ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE conducători autosanitară la funcția superioară

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

 

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 07.12.2023, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară I, în ambulanțier:

 • 3 ani vechime ca șofer autosanitară I.

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară II, în șofer autosanitară I:

 • 3 ani vechime ca șofer autosanitară II.

 

 

Examenul se va desfășura în data de 07.12.2023, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 și al M.I.R.A. nr.21386/27.11.2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;

 

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor de pe strada Evreilor Deportați, nr .24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

    

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Validare dosar de înscriere concurs pentru postul de medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat

ANUNȚ

Validare dosar de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat la SAJ Bihor conform prevederilor OMS 166/2023, Anexa I, art.5.

 

           În urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorul candidat a fost declarat ADMIS pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1 5498 ADMIS

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 09.11.2023  ora 1200  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

    

Preşedintele comisiei de concurs:

Dr. Lupeanu Adela – medic primar

 

Membri : Dr. Harapu Simona – medic primar

Dr. Boțcău Emil – medic primar, reprezentant al Colegiului Medicilor Bihor

Dr. Moraru Alina – medic primar, reprezentant al Colegiului Medicilor Bihor

Observator OSAB Bihor: Amb. Harapu Marius

 

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Anunț modificare a calendarului de concurs pentru postul de medic primar

Anunț modificare a calendarului de concurs pentru postul de medic primar

Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în localitatea Oradea, str.
Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I 7551740, prin reprezentant legal dr. Venter
Liciniu Cătălin, în calitate de Manager interimar.

Prin prezenta anunțăm modificarea calendarului de concurs după cum urmează:

 • Proba evaluare dosare: 08.11.2023, ora 08:00;
 • Afișare rezultat evaluare dosare: 08.11.2023, ora 12:00;
 • Depunere contestație la evaluare dosare: 09.11.2023, ora 12:00;
 • Soluționare contestație evaluare dosare: 10.11.2023, ora 12:00;
 • Afișare rezultat contestație: 10.11.2023, ora 14:00;
 • Proba scrisă: 15.11.2023, ora 09:00;
 • Afișare rezultate la proba scrisă: 15.11.2023, ora 15:00;
 • Depunere contestație la proba scrisă: 16.11.2023, ora 15:00;
 • Soluționare contestație proba scrisă: 17.11.2023, ora 11:00;
 • Afișare rezultat contestație: 17.11.2023, ora 14:00;
 • Proba practică 20.11.2023, ora 10:00;
 • Afișare rezultate proba practică: 20.11.2023, ora 14:00;
 • Depunere contestație la proba practică: 21.11.2023, ora 15:00;
 • Soluționare contestație proba practică: 22.11.2023, ora 11:00;
 • Afișare rezultate finale: 22.11.2023, ora 15:00;

 

Documentele oficiale le gasiti la acest LINK

Concurs-referent de specialitate debutant – 2 posturi în cadrul serviciului Aprovizionare, Achiziţii publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară- compartiment achiziții și biroul Administrativ.

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 și în baza Memorandumului aprobat în ședința de guvern din data de 30.06.2023 și a aprobării Ministerului Sănătății cu nr. DPSS 4148/03.07.2023, înregistrată la S.A.J. Bihor cu nr. 3376/05.07.2023, organizează concurs, în perioada 01.11.2023 – 28.11.2023, pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant – 2 posturi în cadrul serviciului Aprovizionare, Achiziţii publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară- compartiment achiziții și biroul Administrativ.

 

                        La concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante descrise mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 1 din regulamentul aprobat de H.G. nr. 1336/2022.

 

 1. Numărul, denumirea şi nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află acestea, precum şi perioada şi durata timpului de lucru şi dacă se încheie pe durată determinată sau nedeterminată pentru fiecare post în parte.

 

 • 1 post de referent de specialitate debutant – poziția 407 din statul de funcții aprobat – în cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziţii publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară – compartiment Achiziții, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe durată nedeterminată;
 • 1 post de referent de specialitate debutant – poziția 414 din statul de funcții aprobat – în cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziţii publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară – biroul Administrativ, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe durată nedeterminată;
 1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale compartimentului resurse umane sau, după caz, ale compartimentului care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului.
 • formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat prezentului anunț;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv diploma de licență în domeniul solicitat și certificat/diplomă/adeverință privind dobândirea de competențe în domeniul solicitat;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae, model comun european.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

            Copiile de pe actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

            Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

            Candidații au posibilitatea de a transmite dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele solicitate prin anunțul de concurs în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

            Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă, nerespectarea acestor cerințe conduce la respingerea candidatului, așa cum prevede HG 1336/2022, art. 35, alin.10.

            Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv până la data de 15.11.2023, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

            Dosarele de concurs se pot depune începând cu data de 02.11.2023, zilnic între orele 12:00-14:00, la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, la serviciul RUNOS, pentru candidații care transmit dosarul de concurs în format electronic la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro. Pentru candidații care transmit dosarul de concurs prin Poșta Română sau serviciul de curierat rapid se va folosi ca destinatar ”Serviciului de Ambulanță Județean Bihor-serviciul RUNOS”, iar adresa la care se transmit dosarele este Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, județul Bihor.

 

 

 1. Condiţiile generale prevăzute la art. 15 din H.G. 1336/2022, condiţiile specifice prevăzute în fişa de post, precum şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Condițiile generale prevăzute la art. 15 din H.G. 1336/2022:

 

 1. a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

 

 

 1. Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post, pentru fiecare post în parte:

 

 1. Condițiile specifice pentru postul de referent de specialitate debutant, cu studii superioare de lungă durată, în cadrul compartimentului Achiziții, din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziţii publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară, prevăzut la poziția 407 din statul de funcții aprobat:
 • Diplomă de licență privind absolvirea de studii superioare de lungă durată în domeniul științelor juridice/drept, în conformitate cu prevederile OMS 1470/2011, cap. V, pct. 8;
 • Deținerea unei certificări/diplome/competențe/curs de perfecționare, în domeniul achizițiilor publice.

 

 1. Condițiile specifice pentru postul de referent de specialitate debutant, cu studii superioare de lungă durată, în cadrul biroului Administrativ, din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziţii publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară, prevăzut la poziția 414 din statul de funcții aprobat:
 • Diplomă de licență privind absolvirea de studii superioare de lungă durată în domeniul inginerie, în conformitate cu prevederile OMS 1470/2011, cap. V, pct. 8;
 • Deținerea unei certificări/diplome/competențe/curs de perfecționare, în domeniul achizițiilor publice sau în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevenirii și stingerii incendiilor;
 • Permis de conducere categoria ”B”.

 

 1. Cerinţele specifice prevăzute la art. 542  (1)şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 1. a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c)persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d)persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
 5. e)persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
 6.  f)persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h)contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

 

Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

 

           

 1. BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA            
 1. pentru postul de referent de specialitate debutant, cu studii superioare de lungă durată, în cadrul compartimentului Achiziții:

Bibliografie referent Achiziții:

 1. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. HG 395/2016, privind normele de aplicare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematică referent Achiziții:

 1. Efectuarea achizițiilor publice directe și prin proceduri de achiziție.
 2. Elaborarea documentației achizițiilor publice.
 3. Pragurile valorice privind achizițiile publice.
 4. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică.
 5. Notificarea privind achizițiile directe.
 6. Acordul cadru și contractul de achiziție publică.
 7. Termene privind procedurile de achiziție publică.
 8. Întocmirea dosarului achiziției publice.
 9. Întocmirea planului anual al achizițiilor publice.
 10. Contravenții și sancțiuni.

 

 1. pentru postul de referent de specialitate debutant, cu studii superioare de lungă durată, în cadrul compartimentului Administrativ:

Bibliografie referent Administrativ:

 1. Ordinul 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 2. HG nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor;
 3. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 4. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii;
 5. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 6. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 7. HG 395/2016, privind normele de aplicare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 9. Ordinul MAI nr. 180/2022, pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă;
 10. Ordinul MAI nr. 135/2023, pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;
 11. Ordinul MAI nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

 

Tematică referent administrativ:

 1. Efectuarea inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 2. Efectuarea recepțiilor lucrărilor de construcții;
 3. Efectuarea lucrărilor de construcții;
 4. Efectuarea lucrărilor de reparare, modificare construcții clădiri;
 5. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
 6. Efectuarea achizițiilor publice directe;
 7. Pragurile valorice privind achizițiile publice;
 8. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică;
 9. Apărarea împotriva incendiilor;
 10. Eliberarea și obținerea autorizației și avizului de securitate la incendiu;
 11. Utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;

 

Actele normative din bibliografia de mai sus vor fi avute în vedere în forma aplicabilă la data publicării anunțului de concurs, respectiv forma aplicabilă la data de 01.11.2023.

 

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, data, probele de concurs, ora şi locul de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 1. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • proba scrisă, în data de 21.11.2023, ora 11:00, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24;
 • proba interviului, în data de 24.11.2023, ora 10:00, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

           

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 15.11.2023 – ora 14:00;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 16.11.2023 – ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 16.11.2023 – ora 14:00;
 • Depunere contestație soluționare evaluare dosare: 17.11.2023 – ora 14:00;
 • Soluționare contestații evaluare dosare și afișarea rezultatelor: 20.11.2023 – ora 12:00;
 • Proba scrisă: 21.11.2023 – ora 11:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 22.11.2023- ora 10:00;
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 23.11.2023 – ora 10:00;
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 23.11.2023 – ora 14:00;
 • Proba interviu: 24.11.2023 – ora 10:00;
 • Afișare rezultate proba interviu: 24.11.2023- ora 14:00;
 • Depunerea contestațiilor la proba interviu: 27.11.2023 – ora 14:00;
 • Soluționare contestațiilor la proba interviu și afișarea rezultatului: 28.11.2023 – ora 10:00
 • Afișarea rezultatelor finale: 28.11.2023 – ora 14:00.

 

          Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. de telefon 0259411313, int. 215, sau la adresa de e-mail runos@ambulantabihor.ro.

 

 

Documentele oficiale le gasiti la acest LINK

CONCURS medic primar medicină de familie-cu atestat în urgențe prespitalicești – 1 post

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 166/2023, coroborat cu HG 1336/2022, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de medic primar medicină de familie-cu atestat în urgențe prespitalicești – 1 post în cadrul compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat,  la substația Aleșd, în perioada 20.10.2023 – 17.11.2023.

            Potrivit art. 3 din Anexa nr. I a Ordinului 166/2023, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant dintre cele prevăzute la art. 1 persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Numărul, denumirea şi nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află acestea, precum şi perioada şi durata timpului de lucru şi dacă se încheie pe durată determinată sau nedeterminată pentru fiecare post în parte.

 

 • 1 post medic primar, cu atestat în urgență, în cadrul compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat, de la stația Aleșd, cu normă întreagă de 7 ore pe zi, pe durată nedeterminată – poziția nr. 139 din statul de funcții aprobat;

 1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale compartimentului resurse umane sau, după caz, ale compartimentului care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului.

 1. a)formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa  2la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. nr. 1.336/2022);
 2. b)copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic primar;
 3. c)copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1)  e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 5. e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa  3la ordin;
 6. f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. i)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. j)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. k)curriculum vitae, model comun european.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

            Copiile de pe actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

            Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

            Candidații au posibilitatea de a transmite dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele solicitate prin anunțul de concurs în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

            Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă, nerespectarea acestor cerințe conduce la respingerea candidatului, așa cum prevede OMS 166/2023, Anexa I, art. 29, alin. 14.

            Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv până la data de 03.11.2023, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

            Dosarele de concurs se pot depune începând cu data de 23.10.2023, zilnic între orele 12:00-14:00, la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, la serviciul RUNOS, pentru candidații care transmit dosarul de concurs în format electronic la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro. Pentru candidații care transmit dosarul de concurs prin Poșta Română sau serviciul de curierat rapid se va folosi ca destinatar ”Serviciului de Ambulanță Județean Bihor-serviciul RUNOS”, iar adresa la care se transmit dosarele este Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, județul Bihor.

 

 

 1. Condiţiile generale prevăzute la art. 3 din OMS nr. 166/2023, Anexa I, condiţiile specifice prevăzute în fişa de post, precum şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Condițiile generale prevăzute la art. 3 din OMS nr. 166/2023, Anexa I.

 

 1. a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 6. f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 1. Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post:
 • Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniul medicină generală;
 • Specializarea în medicină de familie;
 • Certificat de medic primar;
 • Atestat în urgențe/urgențe prespitalicești.

 1. Cerinţele specifice prevăzute la art. 542  (1)şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 1. a)persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c)persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d)persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
 5. e)persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
 6. f)persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h)contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

 Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

                       

 1. BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA

 

 1. PROBA SCRISĂ
  II. PROBA PRACTICĂ

 1. PROBA SCRISĂ

 

TEMATICĂ

 1. Definitia si functiile M.F – 1
  2. Cabinetul si echipa de lucru a M.F -2
  3. Activitatea preventiva in M.F -1
  4. Probleme medicale ale omului sanatos -1
  5. Etapele de dezvoltare ale fiintei umane-1
  6. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare-1
  7. Promovarea sanatatii in M.F-1
  8. Diagnosticul starii de sanatate-1
  9. Trecerea de la starea de sanatate la starea de boala -1
  10. Particularitatile consultatiei in M.F -1
  11. Particularitatile diagnosticului in M.F -1
  12. Particularitatile tratamentului în M.F -1
  13. Supravegherea tratamentului in M.F-1
  14. Dificultatile de diagnostic in M.F -1
  15. Sinteza diagnostica si terapeutica în M.F -1
  16. Asistenta medicala la domiciliu -1
  17. Sanatatea si patologia familiei -3
  18. Ciclurile vietii de familie -3
  19. Relatiile medicului de familie cu asigurarile medicale -2
  20. Relatiile M.F cu pacientii sai-1
  21. Drepturile pacientilor si obligatiile M.F -1
  22. Posibilitatile si limitele M.F -1
  23. Managementul cabinetului de M.F -1
  24. Planificarea familiala si metode contraceptive -4
  25. Evaluarea starii de sanatate a unei colectivitati -1
  26. Atitudinea M.F în fata unor simptome comune ( astenia, ameteala, adenopatia, dispneea, durerea toracica, palpitatiile, durerile abdominale, tremuraturile, hemoragiile genitale). -5
  27. Afectiunile respiratorii la adult si copil ( infectiile acute ale cailor aeriene superioare la copil, traheobronsita, bronhopatia cronica obstructiva, pneumoniile, astmul bronsic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonara) -4,6,7,8
  28. Afectiunile cardiovasculare la adult si copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arteriala, cardiopatia ischemica, tulburarile de ritm cardiac, endocarditele, insuficienta cardiaca, tromboflebitele). – 4,6,7,8,
  29. Afectiunile digestive la adult si copil ( gastritele acute si cronice, ulcerul gastro – duodenal, esofagita de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute si cronice, cirozele, colecistitele acute si cronice, litiaza biliara)-4,6,7,8,9
  30. Afectiunile renale la adult si copil ( infectiile cailor urinare, glomerulonefritele acute si cronice, sindromul nefrotic,litiaza renala,insuficienta renala acuta si cronica). – 4,6,8,9
  31. Afectiunile reumatice la adult si copil (artrozele, lumbago,lombosciatica, reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoida, spondilitele, lupusul eritematos sistemic) -4,6,8,9
  32. Afectiunile metabolice la adult si copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile si guta) -4,6,8
  33. Afectiunile hematologice la adult si copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feripriva, leucemia limfoblastica, leucemia mieloida, coagulopatiile) -4,6
  34. Afectiunile endocrine la adult si copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia si tetania) -4
  35. Afectiunile neurologice la adult si copil ( cefaleea,nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrala, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele, boala Parkinson) -4,6
  36. Afectiunile psihice la adult si copil ( deficienta mintala, tulburarile de personalitate si psihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involutie). -4,6
  37. Afectiuni dermatologice la adult si copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba, micozele, parazitozele cutanate si dermatitele infectioase). – 4
  38. Afectiuni ORL la adult si copil ( anginele, otitele,mastoiditele, rinitele, sinuzitele) -4,5
  39. Afectiuni oftalmologice( ochiul rosu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului). -4,5
  40. Afectiuni ginecologice si obstetricale ( tulburarile menstruale, menopauza, infertilitatea, cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normala, sarcina cu risc, complicatiile sarcinii si ale nasterii, sarcina extrauterina) -4,6
  41. Puericultura (îngrijirea noului nascut,prematuritatea, alimentatia naturala si artificiala, dezvoltarea psihica si somatica a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinarile la copil). -8
  42. Boli infectioase la adult si copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemica, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsiva, hepatitele virale, toxiinfectiile alimentare, boala diareica acuta, bolile infectioase cu transmitere sexuala). -4
 2. PROBA PRACTICĂ

TEMATICĂ

 1. Acordarea primului ajutor prespitalicesc in principalele urgente medico-chirurgicale -5
  2. Tehnica screening – ului in M.F -1
  3. Strategia investigatiilor paraclinice în M.F -1
  4. Interpretarea principalelor investigatii de laborator -4
  5. Interpretarea principalelor investigatii functionale -4
  6. Alimentatia naturala si artificiala a sugarului -8
  7. Sfatul genetic -8
  8. Bilantul unui politraumatizat -5
  9. Efectuarea si interpretarea unui frotiu cervical -4
  10. Efectuarea si interpretarea unui examen de secretie vaginala -4
  11. Consilierea pregravidica -4
  12. Tehnici si principii de psihoterapie -1
  13. Corelatia indicilor de greutate si înaltime -8
  14. Efectuarea si interpretarea unui examen de fund de ochi -4
  15. Atitudinea terapeutica in fata unui traumatism ocular -4
  16. Efectuarea unui examen ORL -4
  17. Efectuarea si interpretarea unei EKG -4
  18. Efectuarea si interpretarea unui tuseu rectal -5
  19. Efectuarea si interpretarea unui tuseu vaginal -4
  20. Examenul clinic al unei gravide -4
  21. Diagnosticul prenatal -4
  22. Examenul clinic al unui sugar -8
  23. Interpretarea unui examen radiologic -4
  24. Alcatuirea unui regim alimentar pentru un om sanatos -4
  25. Alcatuirea unui regim alimentar pentru un bolnav -4
  26. Tehnici de îngrijire a unui nou nascut -8
  27. Întocmirea unor acte medicale -2
  28. Interpretarea principalilor indicatori demografici si de morbiditate -1
  29. Elaborarea unui program de sanatate -1,2
  30. Metodologia efectuarii unei consultatii la domiciliu. 1,2

BIBLIOGRAFIE

 1. Bazele medicinei de familie, vol I, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2001
  2. Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Ed. Universitara C.Davila Buc., 1998
  3. Medicina familiei, A. Jompan, Ed. Helicon, Timisoara, 1998
  4. Diagnostic si tratament în practica medicala, L. Tierney, S.J. McPhee, M.A. Papadakis, Ed. Stiintelor Medicale, Buc., 2001
  5. Bazele medicinei de familie, vol. II, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
  6. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. Restian, Ed. Medicala, Buc., 2002
  7. Ghid de practica medicala, vol. I, Ed. Infomedica, Buc., 1999
  8. Esentialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amaltea, Buc., 2000
  9. Ghid de practica medicala, vol. II, Ed. Infomedica, Buc., 2001

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, data, probele de concurs, ora şi locul de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 1. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • Proba de selecție a dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 06.11.2023, ora 10:00;
 • proba scrisă, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 13.11.2023, ora 12:00;
 • proba practică, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 15.11.2023, ora 10:00.

           

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Publicitatea concursului – publicare pe site-ul unității, avizier, Ministerul Sănătății și pe portalul posturi@gov.ro – 20.10.2023;
 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 03.11.2023 – ora 14:00;
 • Selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare: 11.2023 – ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare: 11.2023 – ora 14:00;

 • Depunere contestație soluționare evaluare dosare de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare: 07.11.2023 – ora 14:00;
 • Soluționare contestații evaluare dosare de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare și afișarea rezultatelor: 08.11.2023 – ora 14:00;
 • Proba scrisă: 13.11.2023 – ora 12:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 14.11.2023- ora 12:00;
 • Proba practică: 15.11.2023 – ora 10:00;
 • Afișare rezultate proba practică: 15.11.2023- ora 14:00;
 • Afișarea rezultatelor finale: 15.11.2023 – ora 15:00;
 • Depunerea contestațiilor la rezultatele finale: 16.11.2023 – ora 15:00;
 • Soluționare contestațiilor la rezultatele finale și comunicarea rezultatelor: 17.11.2023 – ora 15:00.

            Potrivit art. 25 din Anexa I a OMS 166/2023, rezultatul la proba scrisă și la proba practică nu pot fi contestate individual, ci se poate contesta rezultatul final al concursului.

            În conformitate cu prevederile OMS nr. 166/2023, Anexa I, art. 24, alin. 2, pentru stabilirea clasificării finale a candidaţilor pe fiecare post publicat, în cazul candidaţilor cu punctaje egale, după desfăşurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare, care este evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, anunţat odată cu selecţia dosarelor de concurs.

          Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. de telefon 0259411313, int. 215, sau la adresa de email runos@ambulantabihor.ro.

 

Documentele oficiae le gasiti la acest LINK

ANUNȚ Privind vânzarea prin licitație a bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate  sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

ANUNȚ

Privind vânzarea prin licitație a bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate  sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

 

 

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, în temeiul HG 841/1995, scoate la licitație bunurile nedemolate, care vor rezulta din operațiunea de demolare a corpului de clădire C1 efectuată de către câștigătorul licitației, pentru suma de 10.000 lei.

 

            Locul unde pot fi văzut corpul C1, care face obiectul licitației, se află la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

            Licitația se va desfășura în data de 03.12.2021, ora 10:00 la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în caz de neadjudecare, următoarele licitații se vor desfășura la aceași adresă, la datele stabilite și anunțate ulterior.

            Detalii despre bunurile scoase la licitație, despre clădire sau orice alte informații pot fi obținute de la doamna Porumb Irina-șef birou administrativ, la nr. de telefon 0359/412128-int. 223.

            Prețul de pornire al licitației este de 10.000 lei.

            Cota de cheltuieli de participare este stabilită la suma de 500 lei, care se achită de către participanți la caseria unității sau prin alte mijloace de plată.

            Documentele de participare se depun până la data de 26.11.2021.

            Documentele necesare în vederea participării sunt:

 • certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerțului și codul fiscal pentru persoanele juridice române, respectiv cartea de identitate pentru persoanele fizice;
 • chitanța de achitare a cotei de cheltuieli în valoare de 500 lei, eliberată de caseria SAJ Bihor sau dovada plății prin alte mijloace.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Strategia anticoruptie SAJ Bihor – 2022

Strategia anticoruptie SAJ Bihor – 2022

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ Privind repetarea licitației in vederea vanzarii bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

ANUNȚ

Privind repetarea licitației in vederea vanzarii bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate  sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, în temeiul HG 841/1995, scoate la licitație bunurile nedemolate, care vor rezulta din operațiunea de demolare a corpului de clădire C1 efectuată de către câștigătorul licitației, pentru suma de 6.000 lei.

            Locul unde pot fi văzut corpul C1, care face obiectul licitației, se află la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

            Licitația se va desfășura în data de 21.01.2022, ora 10:00 la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

            Detalii despre bunurile scoase la licitație, despre clădire sau orice alte informații pot fi obținute de la doamna Porumb Irina-șef birou administrativ, la nr. de telefon 0359/412128-int. 223.

            Prețul de pornire al licitației este de 6.000 lei, diminuat cu 40% fata de prima licitatie, conform HG 841/1995, art. 5.6.

            Cota de cheltuieli de participare este stabilită la suma de 300 lei, care se achită de către participanți la caseria unității sau prin alte mijloace de plată.

            Documentele de participare se depun până la data de 17.01.2022.

            Documentele necesare în vederea participării sunt:

 • certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerțului și codul fiscal pentru persoanele juridice române, respectiv cartea de identitate pentru persoanele fizice;
 • chitanța de achitare a cotei de cheltuieli în valoare de 300 lei, eliberată de caseria SAJ Bihor sau dovada plății prin alte mijloace.

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

LISTA DOCUMENTELOR CU CARACTER PUBLIC DIN CADRUL SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BIHOR

LISTA DOCUMENTELOR CU CARACTER PUBLIC DIN CADRUL

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BIHOR

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.1 lit.g din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare în cadrul SAJ Bihor următoarele documente au caracter public:

 

 1. Lista cu denumire oficială și coordonate de contact ale instituției
 2. Lista și coordonatele de contact ale stațiilor/substațiilor SAJ Bihor
 3. Regulamentul de Organizare și Funcționare SAJ Bihor
 4. Regulamentul Intern SAJ Bihor
 5. Organigrama SAJ Bihor
 6. Programul de funcționare al SAJ Bihor
 7. Lista cu persoanele care fac parte din conducerea instituției și datele de contact ale acestora
 8. Lista cu programul de audiențe conducere
 9. Situația parcului auto al SAJ Bihor, pe categorii
 10. Raport privind activitatea operativă a SAJ Bihor – analiză elaborată periodic (lunar/trimestrial/anual)
 11. Fila de buget aferentă instituției și sursele de finanțare
 12. Execuția bugetară a SAJ Bihor
 13. Bilanțul contabil al SAJ Bihor
 14. Centralizator privind drepturile salariale acordate în SAJ Bihor (situație pe funcții)
 15. Lista de documentelor cu caracter public
 16. Lista documentelor produse/gestionate de SAJ Bihor
 17. Politica instituției privind furnizarea de informații publice
 18. Lista și datele de contact ale persoanelor responsabile cu furnizare de informații publice
 19. Programul zilnic de furnizare a informațiilor cu caracter public
 20. Formular tipizat de solicitare informații de interes public
 21. Formular de contestare a încălcării dreptului la accesul la informații de interes public (reclamație administrativă)
 22. Buletin informativ al informațiilor de interes public
 23. Comunicate privind detalii despre activități (cazuri punctuale)
 24. Programul anual de achiziții publice
 25. Lista contractelor de achiziții publice
 26. Centralizatorul achizițiilor publice privind executarea contractelor de achiziții publice
 27. Declarațiile de avere, interese și incompatibilități
 28. Lista cu formularele tipizate de solicitare servicii
 29. Modul de soluționare a petițiilor și coordonatele de contact unde se vor transmite acestea.

Categoriile de informații exceptate de la comunicare, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

Categoriile de informații exceptate de la comunicare, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

❖ Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit Legii informaţiilor clasificate nr. 182/2002.

❖ Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit Legii informaţiilor clasificate

❖ Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale

❖ Informaţiile și actele privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare

❖ Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces

❖ Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor

❖ Informațiile și corespondența scrisă cu autoritățile/instituțiile publice interne și internaționale, cu excepția celor date publicității prin comunicate de presă

❖ Corespondența cu operatorii economici și alte entități

❖ Adresele, sesizările, petițiile și reclamațiile primite, precum și răspunsurile trimise

❖ Registrul de intrare-ieșire a corespondenței

❖ Ședințele comitetului director

❖ Dosarele/actele privind litigiile în care Serviciul de Ambulanță Județean Bihor este parte

❖ Rapoarte interne și cele de control administrativ

❖ Note/referate/memorandumuri/procese verbale de serviciu și alte documente specifice

❖ Statele nominale de funcții, de personal, de salarii, contractele de muncă și fișele postului salariaților, numerele de telefon, precum și informațiile privind activitățile extraprofesionale ale acestora

❖ Informaţiile, documentele şi evidenţele instituției privind bunurile mobile/imobile, cu excepția celor din domeniul public al statului

❖ Informaţiile și documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurențe sau confidenţialitatea acestora

❖ Orice alte informații care intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, respectiv orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Dacă vă consideraţi vătămat în privinţa dreptului Dvs. de acces la informaţiile de interes public solicitate, puteţi formula o reclamaţie administrativă, potrivit Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare