ANUNȚ Privind vânzarea prin licitație a bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate  sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

ANUNȚ

Privind vânzarea prin licitație a bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate  sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

 

 

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, în temeiul HG 841/1995, scoate la licitație bunurile nedemolate, care vor rezulta din operațiunea de demolare a corpului de clădire C1 efectuată de către câștigătorul licitației, pentru suma de 10.000 lei.

 

            Locul unde pot fi văzut corpul C1, care face obiectul licitației, se află la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

            Licitația se va desfășura în data de 03.12.2021, ora 10:00 la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în caz de neadjudecare, următoarele licitații se vor desfășura la aceași adresă, la datele stabilite și anunțate ulterior.

            Detalii despre bunurile scoase la licitație, despre clădire sau orice alte informații pot fi obținute de la doamna Porumb Irina-șef birou administrativ, la nr. de telefon 0359/412128-int. 223.

            Prețul de pornire al licitației este de 10.000 lei.

            Cota de cheltuieli de participare este stabilită la suma de 500 lei, care se achită de către participanți la caseria unității sau prin alte mijloace de plată.

            Documentele de participare se depun până la data de 26.11.2021.

            Documentele necesare în vederea participării sunt:

 • certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerțului și codul fiscal pentru persoanele juridice române, respectiv cartea de identitate pentru persoanele fizice;
 • chitanța de achitare a cotei de cheltuieli în valoare de 500 lei, eliberată de caseria SAJ Bihor sau dovada plății prin alte mijloace.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Strategia anticoruptie SAJ Bihor – 2022

Strategia anticoruptie SAJ Bihor – 2022

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ Privind repetarea licitației in vederea vanzarii bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

ANUNȚ

Privind repetarea licitației in vederea vanzarii bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate  sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, în temeiul HG 841/1995, scoate la licitație bunurile nedemolate, care vor rezulta din operațiunea de demolare a corpului de clădire C1 efectuată de către câștigătorul licitației, pentru suma de 6.000 lei.

            Locul unde pot fi văzut corpul C1, care face obiectul licitației, se află la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

            Licitația se va desfășura în data de 21.01.2022, ora 10:00 la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

            Detalii despre bunurile scoase la licitație, despre clădire sau orice alte informații pot fi obținute de la doamna Porumb Irina-șef birou administrativ, la nr. de telefon 0359/412128-int. 223.

            Prețul de pornire al licitației este de 6.000 lei, diminuat cu 40% fata de prima licitatie, conform HG 841/1995, art. 5.6.

            Cota de cheltuieli de participare este stabilită la suma de 300 lei, care se achită de către participanți la caseria unității sau prin alte mijloace de plată.

            Documentele de participare se depun până la data de 17.01.2022.

            Documentele necesare în vederea participării sunt:

 • certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerțului și codul fiscal pentru persoanele juridice române, respectiv cartea de identitate pentru persoanele fizice;
 • chitanța de achitare a cotei de cheltuieli în valoare de 300 lei, eliberată de caseria SAJ Bihor sau dovada plății prin alte mijloace.

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

LISTA DOCUMENTELOR CU CARACTER PUBLIC DIN CADRUL SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BIHOR

LISTA DOCUMENTELOR CU CARACTER PUBLIC DIN CADRUL

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BIHOR

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.1 lit.g din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare în cadrul SAJ Bihor următoarele documente au caracter public:

 

 1. Lista cu denumire oficială și coordonate de contact ale instituției
 2. Lista și coordonatele de contact ale stațiilor/substațiilor SAJ Bihor
 3. Regulamentul de Organizare și Funcționare SAJ Bihor
 4. Regulamentul Intern SAJ Bihor
 5. Organigrama SAJ Bihor
 6. Programul de funcționare al SAJ Bihor
 7. Lista cu persoanele care fac parte din conducerea instituției și datele de contact ale acestora
 8. Lista cu programul de audiențe conducere
 9. Situația parcului auto al SAJ Bihor, pe categorii
 10. Raport privind activitatea operativă a SAJ Bihor – analiză elaborată periodic (lunar/trimestrial/anual)
 11. Fila de buget aferentă instituției și sursele de finanțare
 12. Execuția bugetară a SAJ Bihor
 13. Bilanțul contabil al SAJ Bihor
 14. Centralizator privind drepturile salariale acordate în SAJ Bihor (situație pe funcții)
 15. Lista de documentelor cu caracter public
 16. Lista documentelor produse/gestionate de SAJ Bihor
 17. Politica instituției privind furnizarea de informații publice
 18. Lista și datele de contact ale persoanelor responsabile cu furnizare de informații publice
 19. Programul zilnic de furnizare a informațiilor cu caracter public
 20. Formular tipizat de solicitare informații de interes public
 21. Formular de contestare a încălcării dreptului la accesul la informații de interes public (reclamație administrativă)
 22. Buletin informativ al informațiilor de interes public
 23. Comunicate privind detalii despre activități (cazuri punctuale)
 24. Programul anual de achiziții publice
 25. Lista contractelor de achiziții publice
 26. Centralizatorul achizițiilor publice privind executarea contractelor de achiziții publice
 27. Declarațiile de avere, interese și incompatibilități
 28. Lista cu formularele tipizate de solicitare servicii
 29. Modul de soluționare a petițiilor și coordonatele de contact unde se vor transmite acestea.

Categoriile de informații exceptate de la comunicare, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

Categoriile de informații exceptate de la comunicare, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

❖ Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit Legii informaţiilor clasificate nr. 182/2002.

❖ Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit Legii informaţiilor clasificate

❖ Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale

❖ Informaţiile și actele privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare

❖ Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces

❖ Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor

❖ Informațiile și corespondența scrisă cu autoritățile/instituțiile publice interne și internaționale, cu excepția celor date publicității prin comunicate de presă

❖ Corespondența cu operatorii economici și alte entități

❖ Adresele, sesizările, petițiile și reclamațiile primite, precum și răspunsurile trimise

❖ Registrul de intrare-ieșire a corespondenței

❖ Ședințele comitetului director

❖ Dosarele/actele privind litigiile în care Serviciul de Ambulanță Județean Bihor este parte

❖ Rapoarte interne și cele de control administrativ

❖ Note/referate/memorandumuri/procese verbale de serviciu și alte documente specifice

❖ Statele nominale de funcții, de personal, de salarii, contractele de muncă și fișele postului salariaților, numerele de telefon, precum și informațiile privind activitățile extraprofesionale ale acestora

❖ Informaţiile, documentele şi evidenţele instituției privind bunurile mobile/imobile, cu excepția celor din domeniul public al statului

❖ Informaţiile și documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurențe sau confidenţialitatea acestora

❖ Orice alte informații care intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, respectiv orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Dacă vă consideraţi vătămat în privinţa dreptului Dvs. de acces la informaţiile de interes public solicitate, puteţi formula o reclamaţie administrativă, potrivit Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE/GESTIONATE DE UNITATE

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE/GESTIONATE DE UNITATE

 

In conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul SAJ Bihor documentele create/gestionate sunt urmatoarele:

 1. Lista cu denumirea oficiala si coordonatele de contact ale institutiei
 2. Lista statiilor /substatiilor SAJ Bihor si coordonatele de contact ale acestora
 3. Regulamentul de Organizare si Functionare al SAJ Bihor
 4. Regulamentul intern al SAJ Bihor
 5. Organigrama institutiei in conformitate cu prevederile Anexei nr.11 din Ordinul MSP nr.2021/2008
 6. Programul de functionare al SAJ Bihor
 7. Lista cu persoanele care fac parte din conducerea institutiei si datele de contact ale acestora
 8. Lista cu programul de audiente al conducerii
 9. Situatia parcului auto pe categorii al SAJ Bihor
 10. Raport privind activitatea operativa a unitatii – analiza elaborate periodic (lunar /trimestrial/anual)
 11. Fila de buget aferenta institutiei si sursele de finantare
 12. Executia bugetara a SAJ Bihor
 13. Bilantul contabil al SAJ Bihor
 14. Centralizator privind drepturile salariale acordate institutiei (situatie pe functii)
 15. Lista documentelor cu caracter public
 16. Lista documentelor produse/gestionate de unitate
 17. Lista si datele de contact ale persoanelor responsabile cu furnizarea informatiilor publice
 18. Formular tip de solicitare informatii de interes public
 19. Formular tip de contestare a incalcarii dreptlui la accesul la informatii de interes public (reclamatie administrativa)
 20. Buletin informative al informatiilor de interes public
 21. Comunicate privind activitatile SAJ Bihor
 22. Programul anual de achizitii publice
 23. Lista contractelor de achizitie publica (a caror valoare depaseste _____euro)
 24. Centralizatorul achizitiilor publice privind executarea contractelor de achizitii publice
 25. Declaratie de avere, interese si incompatibilitati
 26. Lista cu formularele tipizate de solicitare servicii
 27. Modul de solutionare a petitiilor si coordonatele de contact de transmitere a acestora
 28. Statul de functii aprobat de Ministerul Sanatatii
 29. Fisa de urgenta prespitalicească pentru echipajele cu medic (conform Anexei nr.7 din Ordin MSP nr.2021/2008)
 30. Fisa de urgenta prespitalicească pentru echipajele de asistenţă medicală
  de urgenţă sau prim ajutor calificat (conform Anexei nr.8 din Ordin MSP nr.2021/2008)
 31. Grafice de lucru lunare pentru compartimente operative pe statii/substatii/puncte de lucru
 32. Raport de interventii zilnice (conform Ordin Ministerul Sanatatii nr.168/2008)
 33. Raport situatie cazuistica pe tura
 34. Centralizator echipaje operative pe tura
 35. Formular raportare eveniment (catre MS si COSU)
 36. Foaie de parcurs autosanitara
 37. Foaie de parcurs autoturism administrative
 38. Formular delegatie tipizat
 39. Decizii manageriale
 40. Note interne
 41. Note explicative salariati
 42. Rapoarte comisii constituite in baza deciziilor conducerii institutiei
 43. Contracte de prestari servicii, incheiate la cererea beneficiarului persoana fizica/persoana juridica
 44. Contracte de achizitii publice
 45. Protocol de colaborare
 46. Documente financiar-contabile prevazute de legislatia in vigoare
 47. Punct de vedere juridic
 48. Contracte individuale de munca, acte aditionale
 49. Contracte individuale de munca cu timp partial, acte aditionale, dupa caz
 50. Fisa postului, anexe la fisa postului, dupa caz
 51. Pontaje lunare
 52. Concedii de odihna
 53. Concedii medicale
 54. Adeverinta de vechime salariat
 55. Situatie REVISAL salariat
 56. Procese verbale elaborate in cadrul derularii concursurilor/examenelor pentru ocuparea unui post
 57. Procese verbale elaborate in cadrul derularii examenelor de promovare
 58. Lista drepturilor salariale nete acordate lunar
 59. Situatie formare profesionala salariat
 60. Formular eveluare profesionala salariat (conform OMS nr.1229/2011)
 61. Note de fundamentare compartimente
 62. Note justificative compartimente
 63. Proceduri operationale
 64. Centralizator proceduri operationale
 65. Evaluare anuala privind implementarea sistemului de control intern managerial.

ANUNȚ Privind vânzarea prin licitație a bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate  sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

ANUNȚ

Privind vânzarea prin licitație a bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate  sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

 

 

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, în temeiul HG 841/1995, scoate la licitație bunurile nedemolate, care vor rezulta din operațiunea de demolare a corpului de clădire C1 efectuată de către câștigătorul licitației, pentru suma de 10.000 lei.

 

            Locul unde pot fi văzut corpul C1, care face obiectul licitației, se află la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

            Licitația se va desfășura în data de 03.12.2021, ora 10:00 la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în caz de neadjudecare, următoarele licitații se vor desfășura la aceași adresă, la datele stabilite și anunțate ulterior.

            Detalii despre bunurile scoase la licitație, despre clădire sau orice alte informații pot fi obținute de la doamna Porumb Irina-șef birou administrativ, la nr. de telefon 0359/412128-int. 223.

            Prețul de pornire al licitației este de 10.000 lei.

            Cota de cheltuieli de participare este stabilită la suma de 500 lei, care se achită de către participanți la caseria unității sau prin alte mijloace de plată.

            Documentele de participare se depun până la data de 26.11.2021.

            Documentele necesare în vederea participării sunt:

 • certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerțului și codul fiscal pentru persoanele juridice române, respectiv cartea de identitate pentru persoanele fizice;
 • chitanța de achitare a cotei de cheltuieli în valoare de 500 lei, eliberată de caseria SAJ Bihor sau dovada plății prin alte mijloace.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Raspuns petitie Adrian Marcon

Raspuns petitie Marcon Adrian Nr intrare document 4328 / 03 AUG 2017

 

Documentul oficial – petitia inaintata de dl Marcon Adrian o gasiti la acest LINK 

Documentul oficial – raspuns la petitia inaintata de dl Marcon Adrian o gasiti la acest LINK 

Reducere acces SPA complex PERLA BAILE 1 MAI

ACCES SPA COMPLEX PERLA BAILE 1 MAI

PERIOADA

15 APRILIE – 30 IUNIE

15 SEPTEMBRIE – 30 IUNIE

 

TOTI ANGAJATII SAJ BIHOR VOR BENEFICIA DE O REDUCERE DE 50% DIN TARIFUL DE INTRARE LA SPA PERLA DIN BAILE 1 MAI

 REDUCEREA SE ACORDA DOAR IN BAZA LEGITIMATIEI DE SERVICIU TIP CARD!

 

 Aceasta facilitate a fost acordata in baza protocolului incheiat de catre managerul Gheorghe Pintea cu conducerea complexului Perla din statiuna 1Mai.

Consultatii optometrice gratuite pentru personalul angajat al SAJ Bihor!

Consultatii optometrice gratuite pentru personalul angajat al SAJ Bihor!

Pentru cei interesati, consultatiile se vor efectua, dupa cum urmeaza:

-Sediul central in data de 2 si 3 martie de la ora 9.00

-Salonta in data de 7 martie , ora 9.00

-Marghita in data de 8 martie , ora 9.00

-Alesd in data de 8 martie, ora 13.00

-Beius in data de 9 martie, ora 9.00

-Stei in data de 9 martie, ora 13.00

Posibilitatea achizitionarii ochelarilor de corectie in 2-3 rate fara comisioane bancare!