REZULTATE PROBA SCRISĂ examen pentru functia de economist specialist grad IA SAJ Bihor

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Obţinute de candidatul pentru funcţia vacantă de economist specialist grad IA SAJ Bihor

 

Nr. crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 NEGRUȚ  LIVIA FLORENTINA 41,58 Respins
2 PUIE FLORIAN 34,97 Respins
3 ROGOJAN ANCA LAVINIA 100 Admis

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 30.06.2021  ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Declaratii avere si interese 2021

Declaratiile de avere si interese ale conducerii SAJ Bihor 2021

Manager General

dr. VENTER Liciniu

2021: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Director medical

dr. BONDAR Tiberiu

2021: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Director economic

ec. SABAU Liviu

2021: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Director tehnic

ing. STANGA Adrian

2021: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Asistent sef

as. GENCSI Laszlo

2021: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef serviciu RUNOS

MATEI Eugen

2021: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef serviciu financiar contabil

LERINT Simona

2021: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef serviciu miscare exploatare auto

CABAI Mihai

2021: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef Serviciu Achizitii Publice

ref. NISTOR Sebastian

2021: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef Serviciu Administrativ

PORUMB Irina

2021: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

ANUNȚ validarea dosarelor de inscriere concurs economist IA în cadrul Serviciului Achiziții-Administrativ

ANUNȚ

Validarea dosarelor de înscriere

  

         Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  economist specialist grad IA în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorul candidati au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidați

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 NEGRUȚ LIVIA FLORENTINA ADMIS  
2 PUIE FLORIAN ADMIS  
3 ROGOJAN ANCA LAVINIA ADMIS  

Contestațiile se pot depune până la data de 25.06.2021 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PENTRU ANGAJAREA economist IA în cadrul Serviciului Achiziții-Administrativ

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, modificat prin HG nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de economist IA în cadrul Serviciului Achiziții-Administrativ, în perioada 04.06.2021 – 07.07.2021.

 

 Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de economist IA în cadrul Serviciului Achiziții-Administrativ:

 • diplomă de licență de lungă durată în domeniul ”Științe Economice”
 • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, în conformitate cu Ord. 1470/2011;
 • Certificat/diplomă/Adeverință curs în domeniul achizițiilor publice;

 

 Dosarul de concurs pentru postul de economist IA în cadrul Serviciului Achiziții Administrativ:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • copie diplomă de licență;
 • copie diplomă/certificat/adeverință pentru condițiile speciale(curs achiziții publice);
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

    Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str. Evreilor Deportați nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  18.06.2021 ora 12,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

    Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați nr. 24 Oradea.

 Bibliografia si calendarul pentru concurs le gasiti la acest LINK