LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE/GESTIONATE DE UNITATE

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE/GESTIONATE DE UNITATE

 

In conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul SAJ Bihor documentele create/gestionate sunt urmatoarele:

 1. Lista cu denumirea oficiala si coordonatele de contact ale institutiei
 2. Lista statiilor /substatiilor SAJ Bihor si coordonatele de contact ale acestora
 3. Regulamentul de Organizare si Functionare al SAJ Bihor
 4. Regulamentul intern al SAJ Bihor
 5. Organigrama institutiei in conformitate cu prevederile Anexei nr.11 din Ordinul MSP nr.2021/2008
 6. Programul de functionare al SAJ Bihor
 7. Lista cu persoanele care fac parte din conducerea institutiei si datele de contact ale acestora
 8. Lista cu programul de audiente al conducerii
 9. Situatia parcului auto pe categorii al SAJ Bihor
 10. Raport privind activitatea operativa a unitatii – analiza elaborate periodic (lunar /trimestrial/anual)
 11. Fila de buget aferenta institutiei si sursele de finantare
 12. Executia bugetara a SAJ Bihor
 13. Bilantul contabil al SAJ Bihor
 14. Centralizator privind drepturile salariale acordate institutiei (situatie pe functii)
 15. Lista documentelor cu caracter public
 16. Lista documentelor produse/gestionate de unitate
 17. Lista si datele de contact ale persoanelor responsabile cu furnizarea informatiilor publice
 18. Formular tip de solicitare informatii de interes public
 19. Formular tip de contestare a incalcarii dreptlui la accesul la informatii de interes public (reclamatie administrativa)
 20. Buletin informative al informatiilor de interes public
 21. Comunicate privind activitatile SAJ Bihor
 22. Programul anual de achizitii publice
 23. Lista contractelor de achizitie publica (a caror valoare depaseste _____euro)
 24. Centralizatorul achizitiilor publice privind executarea contractelor de achizitii publice
 25. Declaratie de avere, interese si incompatibilitati
 26. Lista cu formularele tipizate de solicitare servicii
 27. Modul de solutionare a petitiilor si coordonatele de contact de transmitere a acestora
 28. Statul de functii aprobat de Ministerul Sanatatii
 29. Fisa de urgenta prespitalicească pentru echipajele cu medic (conform Anexei nr.7 din Ordin MSP nr.2021/2008)
 30. Fisa de urgenta prespitalicească pentru echipajele de asistenţă medicală
  de urgenţă sau prim ajutor calificat (conform Anexei nr.8 din Ordin MSP nr.2021/2008)
 31. Grafice de lucru lunare pentru compartimente operative pe statii/substatii/puncte de lucru
 32. Raport de interventii zilnice (conform Ordin Ministerul Sanatatii nr.168/2008)
 33. Raport situatie cazuistica pe tura
 34. Centralizator echipaje operative pe tura
 35. Formular raportare eveniment (catre MS si COSU)
 36. Foaie de parcurs autosanitara
 37. Foaie de parcurs autoturism administrative
 38. Formular delegatie tipizat
 39. Decizii manageriale
 40. Note interne
 41. Note explicative salariati
 42. Rapoarte comisii constituite in baza deciziilor conducerii institutiei
 43. Contracte de prestari servicii, incheiate la cererea beneficiarului persoana fizica/persoana juridica
 44. Contracte de achizitii publice
 45. Protocol de colaborare
 46. Documente financiar-contabile prevazute de legislatia in vigoare
 47. Punct de vedere juridic
 48. Contracte individuale de munca, acte aditionale
 49. Contracte individuale de munca cu timp partial, acte aditionale, dupa caz
 50. Fisa postului, anexe la fisa postului, dupa caz
 51. Pontaje lunare
 52. Concedii de odihna
 53. Concedii medicale
 54. Adeverinta de vechime salariat
 55. Situatie REVISAL salariat
 56. Procese verbale elaborate in cadrul derularii concursurilor/examenelor pentru ocuparea unui post
 57. Procese verbale elaborate in cadrul derularii examenelor de promovare
 58. Lista drepturilor salariale nete acordate lunar
 59. Situatie formare profesionala salariat
 60. Formular eveluare profesionala salariat (conform OMS nr.1229/2011)
 61. Note de fundamentare compartimente
 62. Note justificative compartimente
 63. Proceduri operationale
 64. Centralizator proceduri operationale
 65. Evaluare anuala privind implementarea sistemului de control intern managerial.