PRECIZARE privind înscrierea candidaților la concursul pentru postul de director economic în urma anunțului de concurs cu nr. 135/10.01.2022

PRECIZARE

Privind înscrierea candidaților la concursul pentru postul de director economic în urma anunțului de concurs cu nr. 135/10.01.2022

 

          Documentele pe care trebuie să le depună candidații pentru concursul de director economic, prevăzute în anunțul de concurs cu nr. 135/10.01.2022, la capitolul  ”Documente solicitate candidaților” trebuie să respecte următoarea procedură:

  • Cererea de înscriere se eliberează de către secretarul comisiei și se completează la sediul SAJ Bihor;
  • Copia actului de identitate, conformitatea cu originalul se aplică după verificarea actului în original;
  • Copia diplomei de licență sau de absolvire, conformitatea cu originalul se aplică după verificarea actului în original;
  • Curriculum vitae, se depune în original cu semnătura candidatului;
  • Adeverința REVISAL se depune în original;
  • Cazierul judiciar se depune în original;
  • Copia certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu, conformitatea cu originalul se aplică după verificarea actului în original;
  • Declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege, se primește de la secretarul comisiei și se completează la sediul SAJ Bihor;
  • Adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, se depune în original și trebuie să aibe o vechime de maxim 6 luni de la data eliberării;
  • Proiectul de specialitate se depune în 3 exemplare originale, semnate de candidat, care la depunerea dosarului se închid într-un plic și va fi depus în dosarul de concurs care cuprinde celelalte documente solicitate candidaților. Proiectul de specialitate va conține un număr de 8-10 pagini și va fi tehnoredactat pe calculator cu fonturi de 14, conform prevederilor OMS 157/2019, art. 9, alin. 2.

 

            Alte documente care nu sunt prevăzute în anunțul de concurs nu vor fi acceptate și vor fi restituite candidatului.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK