Anunt privind achizitia de “Lucrari  de reparatii capitale la cladirea Statiei de Ambulanta Oradea – schimbarea Invelitoare Acoperis Corp Cladire C2 (Corp B)”

 

Anunt privind achizitia de “Lucrari  de reparatii capitale la cladirea Statiei de Ambulanta Oradea – schimbarea Invelitoare Acoperis Corp Cladire C2 (Corp B)”

 

 

Prin prezenta, vă invităm să depuneti oferta de preț, pentru atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrari: Lucrari  de reparatii capitale la cladirea Statiei de Ambulanta Oradea – schimbarea Invelitoare Acoperis Corp Cladire C2 (Corp B)”

Codul CPV:  45261900-3 Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisurI

Sursa de finanţare: Fonduri proprii

Valoarea estimata fara  TVA: 405.000 RON

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Data limită de depunere:  26.02.2024, ora 15:00.

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Modul de finalizare a achiziției directe: semnare contract.

 

Executantul va constitui garanția de bună execuție, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, în procent de 5 % din valoarea contractului fără TVA. Restituirea garanției de bună execuție:

 

  • 70% din valoarea garanţiei aferentă lucrărilor de execuţie în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acesta dată pretenții asupra ei;
  • 30% din valoarea garanţiei aferentă lucrărilor de execuţie la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finala, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia.

 

Modul de întocmire a ofertei:

 

Oferta dvs. în formă scrisă va fi trimisă în original sau xerocopie cu mentiunea „Conform cu originalul” pe fiecare pagina, în plic și/sau în formă electronică prin e-mail semnate electronic de catre reprezentantul legal sau persoana imputernicita la adresele menționate mai jos:

Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor

Se va specifica:  In atentia departamentului achizitii

Adresa: Str. Evreilor Deportati nr.24, cod postal 410078

sau

Email: sebastian.nistor@ambulantabihor.ro

 

In cazul in care oferta se va transmite in format fizic, pe plicul exterior se vor menţiona:

„Ofertă pentru achiziţia Lucrari  de reparatii capitale la cladirea Statiei de Ambulanta Oradea – schimbarea Invelitoare Acoperis Corp Cladire C2 (Corp B),

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 26.02.2024, ora 15:00 “.

 

  • adresa autorității contractante

 

Plicul va conține:

           – Anexa nr. 1: Descrierea lucrarilor de reparatii; Devizul cantitativ

           – Anexa nr. 2: Modele de formulare

            – Anexa nr. 3: model Contract de lucrari, semnat de reprezentantul autorizat al ofertantului şi ştampilat pentru acceptarea modelului

            – Anexa nr. 4: Formularul de ofertă.

 

  • Propunerea financiară – se va completa conform formularului de ofertă anexat şi va conţine preţul  total fara TVA perceput pentru produsele care fac obiectul prezentei achiziţii, exprimat în lei cu TVA 19 %. Ofertantul va completa şi va depune oferta de preț pentru lucrarile ofertate, conform anexei nr 4.
  • Propunerea tehnică – se va completa conform formularului de ofertă, anexa nr 1, si va conţine o descriere a lucrarilor care fac obiectul prezentei achiziţii, în conformitate cu Caietul de sarcini.

Documentele oficiale, anuntul si anexa le gasiti la acest LINK