și 9 din bibliografie este următoarea:

 

 1. Capitolul – Sindromul de insuficiență respiratorie acută – pct. 9 bibliografie;
 2. Capitolul – Sindromul coronorian acut – 9 bibliografie;
 3. Capitolul – Tulburări în formarea impulsului electric – pct. 9 bibliografie;
 4. Capitolul – Sindromul HTA – pct. 9 bibliografie;
 5. Capitolul – Arteriopatii, tromboflebite profunde – pct. 9 bibliografie;
 6. Capitolul – Șocul – pct. 9 bibliografie;
 7. Capitolul – Coma – pct. 9 bibliografie;
 8. Capitolul – Sincopa și lipotimia – pct. 9 bibliografie;
 9. Capitolul – Suportul vital de bază și defibrilarea externă automată la adult – pct. 2 bibliografie;
 10. Capitolul – Suportul vital avansat la adult – pct. 2 bibliografie;
 11. Capitolul – Stopul cardiac în circumstanțe speciale – pct. 2 bibliografie;
 12. Capitolul – Urgențe abdominale – pct. 7 bibliografie;
 13. Capitolul – Urgențe renale și urologie – pct. 7 bibliografie;
 14. Capitolul – Intoxicațiile acute exogene – pct. 7 bibliografie;
 15. Capitolul – Urgențe în obstetrică ginecologie – pct. 7 bibliografie;
 16. Capitolul – Trauma – pct. 1 bibliografie.

          Pentru punctele 1,2,7 și 9 din bibliografie, candidații vor avea în vedere doar capitolele indicate în tematica de mai sus.

          Pentru punctele 3,4,5,6 și 8 din bibliografie, candidații vor avea în vedere întregul conținut al actului normativ.

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PENTRU ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE șef depozit I – 1 post în cadrul serviciului Mișcare și Exploatare Auto, în perioada 03.06.2022 – 05.07.2022.

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de șef depozit I – 1 post în cadrul serviciului Mișcare și Exploatare Auto, în perioada 03.06.2022 – 05.07.2022.

 

                        La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant descris mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului, în conformitate cu prevederile art. 2 din regulamentul aprobat de HG 286/2011.

 

            Denumirea postului vacant din statul de funcții aprobat:

 

 1. Șef depozit I – poziția 374 – Serviciul Mișcare și Exploatare Auto;

 

            Condițiile generale de ocupare a postului vacant de șef depozit I:

 

 1. a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d)are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

            Condițiile specifice de ocupare a postului vacant de șef depozit I, conform art. 4 din regulamentul aprobat de HG 286/2011, stabilite prin fișa postului:

 

 1. Șef depozit I:
 1. diplomă de bacalaureat, conform OMS 1470/2011;
 2. 3 ani vechime în activitate, conform OMS 1470/2011;
 3. Cunoșințe de operare pe calculator, dovedite cu adeverință sau diplomă;
 4. Permis de conducere categoria B;
 5. Certificat operator serviciul mobil terestru.

 

             Documentele solicitate candidaților: în conformitate cu prevederile art. 6 din regulamentul de concurs aprobat de HG 286/2011,  dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care se menționează postul și poziția pentru care candidează – document ce se eliberează de către instituție la înscriere;
 2. b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

c.1) șef depozit I – diplomă de bacalaureat, permis de conducere, adeverință/diplomă curs operare calculator, certificat operator serviciul mobil terestru;

 1. d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, din care să reiasă 3 ani vechime în activitate;
 2. e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 3. f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 4. g)curriculum vitae;

 

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • proba scrisă, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 28.06.2022, ora 12:00;
 • proba interviului, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 01.07.2022, ora 10:00.

 

            Bibliografia şi, după caz, tematica:

 

Pentru postul vacant șef depozit I  bibliografia de concurs este următoarea:

 

 1. Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, cu modificările și completările ulterioare.
 2. HG 2230/1969, privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordinul MFP nr. 2861/2009,  privind inventarierea, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordinul MFP 2634/2015, privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 319/2006, privind sănătatea și securitatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectivă a deșeurilor,  cu modificările și completările ulterioare.

 

            Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 20.06.2022- ora 14:00;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 21.06.2022 – ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 21.06.2022 – ora 15:00;
 • Depunere contestatie soluționare evaluare dosare: 22.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare: 23.06.2022 – ora 15:00
 • Afișare rezultate contestatii evaluare dosare: 23.06.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă: 28.06.2022 – ora 12:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 28.06.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 29.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 30.06.2022 – ora 15:00
 • Proba interviu: 01.07.2022 – ora 10:00
 • Afișare rezultate proba interviu: 01.07.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba interviu: 04.07.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba interviu și afișarea rezultatului: 05.07.2022 – ora 12:00
 • Afișarea rezultatelor finale: 05.07.2022 – ora 15:00.

 

 

     Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune zilnic între orele 08:00-15:00, la sediul SAJ Bihor din str. Evreilor Deportați nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

     Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  20.06.2022 ora 14:00.  

     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

     Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați nr. 24 Oradea.

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK