ANUNȚ PENTRU ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR TEMPORAR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 POST LA SUBSTAȚIA BEIUȘ ȘI A 3 (TREI) POSTURI DE ȘOFERI AUTOSANITARĂ II – LA SUBSTAȚIILE ORADEA, MARGHITA ȘI SALONTA

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistent medical generalist – 1 post la substația Beiuș și a 3 (trei) posturi de șoferi autosanitară II – la substațiile Oradea, Marghita și Salonta, în perioada 30.05.2022 – 28.06.2022.

                      La concursul organizat pentru ocuparea posturilor temporar vacante descrise mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului, în conformitate cu prevederile art. 2 din regulamentul aprobat de HG 286/2011.

 

            Denumirea posturilor temporar vacante din statul de funcții aprobat:

 

 1. Asistent medical generalist – poziția 40 – substația Beiuș;
 2. Șofer autosanitară II –  poziția 71 – stația centrală Oradea;

–  poziția 299 – substația Salonta;

– poziția 306 – substația Marghita.

 

            Condițiile generale de ocupare a posturilor descrise mai sus:

 

 1. a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d)are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

            Condițiile specifice de ocupare a posturilor, conform art. 4 din regulamentul aprobat de HG 286/2011, stabilite prin fișa postului:

 

 1. Asistent medical generalist:
 1. diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărîrii Guvernului nr.797/1997 sau diploma de licență de scurtă durată (SSD) sau de lungă durată (S) de asistent medical generalist;
 2. certificat de membru OAMMR;
 3. aviz de liberă practică;
 4. 1 an vechime în specialitatea de asistent medical generalist într-un serviciu de ambulanță.

                        

 1. Șofer autosanitară II:
 1. diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 2. permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule de categoria B și C;
 3. curs de ambulanțier;
 4. 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist.

 

 

            Documentele solicitate candidaților: în conformitate cu prevederile art. 6 din regulamentul de concurs aprobat de HG 286/2011,  dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care se menționează postul și poziția pentru care candidează;
 2. b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

c.1) pentru asistentul medical: diploma de asistent medical generalist, certificatul de membru al OAMMR, avizul de liberă practică;

c.2) pentru șoferul autosanitară: diploma de bacaluareat sau de absolvire a liceului, permisul de conducere valabil, diploma/adeverință curs de ambulanțier;

 1. d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 2. e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 3. f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 4. g)curriculum vitae;

 

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • proba scrisă, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 16.06.2022, ora 12:00;
 • proba practică, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 21.06.2022, ora 10:00;
 • proba interviului, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 24.06.2022, ora 10:00.

 

            Bibliografia şi, după caz, tematica:

 

Pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist tematica și bibliografia de concurs este următoarea:

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009 (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 3. Ordin MS nr.1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 4. Ordin MS nr.1092/2006 – privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
 5. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
 6. Ordin MS nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 7. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă;
 8. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 9. Ghidul asistentului medical din prespital – Editura ASIDU – 2017

            Pentru examenul asistenților medicali propun următoarea comisie de examen, respectiv comisie de soluționare a contestațiilor:

             Pentru cele 3 posturi temporar vacante de șoferi autosanitară II  tematica și bibliografia de concurs este următoarea:

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2015 (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 3. OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
 4. Ordinul nr. 2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;

 

            Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 07.06.2022- ora 14:00;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 08.06.2022 – ora 12:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 08.06.2022 – ora 15:00;
 • Depunere contestatie soluționare evaluare dosare: 09.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare: 10.06.2022 – ora 12:00
 • Afișare rezultate contestatii evaluare dosare: 10.06.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă: 16.06.2022 – ora 12:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 16.06.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 17.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 20.06.2022 – ora 15:00
 • Proba practică: 21.06.2022 – ora 10:00
 • Afișare rezultate proba practică: 21.06.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba practică: 22.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba practică și afișarea rezultatului: 23.06.2022 – ora 15:00
 • Proba interviu: 24.06.2022 – ora 10:00
 • Afișare rezultate proba interviu: 24.06.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba interviu: 27.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba interviu și afișarea rezultatului: 28.06.2022 – ora 12:00
 • Afișarea rezultatelor finale: 28.06.2022 – ora 15:00.

 

     Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune zilnic între orele 08:00-15:00, la sediul SAJ Bihor din str. Evreilor Deportați nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

     Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  07.06.2022 ora 15:00.  

     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

     Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați nr. 24 Oradea.

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, PENTRU PERSONALUL CARE A OCUPAT FĂRĂ CONCURS POSTURI DE EXECUŢIE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

ANUNȚ

 PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, PENTRU PERSONALUL CARE A OCUPAT FĂRĂ CONCURS POSTURI DE EXECUŢIE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

 

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 70/2022 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1168/2022, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic.

            La examen pot participa persoanele care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, au ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată, în conformitate cu art. 2 din OMS 1168/2022.

            Funcțiile pentru care se organizează acest examen sunt cele prevăzute în anexa nr. I a statului de funcții aprobat, după cum urmează:

 • Poziția nr. 118 din anexa nr. I a statului de funcții aprobat – medic primar medicină de familie, din cadrul compartimentului de consultații de urgență și transport neasistat;
 • Poziția nr. 365 din anexa nr. I a statului de funcții aprobat – statistician medicaldin cadrul Biroului Statistică și Informatică;
 • Pozițiile 51, 133, 263 și 297 din anexa nr. I a statului de funcții aprobat – asistent medical generalist, din cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport asistat;
 • Pozițiile 82, 110, 117, 233, 235, 242, 243, 273, 275, 327,329, 330, 331, 332, 339, 340, 342, 343, 350 și 351 din anexa nr. I a statului de funcții aprobat, din cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport asistat.

 

            Data și ora până la care se pot înscrie persoanele care au fost angajate pe funcțiile descrise mai sus este 27.05.2022, ora 13:00.

            Cererile de înscriere se depun la serviciul RUNOS al SAJ Bihor – șef serviciu dl Matei Eugen. Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. de tel 0259/411313 interior 205 sau 215.

            La cererea de înscriere se completează declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, care se primește de la serviciul RUNOS.

 

            Examenul va consta în susținerea a două probe de către participanți, respectiv test scris/grilă și interviul. Testul scris/grilă se va desfășura în data de 02.06.2022 – ora 12:00, respectiv interviul se va desfășura în data de 06.06.2022 – ora 10:00.

            Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 60 de puncte, în conformitate cu art. 17, alin. 2 din regulamentul de concurs aprobat de OMS 1168/2022.

             La interviu se pot prezenta doar candidații care au obținut minim 60 de puncte la testul scris/grilă, în conformitate cu art. 13, alin. 2 din regulamentul de concurs aprobat de OMS 1168/2022.

 

            Tematica și bibliografia de examen pentru posturile de asistenți medicali este următoarea:

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009 (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 3. Ordin MS nr.1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 4. Ordin MS nr.1092/2006 – privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
 5. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
 6. Ordin MS nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 7. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă;
 8. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 9. Ghidul asistentului medical din prespital – Editura ASIDU – 2017

 

            Tematica și bibliografia de examen pentru posturile de șoferi autosanitară II este următoarea:

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2015 (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 3. OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
 4. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;

            Tematica și bibliografia de examen pentru postul de medic primar medicină de familie, este următoarea:

 1. Definitia si functiile M.F – 1
  2. Cabinetul si echipa de lucru a M.F -2
  3. Activitatea preventiva in M.F -1
  4. Probleme medicale ale omului sanatos -1
  5. Etapele de dezvoltare ale fiintei umane-1
  6. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare-1
  7. Promovarea sanatatii in M.F-1
  8. Diagnosticul starii de sanatate-1
  9. Trecerea de la starea de sanatate la starea de boala -1
  10. Particularitatile consultatiei in M.F -1
  11. Particularitatile diagnosticului in M.F -1
  12. Particularitatile tratamentului în M.F -1
  13. Supravegherea tratamentului in M.F-1
  14. Dificultatile de diagnostic in M.F -1
  15. Sinteza diagnostica si terapeutica în M.F -1
  16. Asistenta medicala la domiciliu -1
  17. Sanatatea si patologia familiei -3
  18. Ciclurile vietii de familie -3
  19. Relatiile medicului de familie cu asigurarile medicale -2
  20. Relatiile M.F cu pacientii sai-1
  21. Drepturile pacientilor si obligatiile M.F -1
  22. Posibilitatile si limitele M.F -1
  23. Managementul cabinetului de M.F -1
  24. Planificarea familiala si metode contraceptive -4
  25. Evaluarea starii de sanatate a unei colectivitati -1
  26. Atitudinea M.F în fata unor simptome comune ( astenia, ameteala, adenopatia, dispneea, durerea toracica, palpitatiile, durerile abdominale, tremuraturile, hemoragiile genitale). -5
  27. Afectiunile respiratorii la adult si copil ( infectiile acute ale cailor aeriene superioare la copil, traheobronsita, bronhopatia cronica obstructiva, pneumoniile, astmul bronsic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonara) -4,6,7,8
  28. Afectiunile cardiovasculare la adult si copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arteriala, cardiopatia ischemica, tulburarile de ritm cardiac, endocarditele, insuficienta cardiaca, tromboflebitele). – 4,6,7,8,
  29. Afectiunile digestive la adult si copil ( gastritele acute si cronice, ulcerul gastro – duodenal, esofagita de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute si cronice, cirozele, colecistitele acute si cronice, litiaza biliara)-4,6,7,8,9
  30. Afectiunile renale la adult si copil ( infectiile cailor urinare, glomerulonefritele acute si cronice, sindromul nefrotic,litiaza renala,insuficienta renala acuta si cronica). – 4,6,8,9
  31. Afectiunile reumatice la adult si copil (artrozele, lumbago,lombosciatica, reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoida, spondilitele, lupusul eritematos sistemic) -4,6,8,9
  32. Afectiunile metabolice la adult si copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile si guta) -4,6,8
  33. Afectiunile hematologice la adult si copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feripriva, leucemia limfoblastica, leucemia mieloida, coagulopatiile) -4,6
  34. Afectiunile endocrine la adult si copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia si tetania) -4
  35. Afectiunile neurologice la adult si copil ( cefaleea,nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrala, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele, boala Parkinson) -4,6
  36. Afectiunile psihice la adult si copil ( deficienta mintala, tulburarile de personalitate si psihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involutie). -4,6
  37. Afectiuni dermatologice la adult si copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba, micozele, parazitozele cutanate si dermatitele infectioase). – 4
  38. Afectiuni ORL la adult si copil ( anginele, otitele,mastoiditele, rinitele, sinuzitele) -4,5
  39. Afectiuni oftalmologice( ochiul rosu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului). -4,5
  40. Afectiuni ginecologice si obstetricale ( tulburarile menstruale, menopauza, infertilitatea, cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normala, sarcina cu risc, complicatiile sarcinii si ale nasterii, sarcina extrauterina) -4,6
  41. Puericultura (îngrijirea noului nascut,prematuritatea, alimentatia naturala si artificiala, dezvoltarea psihica si somatica a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinarile la copil). -8
  42. Boli infectioase la adult si copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemica, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsiva, hepatitele virale, toxiinfectiile alimentare, boala diareica acuta, bolile infectioase cu transmitere sexuala). -4

BIBLIOGRAFIE

 1. Bazele medicinei de familie, vol I, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2001
  2. Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Ed. Universitara C.Davila Buc., 1998
  3. Medicina familiei, A. Jompan, Ed. Helicon, Timisoara, 1998
  4. Diagnostic si tratament în practica medicala, L. Tierney, S.J. McPhee, M.A. Papadakis, Ed. Stiintelor Medicale, Buc., 2001
  5. Bazele medicinei de familie, vol. II, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
  6. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
  7. Ghid de practica medicala, vol. I, Ed. Infomedica, Buc., 1999
  8. Esentialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amaltea, Buc., 2000
  9. Ghid de practica medicala, vol. II, Ed. Infomedica, Buc., 2001

 

Tematica și bibliografia de examen pentru postul de statistician, este următoarea:

 

 1. Legea Nr.95/14.04.2006 privind reforma in domeniul in domeniul sanatatii , cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul IV Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat (Art.de la 86-110).
 2. Ordinul MSP/MIRA Nr.2021/691/12.12.2008, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV ”Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat “ din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii(Art.de la 20-30).
 3. Ordin MSP/MAI Nr.1092/1500/07.09.2006 privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri in faza prespitaliceasca(Art de la 1-24).
 4. Ordin MSP Nr.1091/07.09.2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.
 5. Ordinul MS/CNAS Nr.52/55/25.01.2010 privind transportul pacientilor care nu se afla in stare critica efectuat de catre serviciile publice de ambulanta.
 6. Ordinul Nr.168/418/18.02.2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a cazurilor si evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanta.

ANUNȚ PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

ANUNȚ PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, PENTRU PERSONALUL CARE A OCUPAT FĂRĂ CONCURS POSTUL DE EXECUŢIE DE FARMACIST, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

 

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 70/2022 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1168/2022, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic.

            La examen poate participa persoana care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs postul de execuţie de farmacist, pe perioadă determinată, în conformitate cu art. 2 din OMS 1168/2022.

            Funcția pentru care se organizează acest examen este cea prevăzută în anexa nr. I a statului de funcții aprobat prevăzută la poziția 364.

 

            Data și ora până la care se poate înscrie persoana care a fost angajată pe funcția de farmacist  este 19.05.2022, ora 14:00.

            Cererea de înscriere se depune la serviciul RUNOS al SAJ Bihor – șef serviciu dl Matei Eugen. Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. de tel 0259/411313 interior 205 sau 215.

            La cererea de înscriere se completează declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, care se primește de la serviciul RUNOS.

 

            Examenul va consta în susținerea a două probe de către participant, respectiv test scris/grilă și interviul. Testul scris/grilă se va desfășura în data de 30.05.2022 – ora 12:00, respectiv interviul se va desfășura în data de 02.06.2022- ora 10:00.

            Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 60 de puncte, în conformitate cu art. 17, alin. 2 din regulamentul de concurs aprobat de OMS 1168/2022.

             La interviu se pot prezenta doar candidații care au obținut minim 60 de puncte la testul scris/grilă, în conformitate cu art. 13, alin. 2 din regulamentul de concurs aprobat de OMS 1168/2022.

 

Tematica și bibliografia pentru examenul de farmacist.

I.Proba scrisa

 1. Hipnotice si sedative.
 2. Tranchilizante.
 3. Antidepresive.
 4. Neurotonice.
 5. Analgezice.
 6. Antitusive si expectorante.
 7. Antiasmatice.
 8. Antianginoase.
 9. Antihipertensive.
 10. Vasodilatatoare cerebrale si periferice.
 11. Medicatia venelor si capilarelor.
 12. Diuretice.
 13. Antiulceroase.
 14. Antivomitive si propulsive gastrointestinale.
 15. Antidiaretice si antiinflamatoare intestinale.
 16. Laxative-purgative si antiflatulente.
 17. Antiinflamatoare.
 18. Antibiotice si chimioterapice antimicrobiene
 19. Regimul produselor toxice si stupefiante.
 20. Exercitarea profesiei de farmacist conform Legii nr.95/2006, Titlul XIV.

 

II.PROBA INTERVIU

 1. Comentarea a 2 specialităţi farmaceutice din nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Cristea Aurelia Nicoleta – Farmacologie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Ediția I-a, 1998/1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004 (tiraje prelungite) și Ediția a II-a, 2009.
 2. Cristea Aurelia Nicoleta (sub redacţia) – Tratat de Farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005 sau 2006.
 3. http://www.anm.ro/nomenclator/medicamente
 4. Memomed 2021.
 5. ***Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Editura Medicală, Bucureşti 1993.
 6. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1095/2005, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Hotărârea Guvernului României nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18/2007, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul XIV- Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si  funcționarea Colegiului Farmaciștilor din  România, Titlul XVII- Medicamentul, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Ordinul MS 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Legea Farmaciei nr 266/2008 cu modificările și completările ulterioare.

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK