LISTA DOCUMENTELOR CU CARACTER PUBLIC DIN CADRUL SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BIHOR

LISTA DOCUMENTELOR CU CARACTER PUBLIC DIN CADRUL

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BIHOR

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.1 lit.g din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare în cadrul SAJ Bihor următoarele documente au caracter public:

 

 1. Lista cu denumire oficială și coordonate de contact ale instituției
 2. Lista și coordonatele de contact ale stațiilor/substațiilor SAJ Bihor
 3. Regulamentul de Organizare și Funcționare SAJ Bihor
 4. Regulamentul Intern SAJ Bihor
 5. Organigrama SAJ Bihor
 6. Programul de funcționare al SAJ Bihor
 7. Lista cu persoanele care fac parte din conducerea instituției și datele de contact ale acestora
 8. Lista cu programul de audiențe conducere
 9. Situația parcului auto al SAJ Bihor, pe categorii
 10. Raport privind activitatea operativă a SAJ Bihor – analiză elaborată periodic (lunar/trimestrial/anual)
 11. Fila de buget aferentă instituției și sursele de finanțare
 12. Execuția bugetară a SAJ Bihor
 13. Bilanțul contabil al SAJ Bihor
 14. Centralizator privind drepturile salariale acordate în SAJ Bihor (situație pe funcții)
 15. Lista de documentelor cu caracter public
 16. Lista documentelor produse/gestionate de SAJ Bihor
 17. Politica instituției privind furnizarea de informații publice
 18. Lista și datele de contact ale persoanelor responsabile cu furnizare de informații publice
 19. Programul zilnic de furnizare a informațiilor cu caracter public
 20. Formular tipizat de solicitare informații de interes public
 21. Formular de contestare a încălcării dreptului la accesul la informații de interes public (reclamație administrativă)
 22. Buletin informativ al informațiilor de interes public
 23. Comunicate privind detalii despre activități (cazuri punctuale)
 24. Programul anual de achiziții publice
 25. Lista contractelor de achiziții publice
 26. Centralizatorul achizițiilor publice privind executarea contractelor de achiziții publice
 27. Declarațiile de avere, interese și incompatibilități
 28. Lista cu formularele tipizate de solicitare servicii
 29. Modul de soluționare a petițiilor și coordonatele de contact unde se vor transmite acestea.

Categoriile de informații exceptate de la comunicare, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

Categoriile de informații exceptate de la comunicare, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

❖ Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit Legii informaţiilor clasificate nr. 182/2002.

❖ Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit Legii informaţiilor clasificate

❖ Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale

❖ Informaţiile și actele privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare

❖ Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces

❖ Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor

❖ Informațiile și corespondența scrisă cu autoritățile/instituțiile publice interne și internaționale, cu excepția celor date publicității prin comunicate de presă

❖ Corespondența cu operatorii economici și alte entități

❖ Adresele, sesizările, petițiile și reclamațiile primite, precum și răspunsurile trimise

❖ Registrul de intrare-ieșire a corespondenței

❖ Ședințele comitetului director

❖ Dosarele/actele privind litigiile în care Serviciul de Ambulanță Județean Bihor este parte

❖ Rapoarte interne și cele de control administrativ

❖ Note/referate/memorandumuri/procese verbale de serviciu și alte documente specifice

❖ Statele nominale de funcții, de personal, de salarii, contractele de muncă și fișele postului salariaților, numerele de telefon, precum și informațiile privind activitățile extraprofesionale ale acestora

❖ Informaţiile, documentele şi evidenţele instituției privind bunurile mobile/imobile, cu excepția celor din domeniul public al statului

❖ Informaţiile și documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurențe sau confidenţialitatea acestora

❖ Orice alte informații care intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, respectiv orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Dacă vă consideraţi vătămat în privinţa dreptului Dvs. de acces la informaţiile de interes public solicitate, puteţi formula o reclamaţie administrativă, potrivit Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE/GESTIONATE DE UNITATE

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE/GESTIONATE DE UNITATE

 

In conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul SAJ Bihor documentele create/gestionate sunt urmatoarele:

 1. Lista cu denumirea oficiala si coordonatele de contact ale institutiei
 2. Lista statiilor /substatiilor SAJ Bihor si coordonatele de contact ale acestora
 3. Regulamentul de Organizare si Functionare al SAJ Bihor
 4. Regulamentul intern al SAJ Bihor
 5. Organigrama institutiei in conformitate cu prevederile Anexei nr.11 din Ordinul MSP nr.2021/2008
 6. Programul de functionare al SAJ Bihor
 7. Lista cu persoanele care fac parte din conducerea institutiei si datele de contact ale acestora
 8. Lista cu programul de audiente al conducerii
 9. Situatia parcului auto pe categorii al SAJ Bihor
 10. Raport privind activitatea operativa a unitatii – analiza elaborate periodic (lunar /trimestrial/anual)
 11. Fila de buget aferenta institutiei si sursele de finantare
 12. Executia bugetara a SAJ Bihor
 13. Bilantul contabil al SAJ Bihor
 14. Centralizator privind drepturile salariale acordate institutiei (situatie pe functii)
 15. Lista documentelor cu caracter public
 16. Lista documentelor produse/gestionate de unitate
 17. Lista si datele de contact ale persoanelor responsabile cu furnizarea informatiilor publice
 18. Formular tip de solicitare informatii de interes public
 19. Formular tip de contestare a incalcarii dreptlui la accesul la informatii de interes public (reclamatie administrativa)
 20. Buletin informative al informatiilor de interes public
 21. Comunicate privind activitatile SAJ Bihor
 22. Programul anual de achizitii publice
 23. Lista contractelor de achizitie publica (a caror valoare depaseste _____euro)
 24. Centralizatorul achizitiilor publice privind executarea contractelor de achizitii publice
 25. Declaratie de avere, interese si incompatibilitati
 26. Lista cu formularele tipizate de solicitare servicii
 27. Modul de solutionare a petitiilor si coordonatele de contact de transmitere a acestora
 28. Statul de functii aprobat de Ministerul Sanatatii
 29. Fisa de urgenta prespitalicească pentru echipajele cu medic (conform Anexei nr.7 din Ordin MSP nr.2021/2008)
 30. Fisa de urgenta prespitalicească pentru echipajele de asistenţă medicală
  de urgenţă sau prim ajutor calificat (conform Anexei nr.8 din Ordin MSP nr.2021/2008)
 31. Grafice de lucru lunare pentru compartimente operative pe statii/substatii/puncte de lucru
 32. Raport de interventii zilnice (conform Ordin Ministerul Sanatatii nr.168/2008)
 33. Raport situatie cazuistica pe tura
 34. Centralizator echipaje operative pe tura
 35. Formular raportare eveniment (catre MS si COSU)
 36. Foaie de parcurs autosanitara
 37. Foaie de parcurs autoturism administrative
 38. Formular delegatie tipizat
 39. Decizii manageriale
 40. Note interne
 41. Note explicative salariati
 42. Rapoarte comisii constituite in baza deciziilor conducerii institutiei
 43. Contracte de prestari servicii, incheiate la cererea beneficiarului persoana fizica/persoana juridica
 44. Contracte de achizitii publice
 45. Protocol de colaborare
 46. Documente financiar-contabile prevazute de legislatia in vigoare
 47. Punct de vedere juridic
 48. Contracte individuale de munca, acte aditionale
 49. Contracte individuale de munca cu timp partial, acte aditionale, dupa caz
 50. Fisa postului, anexe la fisa postului, dupa caz
 51. Pontaje lunare
 52. Concedii de odihna
 53. Concedii medicale
 54. Adeverinta de vechime salariat
 55. Situatie REVISAL salariat
 56. Procese verbale elaborate in cadrul derularii concursurilor/examenelor pentru ocuparea unui post
 57. Procese verbale elaborate in cadrul derularii examenelor de promovare
 58. Lista drepturilor salariale nete acordate lunar
 59. Situatie formare profesionala salariat
 60. Formular eveluare profesionala salariat (conform OMS nr.1229/2011)
 61. Note de fundamentare compartimente
 62. Note justificative compartimente
 63. Proceduri operationale
 64. Centralizator proceduri operationale
 65. Evaluare anuala privind implementarea sistemului de control intern managerial.

 ANUNT PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A UNUI POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II

ANUNȚ

 PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A UNUI POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 1 (unu) post de șofer autosanitară II la stația centrală Oradea, compartimentul de consultații de urgență și transport sanitar neasistat, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

 

 

CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE PENTRU ANGAJARE, CONFORM OMS 1470/2011

 

 1. Pentru funcția de șofer autosanitară II
 • Permis conducere cat B și C;
 • Vechime ca șofer profesionist (cat C) minim 3 ani dovedită cu documente specifice (carte de muncă, adeverință vechime);
 • Diplomă de bacalaureat sau de absolvire a liceului.

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie.

            Bibliografia pentru interviul de selecție este următoarea:

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009 (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 3. OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
 4. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;

 

          În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 31.12.2021, ora 14, candidații vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Selecția dosarelor va fi în data de 03.01.2022.

            Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului și postul ales.

            Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”metodologie și anexele necesare”.

            Dosare incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza un interviu în data 04.01.2022 ora 10:00, candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic sau pe email pentru proba de interviu.

 ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

Documenul oficial, bibliografia si anexele le gasiti la acest LINK

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU OCUPAREA A 2(DOUA) POSTURI DE SOFER AUTOSANITARA II ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU OCUPAREA A 2(DOUA) POSTURI DE SOFER AUTOSANITARA II

ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

  

Nr.crt. Candidat Admis/Respins pentru interviu Observatii
1 BARTAN SERGIU LUCIAN ADMIS  
2 CURPAS FLORIAN DANIEL ADMIS  
3 GARDAN EMANUEL CRISTIAN ADMIS  
4 MENDEA MARIUS CLAUDIU ADMIS  
5 POPUS MIHAI CONSTANTIN ADMIS  
6 TEPELE COSMIN LIVIU ADMIS  
7 VANCEA SERBAN ADMIS  
8 VASADI LORAND ADMIS  

 

Proba de interviu se organizează în data de 16.12.2021 începând cu ora 10:00 la sediul SAJ Bihor din loc. Oradea str.Evreilor Deportați nr.24.

Documenul oficial, bibliografia si anexele le gasiti la acest LINK

ANUNȚ PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 2 (două)  POSTURI DE ȘOFERI AUTOSANITARĂ II

ANUNȚ

PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 2 (două)  POSTURI DE ȘOFERI AUTOSANITARĂ II

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 2 (două) posturi de șoferi autosanitară II la stația centrală Oradea, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

  

CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE PENTRU ANGAJARE

 

 1. Pentru funcția de șofer autosanitară II
 • Permis conducere cat B și C;
 • Vechime ca șofer profesionist (cat C) minim 3 ani dovedită cu documente specifice (carte de muncă, adeverință vechime);
 • Curs de ambulanțier dovedit cu diplomă sau adeverință de absolvire a cursului;
 • Diplomă de bacalaureat sau de absolvire a liceului.

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie

 

          În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 14.12.2021, ora 14, candidații vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Selecția dosarelor va fi în data de 15.12.2021.

            Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului și postul ales.

            Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”metodologie și anexele necesare”.

            Dosare incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza un interviu în data 16.12.2021 ora 10:00, candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic sau pe email pentru proba de interviu.

          

Bibliografia din care interviul se va realiza interviul este următoarea:

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, Bucuresti 2009

(https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)

 1. Protocoale ERC(https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice.
 3. Ordinul nr.2011/2007 – privind masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.

 

ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

Documenul oficial, bibliografia si anexele le gasiti la acest LINK