PRECIZARE LA ANUNȚUL PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, PENTRU PERSONALUL CARE A OCUPAT FĂRĂ CONCURS POSTURI DE EXECUŢIE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

PRECIZARE LA ANUNȚUL

 

 

PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, PENTRU PERSONALUL CARE A OCUPAT FĂRĂ CONCURS POSTURI DE EXECUŢIE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

 

 

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, face următoarea precizare:

            La examenul organizat în data de 05.05.2022 și 09.05.2022 persoana angajată pe funcția prevăzută la poziția nr. 263 din anexa nr. I din statul de funcții aprobat nu va putea participa la acest examen, întrucât postul vacant este de asistent medical principal, iar persoana angajata pe perioada determinată, pe stare de alertă nu este asistent medical principal.

            Examenul pentru poziția 263 se va organiza după transformarea postului din asistent medical principal, în asistent medical generalist.

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, PENTRU PERSONALUL CARE A OCUPAT FĂRĂ CONCURS POSTURI DE EXECUŢIE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

ANUNȚ

 PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, PENTRU PERSONALUL CARE A OCUPAT FĂRĂ CONCURS POSTURI DE EXECUŢIE, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

  

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 70/2022 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1168/2022, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic.

            La examen pot participa persoanele care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, au ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată, în conformitate cu art. 2 din OMS 1168/2022.

            Funcțiile pentru care se organizează acest examen sunt cele prevăzute în anexa nr. II a statului de funcții aprobat și pentru funcția de asistent medical principal prevăzută la poziția 263 din anexa nr. I  din statul de funcții aprobat, după cum urmează:

 

 • Poziția 263, anexa nr. I din statul de funcții – asistent medical principal, din cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport asistat;
 • Pozițiile 1-5, 9 și 12-14, anexa nr. II din statul de funcții – asistent medical generalist, din cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport asistat;
 • Pozițiile 6-8, 10, 11 și 15-21, anexa nr. II din statul de funcții – asistent medical generalist, din cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport asistat.

 

            Data și ora până la care se pot înscrie persoanele care au fost angajate pe funcțiile descrise mai sus este 29.04.2022, ora 13:00.

            Cererile de înscriere se depun la serviciul RUNOS al SAJ Bihor – șef serviciu dl Matei Eugen. Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. de tel 0259/411313 interior 205 sau 215.

            La cererea de înscriere se completează declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, care se primește de la serviciul RUNOS.

             Examenul va consta în susținerea a două probe de către participanți, respectiv test scris/grilă și interviul. Testul scris/grilă se va desfășura în data de 05.05.2022 – ora 12:00, respectiv interviul se va desfășura în data de 09.05.2022-ora 10:00.

            Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 60 de puncte, în conformitate cu art. 17, alin. 2 din regulamentul de concurs aprobat de OMS 1168/2022.

             La interviu se pot prezenta doar candidații care au obținut minim 60 de puncte la testul scris/grilă, în conformitate cu art. 13, alin. 2 din regulamentul de concurs aprobat de OMS 1168/2022.

 

            Tematica și bibliografia de examen pentru posturile de asistenți medicali este următoarea:

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.2, București 2016 (http://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. 2. Protocoale ERC (http://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 3. Ordin MS nr.1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 4. Ordin MS nr.1092/2006 – privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
 5. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
 6. Ordin MS nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
 7. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă;
 8. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
 9. Ghidul asistentului medical din prespital – Editura ASIDU – 2015

 

            Tematica și bibliografia de examen pentru posturile de șoferi autosanitară II este următoarea:

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009 (http://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (http://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 3. OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
 4. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;

 

    Documentul oficial si ghidul il gasiti la acest LINK

Grupe cursuri voluntari 2022

Strategia anticoruptie SAJ Bihor – 2022

Strategia anticoruptie SAJ Bihor – 2022

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE din economist I, în economist IA

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

  

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea din economist I, în economist IA, în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, în data de 22.03.2022.

 

Condiţii specifice de promovare din economist I,  în economist IA cu studii superioare de lungă durată

 • ca urmare a realizării de către salariat a vechimei de 6 ani și 6 luni în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

 Examenul se va desfășura în data de 22.03.2022, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice;
 2. Legea nr. 82/1991, a contabilității;
 3. OMFP 1792/2002, privind ALOP;
 4. OMFP 2634/2015, privind documentele financiar-contabile;

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, din strada Evreilor Deportați, nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE conducători autosanitară la funcția superioară.

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

 

  

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 22.03.2022, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară II în șofer autosanitară I.

 • 3 ani vechime ca șofer autosanitară II.

 

Examenul se va desfășura în data de 22.03.2022, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009

(http://ambulantabihor.ro>ghid-erc)

 1. Protocoale ERC (http://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 2. OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
 3. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, din strada Evreilor Deportați nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Informare

Informare

  

                În atenția candidaților înscriși pentru a participa la concursul de director economic – proba scrisă, din motive obiective se amână cu o oră desfășurarea acestei probe.

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

 

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, prin prezenta, în conformitate cu prevederile legale ale OMS 157/2019, face următorul anunț:

            Calendarul desfășurării concursului pentru postul de director economic va fi reluat cu proba scrisă și este următorul:

 • Proba scrisă – 21.02.2022 – ora 11:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 21.02.2022- ora 15:00
 • Susținerea proiectului de management: 22.02.2022 – ora 11:00
 • Afișare rezultate susținerea proiect management: 22.02.2022 – ora 15:00
 • Interviul de selecție: 02.2022 – ora 11:00
 • Afișare rezultate interviul de selecție: 24.02.2022 – ora 14:00
 • Afișare rezultate finale: 24.02.2022 – ora 15:00
 • Depunere contestație rezultat final* – în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului/examenului, respectiv până la data de 25.02.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații rezultat final – în data de 28.02.2022;
 • Afișare rezultat final în urma soluționării contestațiilor: 01.03.2022.

 

* Contestația la rezultatul final, respectiv la proba scrisă, precum și la proba de susținere a proiectului de management se depun după afișarea rezultatelor finale, în conformitate cu prevederile OMS 157/2019, art. 11, alin. 3, la proba interviu nu se poate depune contestație, iar procedura de concurs/examen nu prevede posibilitatea contestării individuale a probei scrise și a probei de susținere a proiectului de management.

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT CONTESTAȚIE Validare dosar de înscriere pentru concursul de director economic

REZULTAT CONTESTAȚIE

Validare dosar de înscriere pentru concursul de director economic

  

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1       Sabău Popa Liviu Mihai RESPINS Lipsă vechime în specialitatea studiilor conf.Ordin MS art.4,alin.3, pct.b

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

TABEL NOMINAL cu stabilirea candidaţilor declarați ,,ADMIS/RESPINS” pentru funcţia de Director economic

TABEL NOMINAL

cu stabilirea candidaţilor declaraţi „ADMIS/RESPINS”pentru funcţia de Director economic

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Evaluare dosar Motivul respingerii
 

1

 

Lerint Simona Petronela

 

ADMIS ___________________________
2 Nistor Sebastian ADMIS ____________________________
3 Pintea Gheorghe ADMIS ____________________________
4 Sabau Popa Liviu Mihai RESPINS Lipsă vechime in specialitatea studiilor conf.Ordin MS art.4,alin.3, pct.b

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK