ANUNT ORGANIZARE CONCURS referent de specialitate, gradul II, cu studii superioare, din cadrul compartimentului Telecomunicații

   

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 și în baza OUG nr. 115/2023, art. VII, alin. 3, organizează concurs, în perioada 08.04.2024 – 17.05.2024, pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate,gradul II, cu studii superioare, din cadrul compartimentului Telecomunicații, prevăzut în statul de funcții aprobat la poziția 428.

 

                        La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant descris mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 1 din regulamentul aprobat de H.G. nr. 1336/2022.

 

 1. Numărul, denumirea şi nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află acestea, precum şi perioada şi durata timpului de lucru şi dacă se încheie pe durată determinată sau nedeterminată.

 

 • 1 post de referent de specialitate, gradul II, cu studii superioare poziția 428 din statul de funcții aprobat – în cadrul compartimentului Telecomunicații, cu o jumătate de normă, de 4 ore pe zi, pe durată nedeterminată;

 

 1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale compartimentului resurse umane sau, după caz, ale compartimentului care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului.

 

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat prezentului anunț;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv diploma de licență în domeniul inginerie;
 • adeverință privind vechimea în specialitate, eliberată de angajator sau adeverință REVISAL eliberată de către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae, model comun european.

 

 

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 

Copiile de pe actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

 

Candidații au posibilitatea de a transmite dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele solicitate prin anunțul de concurs în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

 

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă, nerespectarea acestor cerințe conduce la respingerea candidatului, așa cum prevede HG 1336/2022, art. 35, alin.10.

 

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv până la data de 22.04.2024, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

Dosarele de concurs se pot depune începând cu data de 08.04.2024, zilnic între orele 12:00-14:00, la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, la serviciul RUNOS, pentru candidații care transmit dosarul de concurs în format electronic la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro. Pentru candidații care transmit dosarul de concurs prin Poșta Română sau serviciul de curierat rapid se va folosi ca destinatar ”Serviciului de Ambulanță Județean Bihor-serviciul Juridic și RUNOS”, iar adresa la care se transmit dosarele este Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, județul Bihor.

 

 

 1. Condiţiile generale prevăzute la art. 15 din H.G. 1336/2022, condiţiile specifice prevăzute în fişa de post, precum şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Condițiile generale prevăzute la art. 15 din H.G. 1336/2022:

 

 1. a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

 

 

 1. Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • Diplomă de licență în domeniul inginerie, în conformitate cu prevederile OMS 1470/2011, cap. V, lit. A, pct. a, poziția 4;
 • 3 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor, în conformitate cu prevederile OMS 1470/2011, cap. V, lit. A, pct. a, poziția 4.

 

 

 1. Cerinţele specifice prevăzute la art. 542  (1)şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 1. a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c)persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d)persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
 5. e)persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
 6.  f)persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h)contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

 

Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

 

           

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA            

Tematică:

 1. Comunicațiile electronice;
 2. Protecția datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 3. Inventarierea;
 4. Sistemul unic de apel de urgență 112;
 5. Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat;
 6. Sănătatea și securitatea în muncă;
 7. Achizițiile publice;
 8. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice;

 

 

 

 

Bibliografie:

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice;
 2. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
 3. Norma privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii din 09.10.2009, parte integrantă din Ordinul 2861/2009;
 4. Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă;
 5. Legea nr. 95/2006, privind reforma în sănătate, Titlul IV, de la art. 92, la art. 132; Norma metodologică de aplicare ale titlului IV “Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii din 12.12.2008, Anexele 1-11, parte integrantă din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 691/2008;
 6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 7. Legea nr. 98/2016 și normele de aplicare ale Legii nr. 98/2016 aprobate de HG 395/2016;
 8. Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate de Ordinul Ministerului FInanțelor Publice nr. 1792/2002.

 

Actele normative din bibliografia de mai sus vor fi avute în vedere în forma aplicabilă la data publicării anunțului de concurs, respectiv forma aplicabilă la data de 08.04.2024.

 

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, data, probele de concurs, ora şi locul de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 1. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • proba scrisă, în data de 07.05.2024, ora 11:00, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24;
 • proba interviului, în data de 13.05.2024, ora 10:00, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

           

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 22.04.2024 – ora 14:00, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului de concurs, conform art. 34 din HG 1336/2022;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 23.04.2024 – ora 10:00, în termen de 2 zile lucrătoare de la termenul de expirare a depunerii dosarelor, conform art. 36, alin. 1 din Hg 1336/2022;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 23.04.2024 – ora 14:00, în termen de 1 zi lucrătoare de la evaluarea dosarelor, conform art. 37, alin. 1 din Hg 1336/2022;
 • Depunere contestație soluționare evaluare dosare: 24.04.2024 – ora 14:00, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 53 din HG 1336/2022;
 • Soluționare contestații evaluare dosare și afișarea rezultatelor: 25.04.2024 – ora 14:00, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, conform art. 54, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Proba scrisă: 07.05.2024 – ora 11:00, în termen de minim 15 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs, respectiv de la data de 08.04.2024, conform art. 18, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 08.05.2024- ora 12:00, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise, conform art. 47, alin. 3 din HG 1336/2022;
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 09.05.2024 – ora 12:00, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă, conform art. 53, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 10.05.2024 – ora 12:00, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor la proba scrisă, conform art. 54, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Proba interviu: 13.05.2024 – ora 10:00, în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform art. 41, alin. 5 din HG 1336/2022;
 • Afișare rezultate proba interviu: 14.05.2024- ora 12:00, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei interviului, conform art. 47, alin. 3 din HG 1336/2022;
 • Depunerea contestațiilor la proba interviu: 15.05.2024 – ora 12:00, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba interviului, conform art. 53, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Soluționare contestațiilor la proba interviu și afișarea rezultatului: 16.05.2024 – ora 12:00 în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor la proba interviului, conform art. 54, alin. 1 din HG 1336/2022;,
 • Afișarea rezultatelor finale: 17.05.2024 – ora 12:00.

 

 

          Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. de telefon 0259411313, int. 215, sau la adresa de e-mail runos@ambulantabihor.ro.

 

 

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK