ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS referent de specialitate debutant – 1 post în cadrul serviciului RUNOS

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG 1336/2022, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant – 1 post în cadrul serviciului RUNOS, în perioada 18.01.2023 – 22.02.2023.

 

                        La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant descris mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 1 din regulamentul aprobat de HG 1336/2022.

 

 1. Numărul, denumirea şi nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află acestea, precum şi perioada şi durata timpului de lucru şi dacă se încheie pe durată determinată sau nedeterminată pentru fiecare post în parte.

 

 • 1 post de referent de specialitate debutant – poziția 423 din statul de funcții aprobat – în cadrul Serviciului RUNOS, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe durată nedeterminată;

 

 1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale compartimentului resurse umane sau, după caz, ale compartimentului care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului.

 

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat prezentului anunț;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv diploma de licență în domeniul științelor juridice (drept sau administrație publică) și certificat/diplomă/adeverință privind dobândirea de competențe în domeniul resurselor umane sau salarizare;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae, model comun european.

 

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 

            Copiile de pe actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

 

            Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

            Candidații au posibilitatea de a transmite dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele solicitate prin anunțul de concurs în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

 

            Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă, nerespectarea acestor cerințe conduce la respingerea candidatului, așa cum prevede HG 1336/2022, art. 35, alin.10.

            Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv până la data de 03.02.2022, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

            Dosarele de concurs se pot depune începând cu data de 18.01.2023, zilnic între orele 12:00-14:00, la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, la serviciul RUNOS, pentru candidații care transmit dosarul de concurs în format electronic la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro. Pentru candidații care transmit dosarul de concurs prin Poșta Română sau serviciul de curierat rapid se va folosi ca destinatar ”Serviciului de Ambulanță Județean Bihor-serviciul RUNOS”, iar adresa la care se transmit dosarele este Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, județul Bihor.

 

 

 1. Condiţiile generale prevăzute la art. 15 din HG 1336/2022, condiţiile specifice prevăzute în fişa de post, precum şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condițiile generale prevăzute la art. 15 din HG 1336/2022:

 

 1. a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

 

 

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice (drept sau administrație publică);
 • Specializare prin deținerea unui certificat/diplome în domeniul resurselor umane sau salarizare.

 

Cerinţele specifice prevăzute la art. 542  (1)şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 1. a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c)persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d)persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
 5. e)persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
 6.  f)persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h)contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

 

 Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

 

                       

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA            

 

 1. Tematica pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant, cu studii superioare, este următoarea:
 2. Stabilirea drepturilor salariale ale personalului din serviciile de ambulanță;
 3. Stabilirea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit;
 4. Angajarea și promovarea personalului din cadrul serviciilor de ambulanță;
 5. Încheierea, modificarea, încetarea contractului individual de muncă.
 6. Drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților.
 7. Registrul de evidență al salariaților.
 8. Organizarea și funcționarea serviciilor de ambulanță.
 9. Timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în cadrul serviciilor de ambulanță.

 

Bibliografia pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate debutant, cu studii superioare, este următoarea:

 • Pentru pct. nr. 1 din tematica:
 1. Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 1-39, Anexa II și VIII;
 2. Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”, aprobat de HG 153/2018, cu modificările și completările ulterioare;

 

 • Pentru pct. nr. 2 din tematică:
 1. Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul IV- impozitul pe venit – Capitolul III – Venituri din salarii și asimilate salariilor, Titlul V – Contribuții sociale obligatorii.

 

 • Pentru pct. nr. 3 din tematică:
 1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat de HG 1336/2022.
 2. Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobat de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1470/2011.

 

 • Pentru pct. 4 și 5 din tematică:
 1. Legea nr. 53/2003, privind codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • Pentru pct. 6 din tematică:
 1. HG 905/2017, privind Registrul general de evidență a salariaților, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • Pentru pct. nr. 7 din tematică:
 1. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene din 07.06.2018, aprobat de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 738/2018, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • Pentru pct. nr. 8 din tematică:
 1. Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar din 01.07.2004, aprobat de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 870/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

Actele normative din bibliografia de mai sus vor fi avute în vedere în forma aplicabilă la data publicării anunțului de concurs, respectiv forma aplicabilă la data de 17.01.2023.

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, data, probele de concurs, ora şi locul de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • proba scrisă, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 14.02.2023, ora 11:00;
 • proba interviului, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 17.02.2023, ora 10:00.

           

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 03.02.2023 – ora 14:00;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 06.02.2023 – ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 06.02.2023 – ora 14:00;
 • Depunere contestație soluționare evaluare dosare: 07.02.2023 – ora 14:00;
 • Soluționare contestații evaluare dosare și afișarea rezultatelor: 08.02.2023 – ora 15:00;
 • Proba scrisă: 14.02.2023 – ora 11:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 14.02.2023- ora 15:00;
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 15.02.2023 – ora 15:00;
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 16.02.2023 – ora 15:00;
 • Proba interviu: 17.02.2023 – ora 10:00;
 • Afișare rezultate proba interviu: 17.02.2023- ora 14:00;
 • Depunerea contestațiilor la proba interviu: 20.02.2023 – ora 14:00;
 • Soluționare contestațiilor la proba interviu și afișarea rezultatului: 21.02.2023 – ora 15:00
 • Afișarea rezultatelor finale: 22.02.2023 – ora 12:00.

 

 

          Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. de telefon 0259411313, int. 215, sau la adresa de email runos@ambulantabihor.ro.

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

Transparenta achizitii publice 2022

                   Serviciul de Ambulanță Județean Bihor pune la dispozitie pentru transparenta urmatoarele documente:

Plan de achizitii a SAJ Bihor pe 2022

Anexa PAPP pentru anul 2022