ANUNT selectie dosare 2 (două) posturi la substația Ștei, din care 1 (unu) șofer autosanitară II și 1 (unu) asistent medical generalist cu 6 luni vechime, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

ANUNT SELECTIE DOSARE 2 (DOUĂ) POSTURI LA SUBSTAȚIA ȘTEI, DIN CARE 1 (UNU) ȘOFER AUTOSANITARĂ II ȘI 1 (UNU) ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU 6 LUNI VECHIME, PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ ȘI PE O PERIOADĂ DE MAXIM 30 DE ZILE DE LA ÎNCETAREA STĂRII DE ALERTĂ.

 

Lista candidaților înscriși  pentru ocuparea pe perioada stării de alertă a 1(unu) post de șofer autosanitară ii pentru substația Stei  

Nr.crt. Candidat Admis/Respins pentru interviu Observatii
1 CORAS RAUL IONUT ADMIS
2 MANEA ADRIAN ADMIS
3 ȘTIOLE NICOLAE CORNEL ADMIS

Proba de interviu se organizează în data de 30.08.2021 începând cu ora 10:00 la sediul SAJ Bihor din loc. Oradea str.Evreilor Deportați nr.24.

Documenul oficial il gasiti la acest LINK

 

Lista candidaților înscriși pentru ocuparea pe perioada stării de alertă a 1(unu) post de asistent medical generalist cu minim 6 luni vechime in specialitate pentru substația Stei  

Nr.crt. Candidat Admis/Respins pentru interviu Observatii
1 HANES ALEXANDRA IULIA ADMIS
2 RADAC MIHAELA NICOLETA ADMIS

Proba de interviu se organizează în data de 30.08.2021 începând cu ora 10:00 la sediul SAJ Bihor din loc. Oradea str.Evreilor Deportați nr.24.

 

Documenul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNT concurs 2 (două) posturi la substația Ștei, din care 1 (unu) șofer autosanitară II și 1 (unu) asistent medical generalist cu 6 luni vechime, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

ANUNȚ

 PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 2 (două)  POSTURI

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 2 (două) posturi la substația Ștei, din care 1 (unu) șofer autosanitară II și 1 (unu) asistent medical generalist cu 6 luni vechime, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

 

 CONDIȚII PENTRU ANGAJARE

 

 1. Pentru funcția de asistent medical:
 • Diplomă licență/postliceală asistent medical generalist;
 • 6 luni vechime ca asistent medical generalist;
 • Aviz de liberă practică;
 • Asigurare malpraxis;
 • Certificat de membru al organizației profesionale.

 

 1. Pentru funcția de șofer autosanitară
 • Permis conducere cat B și C;
 • Vechime ca șofer profesionist (cat C) minim 3 ani dovedită cu documente specifice (carte de muncă, adeverință vechime);
 • Curs de ambulanțier;
 • Diplomă de bacalaureat sau de absolvire a liceului.

 

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie

 

În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 26.08.2021, ora 14, candidații vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Selecția dosarelor va fi în data de 27.08.2021.

            Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului și postul ales.

            Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”metodologie și anexele necesare”.

            Dosare incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza un interviu în data 30.08.2021 ora 10:00, candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic pentru proba de interviu.

 

ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

 

Documentul oficial si bibliografia le gasiti la acest LINK

ANUNT promovare asistent medical principal PL în asistent medical principal S

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

 

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 08.09.2021, pentru promovarea a doi asistenți medicali principali cu studii postliceale în asistenți medicali principali cu studii superioare S.

 

 Condiţii specifice de promovare din asistent medical principal PL în asistent medical principal S

 • Absolvirea de studii superioare de lungă durată în domeniul asistent medical generalist.
 • Certificat de grad principal.

 

Examenul se va desfășura în data de 08.09.2021, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009 (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 1. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 2. Ordin MS nr.1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 3. Ordin MS nr.1092/2006 – privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
 4. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
 5. Ordin MS nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 6. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă;
 7. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 8. Ghidul asistentului medical din prespital – Editura ASIDU – 2017.

 

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, din strada Evreilor Deportați nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ  PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A UNUI POST DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

ANUNȚ

 PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A UNUI POST DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

  

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, din motive obiective, anulează procedura de angajare fără concurs a unui post de statistician medical, așa cum sa fost publicată conform anunțului cu nr. 3615/17.08.2021.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A UNUI POST DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

ANUNȚ

 PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A UNUI POST DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 1 (unu) post de statistician medical debutant în cadrul biroului Statistică și informatică al SAJ Bihor, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

 

 

CONDIȚII PENTRU ANGAJARE

Pentru funcția de statistician medical debutant:

 • Diplomă de bacalaureat;
 • Curs/diplomă de operare calculator.

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie

 

          În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 19.08.2021, ora 13, candidații vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Selecția dosarelor va fi în data de 19.08.2021- ora 14:00.

            Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului.

            Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”Anexele 2-6” atașate prezentului anunț.

            Dosare incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza proba practică de evaluare a cunoștințelor de operare calculator în data 20.08.2021 ora 10:00, candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic pentru proba practică.

 

 

ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

Documentul oficial, bibliografie si anexe le gasiti la acest LINK

ANUNȚ PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 3 (trei)  POSTURI

ANUNȚ

 PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 3 (trei)  POSTURI

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 3 (tre) posturi, din care 2 (doi) șoferi autosanitară II și 1  (unu) asistent medical generalist cu 6 luni vechime, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

  

CONDIȚII PENTRU ANGAJARE

 

Pentru funcția de asistent medical:

 • Diplomă licență/postliceală asistent medical generalist;
 • 6 luni vechime ca asistent medical generalist;
 • Aviz de liberă practică;
 • Asigurare malpraxis;
 • Certificat de membru al organizației profesionale.

 

Pentru funcția de șofer autosanitară

 • Permis conducere cat B și C;
 • Vechime ca șofer profesionist (cat C) minim 3 ani dovedită cu documente specifice (carte de muncă, adeverință vechime);
 • Curs de ambulanțier;
 • Diplomă de bacalaureat sau de absolvire a liceului.

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie

 

          În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 10.08.2021, ora 14, candidații vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Selecția dosarelor va fi în data de 11.08.2021.

            Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului și postul ales.

            Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”metodologie și anexele necesare”.

            Dosare incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza un interviu în data 12.08.2021 ora 09:00, candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic pentru proba de interviu.

 

ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

Documentul oficial, bibliografie si anexe le gasiti la acest LINK

 În urma susținerii examenului de debutant pentru funcția de asistent medical generalist debutant

ANUNȚ

 În urma susținerii examenului de debutant pentru funcția de asistent medical generalist debutant, examen susținut în data de 03.08.2021 ora 10:00, rezultatul a fost următorul:

  

Nr.crt. Candidat Promovat/Nepromovat
1 ANCATEU OTILIA Promovat
2 BELE ANTONIA BEATRIX Promovat
3 COSTEA DANIELA CRISTINA Promovat
4 LAZEA LOREDANA LAVINIA Promovat
5 NECHITA ANDREI ALEXANDRU Promovat
6 PERE DAVID BENIAMIN Promovat
7 PAPP ALEXANDRU Promovat
8 ROTAR SERGIU Promovat
9 TURZO BIANCA DAIANA Promovat
10 TOMA ADINA RODICA Promovat
11 URSUT BIANCA IOANA Promovat

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK