ANUNȚ PENTRU ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR TEMPORAR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 POST LA SUBSTAȚIA BEIUȘ ȘI A 3 (TREI) POSTURI DE ȘOFERI AUTOSANITARĂ II – LA SUBSTAȚIILE ORADEA, MARGHITA ȘI SALONTA

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistent medical generalist – 1 post la substația Beiuș și a 3 (trei) posturi de șoferi autosanitară II – la substațiile Oradea, Marghita și Salonta, în perioada 30.05.2022 – 28.06.2022.

                      La concursul organizat pentru ocuparea posturilor temporar vacante descrise mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului, în conformitate cu prevederile art. 2 din regulamentul aprobat de HG 286/2011.

 

            Denumirea posturilor temporar vacante din statul de funcții aprobat:

 

 1. Asistent medical generalist – poziția 40 – substația Beiuș;
 2. Șofer autosanitară II –  poziția 71 – stația centrală Oradea;

–  poziția 299 – substația Salonta;

– poziția 306 – substația Marghita.

 

            Condițiile generale de ocupare a posturilor descrise mai sus:

 

 1. a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d)are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

            Condițiile specifice de ocupare a posturilor, conform art. 4 din regulamentul aprobat de HG 286/2011, stabilite prin fișa postului:

 

 1. Asistent medical generalist:
 1. diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărîrii Guvernului nr.797/1997 sau diploma de licență de scurtă durată (SSD) sau de lungă durată (S) de asistent medical generalist;
 2. certificat de membru OAMMR;
 3. aviz de liberă practică;
 4. 1 an vechime în specialitatea de asistent medical generalist într-un serviciu de ambulanță.

                        

 1. Șofer autosanitară II:
 1. diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 2. permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule de categoria B și C;
 3. curs de ambulanțier;
 4. 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist.

 

 

            Documentele solicitate candidaților: în conformitate cu prevederile art. 6 din regulamentul de concurs aprobat de HG 286/2011,  dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care se menționează postul și poziția pentru care candidează;
 2. b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

c.1) pentru asistentul medical: diploma de asistent medical generalist, certificatul de membru al OAMMR, avizul de liberă practică;

c.2) pentru șoferul autosanitară: diploma de bacaluareat sau de absolvire a liceului, permisul de conducere valabil, diploma/adeverință curs de ambulanțier;

 1. d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 2. e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 3. f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 4. g)curriculum vitae;

 

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • proba scrisă, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 16.06.2022, ora 12:00;
 • proba practică, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 21.06.2022, ora 10:00;
 • proba interviului, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 24.06.2022, ora 10:00.

 

            Bibliografia şi, după caz, tematica:

 

Pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist tematica și bibliografia de concurs este următoarea:

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009 (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 3. Ordin MS nr.1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 4. Ordin MS nr.1092/2006 – privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
 5. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
 6. Ordin MS nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 7. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă;
 8. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 9. Ghidul asistentului medical din prespital – Editura ASIDU – 2017

            Pentru examenul asistenților medicali propun următoarea comisie de examen, respectiv comisie de soluționare a contestațiilor:

             Pentru cele 3 posturi temporar vacante de șoferi autosanitară II  tematica și bibliografia de concurs este următoarea:

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2015 (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 3. OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
 4. Ordinul nr. 2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;

 

            Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 07.06.2022- ora 14:00;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 08.06.2022 – ora 12:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 08.06.2022 – ora 15:00;
 • Depunere contestatie soluționare evaluare dosare: 09.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare: 10.06.2022 – ora 12:00
 • Afișare rezultate contestatii evaluare dosare: 10.06.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă: 16.06.2022 – ora 12:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 16.06.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 17.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 20.06.2022 – ora 15:00
 • Proba practică: 21.06.2022 – ora 10:00
 • Afișare rezultate proba practică: 21.06.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba practică: 22.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba practică și afișarea rezultatului: 23.06.2022 – ora 15:00
 • Proba interviu: 24.06.2022 – ora 10:00
 • Afișare rezultate proba interviu: 24.06.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba interviu: 27.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba interviu și afișarea rezultatului: 28.06.2022 – ora 12:00
 • Afișarea rezultatelor finale: 28.06.2022 – ora 15:00.

 

     Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune zilnic între orele 08:00-15:00, la sediul SAJ Bihor din str. Evreilor Deportați nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

     Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  07.06.2022 ora 15:00.  

     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

     Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați nr. 24 Oradea.

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK