Asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

            Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr.24, în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare și Ordin MS nr.1470/2011 cu modificările și completările ulterioare, organizează, în perioada 29.08.2019 – 09.10.2019, concurs pentru ocuparea a 3(trei)posturi de execuție vacante de Asistent medical generalist cu 6 luni vechime în specialitate pe durată nedeterminată din cadrul SAJ Bihor(Oradea, Aleșd, Salonta), Compartimentul Asistență Medicală de Urgență și Transport Medical Asistat.

           În baza, Ordin MS nr. 1470/201 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar ,cu modificările și completările ulterioare, pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele:

 • Studii și criterii la angajare:
 • diploma de licență în specialitate sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate sau diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997,
 • concurs pentru ocuparea postului
 • Vechimea minimă în specialitate:
 • 6 luni vechime în specialitatea de asistent medical generalist

 

            În conformitate cu HG nr.286/2011 Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și condiții specifice:

 • Condiţii generale pentru participare la concurs:
 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiţii specifice de înscriere și participare la concurs:
 • diploma de licență în specialitate(S) sau diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani în specialitate(SSD) sau diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta(PL) sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, după caz, specialitatea asistent medical generalist
 • certificat de membru OAMGMAMR vizat la zi
 • aviz de liberă practică
 • 6 luni vechime în specialitatea de asistent medical generalist

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor  ( cerere tip de la serviciul RUNOS);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie(unde este cazul);
 • copie diploma de licență / diploma de absolvire / diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta, după caz și diploma de bacalaureat
 • copie certificat de membru OAMGMAMR vizat la zi;
 • copie aviz de liberă practică
 • copie asigurare malpraxis( se va depune în cazul ocupării postului de către candidatul admis)
 • adeverinta de participare la concurs eliberata de OAMGMAMR
 • copie carnet de muncă(dacă este cazul), extras REVISAL de la angajator care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitate sau adeverinţă eliberată de angajator ( prevederilor HGR nr. 905/2017,art.7, alin.(5),(6),(8) eliberată de angajator
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã(declaraţie tip de la serviciul RUNOS);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Pentru fiecare probă de concurs punctajul este de maximum 100 puncte și minimum de 50 de puncte.

Sunt declarați admiși la fiecare probă candidații care au întrunit minimum 50 de puncte.

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații declarați admiși la proba precedentă.

Admiterea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a notelor, după cum urmează: candidatul cu nota cea mai mare va alege un post din cele 3 scoase la concurs, candidatul cu a doua notă își va alege un post dintre cele două rămase, respectiv candidatul cu a treia notă va fi admis pe postul rămas liber după ocuparea primelor două.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  12.09.2019 ora 12,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

    Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 Documentele oficiale, calendarul de concurs, bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK 

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS referent de specialitate grad I in cadrul Serviciului Mișcare și Exploatare Auto, Întreținere și Reparații Auto, Revizie Tehnică

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

            Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr.24, în conformitate cu HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează, în perioada 03.09.2019 – 23.09.2019, concurs pentru ocuparea a 1(unu)post de execuție vacant de referent de specialitate grad I pe durată nedeterminată din cadrul Serviciului Mișcare și Exploatare Auto, Întreținere și Reparații Auto, Revizie Tehnică.

 

Condiţii specifice, stabilite prin fișa postului, de înscriere la concurs:

 • Diplomă de licență profil tehnic
 • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
 • Permis de conducere autovehicule categoria B,C
 • Autorizație operator RSVTI, în termen de valabilitate
 • Cunoștințe medii de operare pe calculator  

Condiţii generale pentru participare la concurs:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie(unde este cazul);
 • copie permis de conducere autovehicule categoria B,C
 • copie autorizație operator RSVTI, în termen de valabilitate
 • copie diplomă de licență profil tehnic 
 • copie carnet de muncă, sau după caz,  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitate, eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă (REVISAL);
 • cazierul judiciar; 
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã(declaraţie tip);
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral;
 • dosar plic.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

     Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S. 

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  03.09.2019 ora 12,00.   

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

     Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 Documentele oficiale, calendarul de concurs, bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK 

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS posturi specifice din cadrul comitetului director de director medical, director economic, director tehnic și asistent șef

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr. 24, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 157/11.02.2019, organizează concurs pentru ocuparea posturilor specifice din cadrul comitetului director de director medical, director economic, director tehnic și asistent șef. Concursul se va desfășura în perioada 25.06.2019-25.07.2019, după cum urmează:

Criterii generale comune pentru participare la concurs:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b)nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. d)nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. a)pentru directorul medical:

– sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

– sunt confirmați cel puțin medic specialist;

– au minimum 3 ani vechime în specialitatea respectivă;

– sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management;

 1. b)pentru directorul economic:

– sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;

– au cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

– dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;

 1. c)pentru directorul tehnic:

 – sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil tehnic;

– au cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

– sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management;

 1. d)pentru asistentul-șef:

– sunt asistenți medicali generaliști principali;

– au cel puțin 5 ani vechime ca asistent medical în servicii de ambulanță;

– sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management.

 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a)cererea de înscriere;
 2. b)copia actului de identitate conformă cu originalul;
 3. c)copia diplomei de licență sau de absolvire, după caz, conformă cu originalul;
 4. d)curriculum vitae;
 5. e)carnetul de muncă sau adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz, eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă (REVISAL);
 6. f)cazierul judiciar;
 7. g)copii ale diplomelor de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe/atestate, adeverințe etc., în funcție de postul pentru care concurează, conforme cu originalul;
 8. h)declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 10. j)proiectul de specialitate.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  12.07.2019 ora 12,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 

 Documentele oficiale, calendarul de concurs, bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK 

Baza de date intrebari pentru concursul membrilor comitetului director din Serviciile de Ambulanță Județene și SABIF

Validarea dosarelor de înscriere CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU 6 LUNI VECHIME

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judetean Bihor substatiile Marghita, Salonta, Săcuieni, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt. Candidat Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ALB TAMARA LAVINIA ADMIS
2 BALOGH BEATA KATALIN ADMIS
3 BALOGH ZOLTAN ADMIS
4 BRINDEA MĂDĂLINA CORNELIA ADMIS
5 BOZDOG PETRU ANDREI ADMIS
6 CANTA IULIANA FLORINA ADMIS
7 CHEȚAN RAUL VLAD ADMIS
8 CHIOREAN MARIA FLORICA ADMIS
9 CHIRODEA AGNETA EMILIA ADMIS
10 COSTEA DANIELA CRISTINA ADMIS
11 HAVAȘI MONICA EVA RESPINS Lispsă dovadă vechime
12 GYORGY CARMEN ANDREEA RESPINS Dosar incomplet
13 KURUCZ LASZLO ADMIS
14 LUKACS AMALIA ADMIS
15 MĂLAN NELIA GEORGIANA ADMIS
16 MARAN DINA TABITA ADMIS
17 MOCAN SERGIU ANDREI ADMIS
18 PALFI HUNOR JENO ADMIS
19 PERE DAVID BENIAMIN ADMIS
20 PIRTEA ALEXANDRA ADMIS
21 POP FLORENTINA ADMIS
22 ROTAR SERGIU VIOREL ADMIS
23 SAICU FLORIN ADMIS
24 STIUBE DANA MARGARETA ADMIS
25 SILAGHI ALUNIȚA LAVINIA ADMIS
26 ȚOCA BOGDAN FLORIN ADMIS
27 TURCUȘ VASILE RADU ADMIS
28 VARI ANAMARIA RESPINS Lispsă dovadă vechime

Contestațiile se pot depune până la data de 20.06.2019 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Preşedintele comisiei de concurs: Dr. Harapu Simona

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II LA STAȚIA ORADEA ȘI SALONTA

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la stația Oradea și Salonta

Nr.

crt.

Etapele concursului Datele
Data limită de depunere a  dosarelor de înscriere la concurs

(în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant)

18.01.2019 ora 1400
Selectarea dosarelor de înscriere la concurs

(maximum 2 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor)

22.01.2019 ora 1400
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concurs

(în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la pct.2)

 

23.01.2019 ora 1400  

Depunerea contestațiilor la selectarea dosarelor

(în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor)

 

25.01.2019 ora 1400

Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor selecției dosarelor

(în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)

 

28.01.2019 ora 1400

Proba scrisă

(cu cel puțin 15  zile lucrătoare  de la data publicării anunțului)

11.02.2019 ora 11oo
Comunicarea și afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă

(în termen de maximum 1  zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise)

 

12.02.2019 ora 1400

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

(în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afisării rezultatului probei scrise)

 

13.02.2019 ora 1400

Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor

(în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)

 

14.02.2019 ora 1400

Proba practică 15.02.2019 ora 900
Comunicarea și afișarea rezultatelor la proba practică

(în termen de maximum 1  zi lucrătoare de la data finalizării probei practice)

 

18.02.2019 ora 1400

Depunerea contestațiilor la proba practică

(în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afisării rezultatului probei practice)

 

19.02.2019 ora 1400

Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor

(în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)

 

20.02.2019 ora 1400

Proba de interviu 21.02.2019 ora 900
Comunicarea și afișarea rezultatelor la proba interviului

(în termen de maximum 1  zi lucrătoare de la data finalizării probei interviului)

 

22.02.2019 ora 1400

Depunerea contestațiilor la proba interviului

(în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afisării rezultatului probei interviului)

25.02.2019 ora 1400
Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor contestațiilor

(în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor)

26.02.2019 ora 1400
Afișare rezultate finale ale concursului 27.02.2019

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

ANUNT ORGANIZARE CONCURS SOFER AUTOSANITARĂ II PE DURATA NEDETERMINATĂ – STAȚIA CENTRALĂ ORADEA ȘI LA SUBSTAȚIA SALONTA

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs în perioada 07.01.2019-20.02.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante după cum urmează:

 • 2 posturi de șofer autosanitară II pe durata nedeterminată – stația centrală Oradea și la substația Salonta

 

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de șofer autosanitară II :

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B şi C;
 • diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de ambulanţier;
 • 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;

 

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 • copie diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de ambulanțier;
 • copie permis de conducere;
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă (format ITM) care să ateste vechimea în muncă şi vechimea ca șofer (conducător auto) profesionist;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  18.01.2019 ora 14,00.  

Concursul va consta în susținerea următoarelor probe, după cum urmează:

 1. Selecția dosarelor;
 2. Proba scrisă-susținerea unui test din bibliografia și tematica de concurs;
 3. Proba practică – compusă din 2 etape:
 1. Conducerea
 2. Acordarea primului ajutor
 1. Proba interviu.

 

Punctajul va fi stabilit de către comisia de concurs pentru fiecare proba în parte, proba de selecție a dosarelor se evaluează cu ”admis/respins”, iar pentru a fi admis la fiecare probă candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte. La proba practică candidații trebuie să obțină minimum 50 puncte la fiecare etapă, atât la conducere, cât și la acordarea primului ajutor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

Documentele oficiale cuprinzand anuntul, tematica de concurs si bibliografia le gasiti la acest LINK 

PRECIZARE CONCURS STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT SI REFERENT DEBUTANT TEMPORAR VACANT

PRECIZARE

CONCURS STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT SI REFERENT DEBUTANT TEMPORAR VACANT

 

La anunțul de concurs cu nr. 15/03.01.2019 și la anunțul de concurs nr. 16/03.01.2019, pentru ocuparea postului vacant de statistician medical debutant, respectiv referent debutant temporar vacant, la capitolul ”Dosarul de concurs va conține obligatoriu următoarele acte” se elimină documentul ”copie permis de conducere”.

          Candidații pentru cele două posturi vacante nu trebuie să dețină permis de conducere.

Copia documentelui oficial o gasiti la acest LINK