ANUNT ORGANIZARE CONCURS pentru ocuparea postului de director economic, în perioada 10.01.2022 – 04.02.2022.

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform Ordinul Ministerului Sănătății nr. 157/2019, organizează concurs pentru ocuparea postului de director economic, în perioada 10.01.2022 – 04.02.2022.

 Denumirea postului: director economic

 

                        Documentele solicitate candidaților: în conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1 din OMS nr. 157/2019, dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 

 1. a)cererea de înscriere;
 2. b)copia actului de identitate conformă cu originalul;
 3. c)copia diplomei de licenţă sau de absolvire, după caz, conformă cu originalul;
 4. d)curriculum vitae;
 5. e)adeverinţa REVISAL care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. f)cazierul judiciar;
 7. g)copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate, adeverinţe etc., în funcţie de postul pentru care concurează, conforme cu originalul;
 8. h)declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 9. i)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 10. j)proiectul de specialitate.

 

                        Condițiile generale și specifice pentru ocuparea postului:

 1. Condiții generale, conform art. 4, alin. 2 din OMS 157/2019:
 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform legii.

  

 1. Condiții specifice, conform art. 4, alin. 3, lit. b,  din OMS 157/2019:
 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puţin 6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
 3. deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

 

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 • proba scrisă, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 02.02.2022, ora 10:00;
 • proba susținerii proiectului de management, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 03.02.2022, ora 09:00;
 • proba susținerii interviului, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 03.02.2022, ora 12:00.

 

            Bibliografia şi, după caz, tematica:

 

Tematica pentru concursul/examenul pentru ocuparea postului de director economic:

 1. Organizarea și funcționarea serviciilor de ambulanță;
 2. Activitatea de resurse umane și salarizare;
 3. Organizarea, funcționarea și activitatea financiar-contabilă;
 4. Organizarea, funcționarea și activitatea privind achizițiile publice;
 5. Din domeniul managementului.

 

Bibliografia pentru concursul/examenul pentru ocuparea postului de director economic, conform tematicii prezentate:

 1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulteriore, Titlul nr. IV ;
 2. Ordinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Internelor și Reformei administrative nr. 2021/691/2008, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale titlului nr. IV din Legea nr. 95/2006;
 3. Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. HG nr. 153/2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1470/2011, pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 870/2004, pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 82/1991, a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordonanţa nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordonanţa nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
 18. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 20. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare;
 21. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 22. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 23. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 24. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, privind controlul managerial intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
 25. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

              Temele de proiect

 

 1. Analiza situației economico-financiare a SAJ Bihor.
 2. Analiza veniturilor SAJ Bihor;
 3. Analiza cheltuielilor SAJ Bihor;
 4. Propuneri de îmbunătățire a finanțării SAJ Bihor din diverse surse;

 

 1. Strategia în domeniul achizițiilor publice.
 2. Stabilirea necesarului de materiale sanitare, medicamente, echipamente, utilități, telecomunicații și alte bunuri sau servicii;
 3. Modalități de achiziție;
 4. Evaluarea stocurilor;
 5. Indicatori de eficiență a utilizării stocurilor;

 Plan de implementare a unui sistem informațional.

 1. Analiza nevoilor informaționale pe plan administrativ, tehnic și economic;
 2. Evaluarea relațiilor existente între compartimente;
 3. Propunerea unui sistem informațional unitar.

 

             Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului – termen limită pentru depunere 25.01.2022;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 31.01.2022 – ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 31.01.2022 – ora 12:00;
 • Depunere contestatie soluționare dosare – în termen de 24 ore de la așișarea rezultatelor pentru selcția dosarelor: 01.02.2022 – ora 12:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare – în 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru evaluarea dosarelor: 01.02.2022 – ora 14:00
 • Afișare rezultate contestatii dosare: 01.02.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă – în termen de cel puțin 15 zile lucrătoarea de la publicitatea concursului/examenlui: 02.02.2022 – ora 10:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă : 02.02.2022- ora 14:00
 • Susținerea proiectului de management: 03.02.2022 – ora 09:00
 • Afișare rezultate susținerea proiect management: 03.02.2022 – ora 11:00
 • Interviul de selecție: 03.02.2022 – ora 12:00
 • Afișare rezultate interviul de selecție: 03.02.2022 – ora 14:00
 • Afișare rezultate finale: 03.02.2022 – ora 15:00
 • Depunere contestație rezultat final* – în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului/examenului: 04.02.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații rezultat final – în 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor la rezultatul final : 04.02.2022 – ora 16:00
 • Afișare rezultat final în urma soluționării contestațiilor: 04.02.2022 – ora 18:00.

 

* Contestația la rezultatul final, respectiv la proba scrisă, precum și la proba de susținere a interviului se depun după afișarea rezultatelor finale, în conformitate cu prevederile OMS 157/2019, art. 11, alin. 3, la proba interviu nu se poate depune contestație, iar procedura de concurs/examen nu prevede posibilitatea contestării individuale a probei scrise și a probei de susținere a proiectului de management.

 

     Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str. Evreilor Deportați nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

     Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  25.01.2022 ora 14,00.  

     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

        Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați nr. 24 Oradea.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK