LISTA CANDIDAȚILOR CARE AU CONFIRMAT PARTICIPAREA LA REORGANIZAREA PROBEI DE INTERVIU PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ A 1(UNU) POST DE FARMACIST

LISTA CANDIDAȚILOR CARE AU CONFIRMAT PARTICIPAREA LA REORGANIZAREA PROBEI DE INTERVIU PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ A 1(UNU) POST DE FARMACIST

 

Nr.crt. Candidat Admis/Respins pentru interviu Observatii
1 COTUNA GABRIELA ADMIS  
2 COSMA VALENTINA GELINA ADMIS  
3 PACURAR LAURA MONICA LAVINIA ADMIS  
4 POPOVICI ADINA ȘTEFANIA ADMIS  
5 POPA DAN MIHAI ADMIS  

Proba de interviu se va organiza în data de 02.08.2021 începând cu ora 09:00.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ Privind reluarea procedurii de angajare fără concurs a unui post de farmacist

ANUNȚ

 Privind reluarea procedurii de angajare fără concurs a unui post de farmacist

 

             Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, din cauza unor motive tehnice bibliografia pentru angajarea unui farmacist nu a fost accesibilă, motiv pentru care procedura de recrutare se anulează, urmând a fi reluată.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 1 (unu) post de farmacist cu aviz de liberă practică cu 3 ani vechime, la punctul farmaceutic din cadrul SAJ Bihor, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

  

CONDIȚII PENTRU ANGAJARE

 

 1. Pentru funcția de farmacist:
 • Diplomă licență în domeniul farmacie;
 • 3 ani vechime ca farmacist;
 • Aviz de liberă practică;
 • Certificat de membru al organizației profesionale;
 • Asigurare malpraxis.

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie

 

          Dosarele de recrutare depuse la precedenta procedură rămân valabile.

În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 28.07.2021, ora 12, persoanele interesate, altele decât cele ale căror dosare au fost admise la procedura precedentă,  vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Selecția dosarelor va fi în data de 29.07.2021- ora 14:00.

            Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului.

            Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”Anexele 2-6” atașate prezentului anunț.

            Dosare incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, interviul se va organiza în data 02.08.2021 ora 09:00, candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic pentru proba de interviu.

ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

Documentul oficial, bibliografie si anexe le gasiti la acest LINK

ANUNȚ PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A UNUI POST DE FARMACIST

ANUNȚ

 PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A UNUI POST DE FARMACIST

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 1 (unu) post de farmacist cu aviz de liberă practică cu 3 ani vechime, la punctul farmaceutic dincadrul SAJ Bihor, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

  

CONDIȚII PENTRU ANGAJARE

 1. Pentru funcția de farmacist:
 • Diplomă licență în domeniul farmacie;
 • 3 ani vechime ca farmacist;
 • Aviz de liberă practică;
 • Certificat de membru al organizației profesionale;
 • Asigurare malpraxis.

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie

 

          În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 22.07.2021, ora 12, candidații vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Selecția dosarelor va fi în data de 22.07.2021- ora 14:00.

            Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului.

            Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”Anexele 2-6” atașate prezentului anunț.

            Dosare incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza un interviu în data 23.07.2021 ora 09:00, candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic pentru proba de interviu.

 

ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

Documentul oficial, bibliografie si anexe le gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND ANULAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST DIN CADRUL SAJ BIHOR

ANUNȚ

 PRIVIND ANULAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST DIN CADRUL SAJ BIHOR

 

 

            Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015, Anexa nr. 1, art. 7, alin. 6 și art. 9, alin. 2, ținând cont de faptul că SAJ Bihor nu a primit actul administrativ pentru comisia de concurs aprobat de conducătorul ordonatorului de credite superior ierarhic și din motivul că se depășește termenul legal pentru desfășurarea concursului, respectiv 90 de zile de la publicarea în Viața Medicală,  concursul pentru ocuparea postului de farmacist se anulează.

            Precizăm faptul că în data de 14.02.2020 anunțul de concurs pentru postul de farmacist a apărut în revista Viața Medicală, iar concursul trebuia organizat în termen de 90 de zile de la apariție, ținând cont de faptul că pe perioada 18.03.2020-20.05.2021 toate concursurile au fost suspendate și termenul de 90 de zile a fost suspendat. Reluarea concursului a fost aprobată în data de 20.05.2021, dată de la care urmează să curgă termenul de 90 de zile, acesta fiind împlinit la data de 17.07.2021.

            Pentru motivele de mai sus Serviciul de Ambulanță Județean Bihor anulează concursul de farmacist.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ organizare examen în vederea promovării din funcția de asistent medical generalist debutant în funcția de asistent medical generalist

ANUNȚ

 Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, organizează în data de 03.08.2021ora 10:00, la sediul unității, str.Evreilor Deportați nr.24, Oradea, examen în vederea promovării din funcția de asistent medical generalist debutant în funcția de asistent medical generalist, pentru personalul angajat pe funcția de asistent medical generalist în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor.

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe de interviu stabilită de comisia de examinare.

 

BIBLIOGRAFIE  PENTRU FUNCȚIA DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009

(https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)

 1. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 2. Ordin MS nr.1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 3. Ordin MS nr.1092/2006 – privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
 4. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
 5. Ordin MS nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 6. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă;
 7. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 8. Ghidul asistentului medical din prespital – Editura ASIDU – 2017

 Bibliografia si documentul oficial le gasiti la acest LINK

REZULTATE FINALE pentru functia de economist specialist grad IA SAJ Bihor

REZULTATE FINALE

Obţinute de candidatul pentru funcţia vacantă de economist specialist grad IA SAJ Bihor

 

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 ROGOJAN ANCA LAVINIA 100 90,00 95,00 ADMIS

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTATE PROBA INTERVIU pentru functia de economist specialist grad IA SAJ Bihor

REZULTATE PROBA INTERVIU

Obţinute de candidatul pentru funcţia vacantă de economist specialist grad IA SAJ Bihor

 

Nr. crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 ROGOJAN ANCA LAVINIA 90 Admis

Contestaţie la proba interviu se poate depune până la data de 05.07.2021  ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTATE ÎN URMA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIEI examen pentru functia de economist specialist grad IA SAJ Bihor

REZULTATE ÎN URMA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIEI D-LUI PUIE FLORIAN

Nr. crt. Candidat Punctaj 

obţinut 

Observații
1 PUIE FLORIAN 32,61 Respins

            Preşedintele comisiei de soluționare a contestațiilor:

                   Dir. ec. Sabău Popa Liviu Mihai

  Secretar: jr.Matei Eugen

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK