Validare dosare concurs sofer autosanitara II

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BELEA MIREL IOAN ADMIS
2 DORNAUER FRANCISC ADMIS
3 MANEA ADRIAN ADMIS
4 VARGA JANOS RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE – ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017

LIPSĂ DOVADĂ DIPLOMA BACALAUREAT SAU ABSOLVIRE LICEU

5 BORZ VALENTIN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE – ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017
6 MARC ADRIAN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE – ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017

Contestațiile se pot depune până la data de 03.07.2017 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Raspuns contestatie concurs auditor public intern gradul I

REZULTAT CONTESTAȚIE

la proba  de validare a dosarelor  pentru postul vacant de auditor intern gradul I la SAJ Bihor

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar
1 BUGEAG MIHAI MUGUREL RESPINS

Preşedinte comisie de solutionare contestatii Ec. Sabau Popa Liviu

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK 

Validare dosare concurs asistent medical generalist PL

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist  PL în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor staţia Oradea, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 KURUCZ  LASZLO ADMIS
2 SFERLE DANIEL FLORIN ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 03.07.2017 ora 1500 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Validare dosare inscriere concurs auditor public intern gradul I

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  auditor public intern gradul I  în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidati au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BUGEAG MIHAI MUGUREL RESPINS Lipsa dovada conditii specifice
2 PINTEA GHEORGHE ADMIS

Contestațiile se pot depune in data de 29.06.2017  pana la ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK 

Anunt organizare concurs medic specialist medicina de familie si medic medicină generală, cu aviz de liberă practică

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/09.07.2015, pentru aprobarea metodologiilor privind  organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic din unitatile sanitare publice, Serviciul de Ambulanta Judetean Bihor organizeză concurs pentru ocuparea a două posturi de medic la substația Marghita, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

–    1  post de medic specialist medicina de familie;

–    1  post de medic medicină generală, cu aviz de liberă practică.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului de Ambulanta  Judetean  Bihor din Oradea, str. Sucevei, nr. 24.

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– cerere în care se menționeaza postul pentru care dorește să concureze;

– copie xerox de diploma de medic și adeverinta / ceritificat de confirmare în gradul profesional;

– copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

– dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordinul nr. 869/09.07.2015

– cazierul judiciar;

– certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;

– chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este de 150 de lei și se achita la caseria unitatii.

 Dosarele de înscriere la concurs se vor  depune  la sediul instituţiei din str. Sucevei, nr. 24, localitatea  Oradea, judetul Bihor, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului la sediul unității, mai exact în perioada 23.06.2017-07.07.2017, între orele 12-14.

Tematica și bibliografia se pot consulta pe www.ms.ro, sectiunea Informare –Tematici. Relaţii suplimentare  la telefon 0259/411313- int 215.

Persoanele care vor fi desemnate câștigătoare la concursul organizat și dețin atestat de medicină de urgență prespitalicească se vor încadra în compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat, iar în situația în care persoanele declarate câștigătoare nu dețin atestat de medicină de urgență prespitalicească se vor încadra în  compartimentul de consultații de urgență și transport sanitar neasistat.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Anunt organizare concurs asistent medical generalist PL si sofer autosanitara II

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante (perioadă determinată până la întoarcerea titularului) de asistent medical generalist PL și șofer autosanitară II – Stația Oradea, în perioada 28.06.2017-21.07.2017, după cum urmează:

 

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de asistent medical generalist PL pe perioadă determinată:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997;
 • specialitatea asistent medical generalist;
 • 6 luni vechime ca asistent medical generalist, conform OMS 1470/2011;
 • certificat de membru OAMMR;
 • aviz de liberă practică.

 

 

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de șofer autosanitară II pe perioadă determinată:

 • diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului;
 • permis de conducere categoria B și C;
 • 3 ani vechime ca șofer profesionist
 • Diplomă/certificat de ambulanțier.

 

 

Dosarul de concurs pentru postul de asistent medical generalist Pl și șofer autosanitară II va conţine obligatoriu următoarele acte:

 

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplome de studii (bacalaureat, postliceală, etc.);
 • copie certificat de membru vizat la zi (pentru asistent medical);
 • copie malpraxis (în cazul ocupării postului pentru asistent medical);
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea de 6 luni în muncă pentru asistent medical, respectiv 3 ani vechime în muncă pentru șofer autosanitară II;
 • certificat de ambulanțier; (pentru șofer autosanitară II)
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral;
 • dosar plic.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  28.06.2017 ora 14,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

Documentele oficiale le gasiti la acest LINK 

Rezultat final concurs referent de specialitate II în cadrul Serviciului Administrativ

REZULTAT FINAL 

PENTRU POSTUL VACANT DE REFERENT II IN CADRUL BIROULUI ADMINISTRATIV LA SAJ BIHOR

NrCrt Candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

MALITA BOGDAN

 

 

64,00

 

74,00

 

69,00

                    ADMIS
2 SFERDEAN MARIA 56,00 80,00 68,00 RESPINS
3 TUDUSCIUC VLADIMIR IOAN 52,00 60,00 56,00 RESPINS
4 TARCAU AMALIA KATALIN 24,00 —— ——– RESPINS
5 GORDAN  AMALIA 28,00 —– —— RESPINS
6 VAIDA IOAN ABSENT ABSENT ABSENT ABSENT

Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK 

Rezultat contestatie la proba de interviu concurs post vacant de referent II cadrul Serviciului Administrativ

REZULTAT  CONTESTATIE

 La proba  de interviu sustinuta in data de 12.06.2017 pentru postul vacant de referent de specialitate gradul II in cadrul biroului administrativ la SAJ Bihor.

Nr. crt. CANDIDAT  

TOTAL PUNCTAJ

 

OBSERVAȚII

1 MALIȚA BOGDAN 74 ADMIS
2 SFERDEAN MARIA 80 ADMIS

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK 

Anunt organizare concurs auditor intern gradul I

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, modificat prin HG nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului unic vacant de auditor intern gradul I în cadrul Compartimentului audit intern, în perioada 13.06.2017 –14.07.2017.

  

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de auditor intern gradul I în cadrul Compartimentului audit intern, în conformitate cu HG 286/2011, art. 4, alin. 1:

 • diplomă de licență de lungă durată în domeniul ”Științe Economice”
 • 4 ani vechime în specialitate, în conformitate cu Ordinul MS 1470/2011;
 • Certificat/Diplomă/Adeverință ”auditor intern”;
 • Certificat/Diplomă/Adeverință ”management sanitar”;
 • Certificat/Diplomă/Adeverință ”achiziții publice”.

  

 Dosarul de concurs pentru postul de auditor intern gradul I în cadrul Compartimentului audit intern:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • copie diplomă de licență;
 • copie diplomă/certificat/adeverință pentru condițiile speciale;
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

    Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str. Sucevei nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  26.06.2017 ora 14,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

    Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr. 24 Oradea.

Documentele oficiale le gasiti la acest LINK 

Rezultat proba interviu concurs referent de specialitate II în cadrul Serviciului Administrativ

REZULTAT PROBA INTERVIU

La proba sustinuta in data de 12.06.2017 pentru postul vacant de referent de specialitate II in cadrul biroului administrativ  la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 SFERDEAN MARIA 86,66 ADMIS
2 MALITA BOGDAN 81,66 ADMIS
3 TUDUSCIUC VLADIMIR IOAN 60,00 ADMIS

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în data de 13.06.2017  până la ora 15.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK