Validare dosare inscriere concurs auditor public intern gradul I

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  auditor public intern gradul I  în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidati au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BUGEAG MIHAI MUGUREL RESPINS Lipsa dovada conditii specifice
2 PINTEA GHEORGHE ADMIS

Contestațiile se pot depune in data de 29.06.2017  pana la ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK