Rezultat contestatie post temporar vacant de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT CONTESTAȚIE

 Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 DUCA DORIN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST

    Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat proba scrisa concurs post temporar vacant de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 26.09.2016 pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

 Substația Ștei

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 MAGDA ALIN VASILE 88,00 ADMIS
2 LAZA DANIEL CORNEL 61,50 ADMIS
3 PANDA ANDREI IONUȚ ABSENT

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 28.09.2016 ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

    Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Validare dosare concurs soferi perioada nedeterminata

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 MAKKAI SZASZ IANOS ADMIS
2 ROMANEAC MARIUS OVIDIU ADMIS
3 PANDA ANDREI IONUȚ ADMIS
4 DUCA DORIN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST
5 JURĂU BOGDAN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST
6 SZASZ SANDOR RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST
7 BLAGA DORIN SAMUEL RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST
 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 LĂZĂU ALEXANDRU ADMIS
2 FARCAȘ AVRAM CRISTIAN ADMIS
3 MARC RADU RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST
4 BOLDOR LIVIU RESPINS DOSAR INCOMPLET

Substația Salonta

 Contestațiile se pot depune până la data de 27.09.2016 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

    Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Anunt organizare concurs Șef Serviciu Aprovizionare

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, modificat prin HG nr.1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de Șef Serviciu Aprovizionare, Achiziții Publice, Transport, Administrativ,  Pază, Protecția muncii, PSI, Evidență Militară, Apărare civilă, Întreținere și Reparații Instalații și Clădiri, în perioada 23.09.2016 – 27.10.2016.

 

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de Șef Serviciu Aprovizionare, Achiziții Publice, Transport, Administrativ,  Pază, Protecția muncii, PSI, Evidență Militară, Apărare civilă, Întreținere și Reparații Instalații și Clădiri:

 • diplomă de licență în domeniul științe economice
 • 2 ani vechime în specialitate;
 • Calificare ”Expert Achiziții Publice”.

 

Dosarul de concurs pentru postul de Șef Serviciu Aprovizionare, Achiziții Publice, Transport, Administrativ,  Pază, Protecția muncii, PSI, Evidență Militară, Apărare civilă, Întreținere și Reparații Instalații și Clădiri va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • copie diplomă de licență;
 • copie diplomă/certificat pentru ”expert achiziții publice”;
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  07.10.2015 ora 13,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

Mai multe detalii, copia documentului oficial, legislatie si bibliografie pentru desfasurare concurs gasiti la acest LINK 

Validare dosare de inscriere Șofer Autosanitară II: 1 post -Stei

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei temporar vacante de  Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor – Substația Ștei, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 PANDA ANDREI IONUȚ ADMIS
2 LAZA DANIEL CORNEL ADMIS
3 MAGDA ALIN VASILE ADMIS

Substația Ștei

 Contestațiile se pot depune până la data de 20.09.2016 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

    Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Anunt organizare concurs șef serviciu RUNOS

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, modificat prin HG nr.1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de șef serviciu RUNOS, în perioada 16.09.2016 – 19.10.2016.

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de șef serviciu RUNOS :

 • diplomă de licență în domeniul științe juridice
 • 2 ani vechime în specialitate;
 • Certificat operare, prelucrare, validare date – ECDL;
 • Calificare ”Expert Legislația Muncii”;
 • Studii postuniversitare ”Management Sanitar”

  

Dosarul de concurs pentru postul de șef serviciu RUNOS va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie(unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • copie diplomă de licență;
 • copie diplomă studii postuniversitare;
 • copie diplomă/certificat pentru calificarea de operare, prelucrare, validare date;
 • copie diplomă/certificat pentru ”expert legislația muncii”
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã(declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  30.09.2015 ora 13,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

Mai multe detalii, copia documentului oficial, legislatie si bibliografie pentru desfasurare concurs gasiti la acest LINK 

Rezultat finale concurs post vacant de ingrijitor

 REZULTAT   

PENTRU  OCUPAREA  POSTULUI   VACANT  DE INGRIJITOR

Nr.Crt CANDIDAȚI Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observații
1 SCURT MARIA 100 99,00 99,50 ADMIS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Concurs Șofer Autosanitară II: 1 post -Stei

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr,24, conform HG nr.286/2011, modificat prin HG nr.1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului de execuție temporar vacant, în perioada 15.09.2016 – 12.10.2016, după cum urmează:

 

 • 1 post de șofer autosanitară II pe durată determinată la substația Ștei

          

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de șofer autosanitară II :

 • diplomă de bacalaureat
 • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B şi C
 • diplomă/certificat absolvire curs de ambulanțier
 • 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist

 

Dosarul de concurs pentru postul de  șofer autosanitară II va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie(unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • copie diplomă/certificat absolvire curs de ambulanțier
 • copie permis de conducere;
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea ca șofer(conducător auto) profesionist;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã(declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  15.09.2016 ora 13,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 

     Mai multe detalii, copia documentului oficial, legislatie si bibliografie pentru desfasurare concurs gasiti la acest LINK 

 

Concurs Șofer Autosanitară II: 3 posturi – Marghita si Salonta

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr,24, conform HG nr.286/2011, modificat prin HG nr.1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea posturilor de execuție vacante, în perioada 22.09.2016 – 19.10.2016, după cum urmează:

 • 3 posturi de șofer autosanitară II pe durată nedeterminată, astfel:
 • 2 posturi la substația Marghita
 • 1 post la substația Salonta

 Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de șofer autosanitară II :

 • diplomă de bacalaureat
 • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B şi C
 • diplomă/certificat absolvire curs de ambulanțier
 • 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist

 

Dosarul de concurs pentru postul de șofer autosanitară va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie(unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • copie diplomă/certificat curs de ambulanțier;
 • copie permis de conducere;
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea ca șofer(conducător auto) profesionist;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã(declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  22.09.2015 ora 13,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

     

Mai multe detalii, copia documentului oficial, legislatie si bibliografie pentru desfasurare concurs gasiti la acest LINK 

 

Validare dosare concurs ingrijitoare

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  Ingrijitor în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru modificat și completat de H.G nr.1027/24.11.2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs: 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 SCURT MARIA ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 07.09.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS

Copia documentului oficial o gasiti aici