ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS posturi specifice din cadrul comitetului director de director medical, director economic, director tehnic și asistent șef

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr. 24, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 157/11.02.2019, organizează concurs pentru ocuparea posturilor specifice din cadrul comitetului director de director medical, director economic, director tehnic și asistent șef. Concursul se va desfășura în perioada 25.06.2019-25.07.2019, după cum urmează:

Criterii generale comune pentru participare la concurs:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b)nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. d)nu au vârsta de pensionare, conform legii.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. a)pentru directorul medical:

– sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;

– sunt confirmați cel puțin medic specialist;

– au minimum 3 ani vechime în specialitatea respectivă;

– sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management;

 1. b)pentru directorul economic:

– sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;

– au cel puțin 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor;

– dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;

 1. c)pentru directorul tehnic:

 – sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil tehnic;

– au cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor;

– sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management;

 1. d)pentru asistentul-șef:

– sunt asistenți medicali generaliști principali;

– au cel puțin 5 ani vechime ca asistent medical în servicii de ambulanță;

– sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management.

 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a)cererea de înscriere;
 2. b)copia actului de identitate conformă cu originalul;
 3. c)copia diplomei de licență sau de absolvire, după caz, conformă cu originalul;
 4. d)curriculum vitae;
 5. e)carnetul de muncă sau adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz, eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă (REVISAL);
 6. f)cazierul judiciar;
 7. g)copii ale diplomelor de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe/atestate, adeverințe etc., în funcție de postul pentru care concurează, conforme cu originalul;
 8. h)declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 9. i)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 10. j)proiectul de specialitate.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  12.07.2019 ora 12,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 

 Documentele oficiale, calendarul de concurs, bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK 

Baza de date intrebari pentru concursul membrilor comitetului director din Serviciile de Ambulanță Județene și SABIF