Anunt organizare concurs posturi de execuție vacante de șofer autosanitară II

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr.24, în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare și Ordin MS nr.1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, organizează, în perioada 30.08.2019 – 10.10.2019, concurs pentru ocuparea a 4(patru)posturi de execuție vacante de șofer autosanitară II pe durată nedeterminată din cadrul SAJ Bihor(Beiuș,MarghitaSalonta).

În baza, Ordin MS nr. 1470/201 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar ,cu modificările și completările ulterioare, pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

Studii și criterii la angajare:

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
 • permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule de categoria B și C
 • concurs pentru ocuparea postului

Vechimea minimă în specialitate:

 • 3 ani vechime ca șofer(conducător auto) profesionist

În conformitate cu HG nr.286/2011 Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice:

Condiţii generale pentru participare la concurs:

  1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exercițiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de înscriere și participare la concurs: curs de ambulanțier

 

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor  ( cerere tip de la serviciul RUNOS);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie(unde este cazul);
 • copie diploma de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
 • copie permis de conducere, față-verso;
 • copie certificate de ambulanțier
 • copie carnet de muncă(dacă este cazul), extras REVISAL de la angajator care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitate sau adeverinţă eliberată de angajator ( prevederilor HGR nr. 905/2017,art.7, alin.(5),(6),(8)
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã(declaraţie tip de la serviciul RUNOS);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Pentru fiecare probă de concurs punctajul este de maximum 100 puncte și minimum de 50 de puncte.

Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au întrunit minimum 50 de puncte.

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

Admiterea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor, după cum urmează: candidatul cu nota cea mai mare va alege un post din cele 4 scoase la concurs, candidatul cu a doua notă își va alege un post dintre cele trei rămase, candidatul cu a treia notă își va allege un post dintre cele două rămase, respectiv candidatul cu a patra notă va fi admis pe postul rămas liber după ocuparea primelor trei.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  13.09.2019 ora 12,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 Documentele oficiale, calendarul de concurs, bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK 

Asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

            Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr.24, în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare și Ordin MS nr.1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, organizează, în perioada 29.08.2019 – 09.10.2019, concurs pentru ocuparea a 3(trei)posturi de execuție vacante de Asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate pe durată nedeterminată din cadrul SAJ Bihor(Oradea, Aleșd, Salonta), Compartimentul Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat.

           În baza, Ordin MS nr. 1470/201 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar ,cu modificările și completările ulterioare, pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

 • Studii și criterii la angajare:
 • diploma de licență în specialitate sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate sau diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997,
 • concurs pentru ocuparea postului
 • Vechimea minimă în specialitate:
 • 6 luni vechime în specialitatea de asistent medical generalist

 

            În conformitate cu HG nr.286/2011 Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice:

 • Condiţii generale pentru participare la concurs:
 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiţii specifice de înscriere și participare la concurs:
 • diploma de licență în specialitate(S) sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate(SSD) sau diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta(PL) sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, după caz, specialitatea asistent medical generalist
 • certificat de membru OAMGMAMR vizat la zi
 • aviz de liberă practică
 • 6 luni vechime în specialitatea de asistent medical generalist

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor  ( cerere tip de la serviciul RUNOS);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie(unde este cazul);
 • copie diploma de licență / diploma de absolvire / diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta, după caz și diploma de bacalaureat
 • copie certificat de membru OAMGMAMR vizat la zi;
 • copie aviz de liberă practică
 • copie asigurare malpraxis( se va depune în cazul ocupării postului de către candidatul admis)
 • adeverinta de participare la concurs eliberata de OAMGMAMR
 • copie carnet de muncă(dacă este cazul), extras REVISAL de la angajator care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitate sau adeverinţă eliberată de angajator ( prevederilor HGR nr. 905/2017,art.7, alin.(5),(6),(8) eliberată de angajator
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã(declaraţie tip de la serviciul RUNOS);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Pentru fiecare probă de concurs punctajul este de maximum 100 puncte și minimum de 50 de puncte.

Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au întrunit minimum 50 de puncte.

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

Admiterea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor, după cum urmează: candidatul cu nota cea mai mare va alege un post din cele 3 scoase la concurs, candidatul cu a doua notă își va alege un post dintre cele două rămase, respectiv candidatul cu a treia notă va fi admis pe postul rămas liber după ocuparea primelor două.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  12.09.2019 ora 12,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

    Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 Documentele oficiale, calendarul de concurs, bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK 

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS referent de specialitate grad I in cadrul Serviciului Mișcare și Exploatare Auto, Întreținere și Reparații Auto, Revizie Tehnică

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

            Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr.24, în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează, în perioada 03.09.2019 – 23.09.2019, concurs pentru ocuparea a 1(unu)post de execuție vacant de referent de specialitate grad I pe durată nedeterminată din cadrul Serviciului Mișcare și Exploatare Auto, Întreținere și Reparații Auto, Revizie Tehnică.

 

Condiţii specifice, stabilite prin fișa postului, de înscriere la concurs:

 • Diplomă de licență profil tehnic
 • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
 • Permis de conducere autovehicule categoria B,C
 • Autorizație operator RSVTI, în termen de valabilitate
 • Cunoștințe medii de operare pe calculator  

Condiţii generale pentru participare la concurs:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie(unde este cazul);
 • copie permis de conducere autovehicule categoria B,C
 • copie autorizație operator RSVTI, în termen de valabilitate
 • copie diplomă de licență profil tehnic 
 • copie carnet de muncă, sau după caz,  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitate, eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă (REVISAL);
 • cazierul judiciar; 
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã(declaraţie tip);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral;
 • dosar plic.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

     Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S. 

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  03.09.2019 ora 12,00.   

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

     Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 Documentele oficiale, calendarul de concurs, bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK 

Rezultate admitere program voluntariat 2019

LISTA VOLUNTARILOR ADMISI IN PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT AL SAJ BIHOR 2019

LISTA VOLUNTARILOR ADMISI IN PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT AL SAJ BIHOR 2019

Grupa Doina Grupa Crina
Nume Prenume Rezultate Nume Prenume Rezultate
Albert Zsolti ADMIS Abrudan  Sofia ADMIS
Ardelean Daniel RESPINS Alb Teodor Calin ADMIS
ARDELEAN SANDA ADMIS Artenie Iris ADMIS
Bene Florina RESPINS BENE FLORINA ADMIS
Bucurean Anca Denisa RESPINS Berenjuc Marcel Ghita ADMIS
Burcă Roberta ADMIS Blidar Rares ADMIS
Capota Alexandra ADMIS Ciordas Patricia Margareta ADMIS
Cosma Diana Florentina ADMIS Ciotea Roxana-Delia RESPINS
Cristea Cristina ADMIS Cristea Iulia Roberta RESPINS
Czirak Georgeta-Olimpia RESPINS CRISTEA CRISTINA RESPINS
Dronca Teodora ADMIS Curtui Natalia-Naomi ADMIS
Faur Balint Nicoleta ADMIS Darie Sorin RESPINS
Filimon Andreea ADMIS DRONCA TEODORA RESPINS
Gagica Beniamin ADMIS FILIMON ANDREA RESPINS
Gombos Ioana ADMIS Florea Adrian ADMIS
Hahău Sebastian Traian ADMIS Foghiș Andreea Monica RESPINS
Herdelau Irina RESPINS GAGICA BENIAMIN ADMIS
Junc Ruben ADMIS Groza Catalina ADMIS
Kosa Attila ADMIS HAHAU SEBASTIAN RESPINS
Lazar Stefania-Maria ADMIS Haiduc Andrea ADMIS
Luchian Beniamin RESPINS Ilisie Victoria RESPINS
Madar Larisa-Maria ADMIS INDRIESI IOANA RESPINS
Marcu Anamaria Cristina RESPINS Koriteac Iulia Roberta ADMIS
Mateaș Larisa Roxana ADMIS Kristali Natalia ADMIS
PALC EDINA ADMIS Lungu Andrada Daiana ADMIS
Popa Geta Romina ADMIS MAGUI CARINA RESPINS
Popa Larisa ADMIS Nagy Orsolya ADMIS
Ruscaş Carla ADMIS POPA DAN ADMIS
Segheşan Cristina Cornelia RESPINS Popoviciu Manase ADMIS
Stefan Antonia ADMIS Secara Lucian ADMIS
Suteu Andrei RESPINS Stancoi Andrada  (Ada ) ADMIS
Vișan Diana Larisa ADMIS Stef Diana ADMIS
Țiburca Andreea ADMIS
Tolcer Bianca Claudia ADMIS
Toma Felicia Mariana ADMIS
Totoran Andrada Daniela ADMIS
Trif Alexandra RESPINS
Urs Raluca RESPINS
Vasilache Leontin ADMIS