Categoriile de informații exceptate de la comunicare, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

Categoriile de informații exceptate de la comunicare, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

❖ Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit Legii informaţiilor clasificate nr. 182/2002.

❖ Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit Legii informaţiilor clasificate

❖ Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale

❖ Informaţiile și actele privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare

❖ Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces

❖ Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor

❖ Informațiile și corespondența scrisă cu autoritățile/instituțiile publice interne și internaționale, cu excepția celor date publicității prin comunicate de presă

❖ Corespondența cu operatorii economici și alte entități

❖ Adresele, sesizările, petițiile și reclamațiile primite, precum și răspunsurile trimise

❖ Registrul de intrare-ieșire a corespondenței

❖ Ședințele comitetului director

❖ Dosarele/actele privind litigiile în care Serviciul de Ambulanță Județean Bihor este parte

❖ Rapoarte interne și cele de control administrativ

❖ Note/referate/memorandumuri/procese verbale de serviciu și alte documente specifice

❖ Statele nominale de funcții, de personal, de salarii, contractele de muncă și fișele postului salariaților, numerele de telefon, precum și informațiile privind activitățile extraprofesionale ale acestora

❖ Informaţiile, documentele şi evidenţele instituției privind bunurile mobile/imobile, cu excepția celor din domeniul public al statului

❖ Informaţiile și documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurențe sau confidenţialitatea acestora

❖ Orice alte informații care intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, respectiv orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Dacă vă consideraţi vătămat în privinţa dreptului Dvs. de acces la informaţiile de interes public solicitate, puteţi formula o reclamaţie administrativă, potrivit Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare