Validare dosare concurs ingrijitoare

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  Ingrijitor în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru modificat și completat de H.G nr.1027/24.11.2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs: 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 SCURT MARIA ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 07.09.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS

Copia documentului oficial o gasiti aici