ANUNȚ PENTRU ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE șef depozit I – 1 post în cadrul serviciului Mișcare și Exploatare Auto, în perioada 03.06.2022 – 05.07.2022.

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de șef depozit I – 1 post în cadrul serviciului Mișcare și Exploatare Auto, în perioada 03.06.2022 – 05.07.2022.

 

                        La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant descris mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului, în conformitate cu prevederile art. 2 din regulamentul aprobat de HG 286/2011.

 

            Denumirea postului vacant din statul de funcții aprobat:

 

 1. Șef depozit I – poziția 374 – Serviciul Mișcare și Exploatare Auto;

 

            Condițiile generale de ocupare a postului vacant de șef depozit I:

 

 1. a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d)are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

            Condițiile specifice de ocupare a postului vacant de șef depozit I, conform art. 4 din regulamentul aprobat de HG 286/2011, stabilite prin fișa postului:

 

 1. Șef depozit I:
 1. diplomă de bacalaureat, conform OMS 1470/2011;
 2. 3 ani vechime în activitate, conform OMS 1470/2011;
 3. Cunoșințe de operare pe calculator, dovedite cu adeverință sau diplomă;
 4. Permis de conducere categoria B;
 5. Certificat operator serviciul mobil terestru.

 

             Documentele solicitate candidaților: în conformitate cu prevederile art. 6 din regulamentul de concurs aprobat de HG 286/2011,  dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care se menționează postul și poziția pentru care candidează – document ce se eliberează de către instituție la înscriere;
 2. b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

c.1) șef depozit I – diplomă de bacalaureat, permis de conducere, adeverință/diplomă curs operare calculator, certificat operator serviciul mobil terestru;

 1. d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, din care să reiasă 3 ani vechime în activitate;
 2. e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 3. f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 4. g)curriculum vitae;

 

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • proba scrisă, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 28.06.2022, ora 12:00;
 • proba interviului, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 01.07.2022, ora 10:00.

 

            Bibliografia şi, după caz, tematica:

 

Pentru postul vacant șef depozit I  bibliografia de concurs este următoarea:

 

 1. Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, cu modificările și completările ulterioare.
 2. HG 2230/1969, privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordinul MFP nr. 2861/2009,  privind inventarierea, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordinul MFP 2634/2015, privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 319/2006, privind sănătatea și securitatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectivă a deșeurilor,  cu modificările și completările ulterioare.

 

            Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 20.06.2022- ora 14:00;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 21.06.2022 – ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 21.06.2022 – ora 15:00;
 • Depunere contestatie soluționare evaluare dosare: 22.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare: 23.06.2022 – ora 15:00
 • Afișare rezultate contestatii evaluare dosare: 23.06.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă: 28.06.2022 – ora 12:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 28.06.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 29.06.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 30.06.2022 – ora 15:00
 • Proba interviu: 01.07.2022 – ora 10:00
 • Afișare rezultate proba interviu: 01.07.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba interviu: 04.07.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba interviu și afișarea rezultatului: 05.07.2022 – ora 12:00
 • Afișarea rezultatelor finale: 05.07.2022 – ora 15:00.

 

 

     Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune zilnic între orele 08:00-15:00, la sediul SAJ Bihor din str. Evreilor Deportați nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

     Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  20.06.2022 ora 14:00.  

     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

     Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați nr. 24 Oradea.

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK