Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor

Validare dosare pentru concurs 1(un) post temporar vacant de asistent medical generalist la SAJ Bihor

Email Imprimare PDF
 
anunt concurs asistentÎn urma verificarii de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere la concurs pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist la substația Aleșd, candidații înscriși au fost declarați Admis.La acest (
LINK) puteti vizualiza copia documentului oficial al anuntului de validare dosare.
Ultima actualizare în Marţi, 16 Decembrie 2014 12:27

Anunt organizare concurs 1(un) post temporar vacant de asistent medical generalist la SAJ Bihor

Email Imprimare PDF
 
anunt concurs asistentServiciul de Ambulanţă Judeţean Bihor organizează concurs, în perioada 12.01.2015 – 23.01.2015,  pentru ocuparea a 1(un) post temporar vacant de asistent medical generalist PL pe durată determinată la substaţia Aleșd la Compartimentul de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat.

Condiţii generale pentru participare la concurs:

-         are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
-         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-         are capacitate deplină de exerciţiu;
-         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
-         îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
-         nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de asistent medical generalist:
        diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997
        specialitatea asistent medical generalist
        certificat de membru vizat la zi
        minim 6 luni vechime în specialitate

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

         cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
-         copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
-         copie certificat de naştere, certificat de căsătorie(unde este cazul);
-         copie diplome de studii (bacalaureat, postliceală, specializări);
-         copie certificat de membru vizat la zi ;
-         copie malpraxis ;
-         copie carnet de muncă, sau după caz,  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în funcţia de asistent medical generalist;
-         cazierul judiciar;
-         declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã(declaraţie tip);
-         adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
-         curriculum vitae;
-         copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
-         taxa participare la concurs 100 lei;
-         dosar plic.

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune până la data 10.12.2014, zilnic între orele 09,00 -  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

Validarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs se vor afişa cu menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”  la data de 15.12.2014 ora 14,00.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.Probele de concurs pentru postul de asistent medical generalist se vor susţine după cum urmează:
Ø selecţia dosarelor de înscriere la concurs în data de 15.12.2014
-          depunere eventuale contestaţii privind dosarul de înscriere: termen 16.12.2014 ora 14,00
-          soluţionare contestaţii privind dosarul de înscriere: termen 17.12.2014 ora 14,00
Ø proba scrisă în data de 12.01.2015, ora 10,00
-          depunere eventuale contestaţii la proba scrisă: termen 13.01.2015 ora  14,00
-          soluţionare contestaţii la proba scrisă: termen 14.01.2015 ora 14,00
Ø proba practică în data de 15.01.2015 ora 09,00
-          depunere eventuale contestaţii la proba practică: termen 16.01.2015 ora  14,00
-          soluţionare contestaţii la proba practică: termen19.01.2015 ora 14,00
Ø proba de interviu în data de 20.01.2015 ora 09,00
-          depunere eventuale contestaţii la proba de interviu: termen 21.01.2015 ora  14,00
-          soluţionare contestaţii la proba de interviu: termen 22.01.2015 ora 14,00


Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba precedentă.
Pentru fiecare probă a concursului punctajul minim este 50 de puncte, punctajul maxim este 100 puncte.
Sunt declaraţi admişi la fiecare probă candidaţii care  au obţinut minimum 50 de puncte.

Rezultatele finale şi definitive pentru postul de asistent medical generalist se vor afişa în data de 23.01.2015 ora 14,00.

 
Tematica de concurs şi bibliografia sunt afişate pe site-ul unităţii (LINKsau se obţin de la serviciul RUNOS al Serviciului de Ambulanţă Județean Bihor.
Informaţii suplimentare se obţin de la Serviciu RUNOS tel.0359412128 interior 215.
Data susţinerii concursului se va afişa pe site-ul Serviciului de Ambulanţă Județean Bihor. 

La acest (
LINK) puteti vizualiza copia documentului oficial al anuntului de concurs.Ultima actualizare în Marţi, 16 Decembrie 2014 12:18

Anulare anunt organizare concurs 1(un) post vacant de farmacist la SAJ Bihor

Email Imprimare PDF
Se anuleaza "ANUNT CONCURS" cu privire la organizare concurs pentru 1(un) post vacant de farmacist cu drept de libera practica - farmacie generala la SAJ Bihor

La acest (LINK) puteti vizualiza copia documentului oficial al anuntului de anulare concurs. 
Ultima actualizare în Miercuri, 01 Octombrie 2014 07:59

Anunt organizare concurs 1(un) post vacant de farmacist cu drept de libera practica - farmacie generala la SAJ Bihor

Email Imprimare PDF
 
concurs farmacist SAJ BihorServiciul  de Ambulanţă Judeţean Bihor, organizează concurs/examen pentru ocuparea unui  post vacant de farmacist cu drept de liberă practică – farmacie generală, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la Punctul farmaceutic din sediul central.

Dosarul de înscriere la concurs se va depune în termen de 15 zile de la data apariției în ”Viața Medicală” la sediul unităţii din Str.Sucevei nr.24, Oradea, la Serviciul R.U.N.O.S.

 Dosarul v-a conţine următoarele acte:

        cerere de înscriere
        copia xerox de pe diploma de farmacist
        acte doveditoare pentru calcularea punctajului de la Colegiul Farmaciștilor
        declaraţie scrisă din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu postul pentru care concurează
        cazier judiciar
        certificat privind starea de sănătate de la medicul de familie
        dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancţionat de unităţile în care a activat şi de Colegiul Farmaciștilor din România
        copie xerox de pe autorizația de liberă practică (vizată la zi)
        copie xerox asigurare malpraxis
        copie xerox certificat căsătorie (unde este cazul)
        copie xerox carte identitate
        curriculum vitae
        adeverinţa de la ultimul loc de muncă care să ateste vechimea în muncă(și copie carnet de muncă)
        chitanţa taxa de participare la concurs de 200 lei(se va achita la caseria SAJ Bihor)
        dosar plic
Se vor prezenta şi actele în original, pentru conformitate.

Tematica de concurs şi bibliografia sunt afişate pe site-ul unităţii (LINKsau se obţin de la serviciul RUNOS al Serviciului de Ambulanţă Județean Bihor.
Informaţii suplimentare se obţin de la Serviciu RUNOS tel.0359412128 interior 215.
Data susţinerii concursului se va afişa pe site-ul Serviciului de Ambulanţă Județean Bihor. 

La acest (
LINK) puteti vizualiza copia documentului oficial al anuntului de concurs.Ultima actualizare în Miercuri, 17 Septembrie 2014 08:53

Pagina 1 din 33


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/bihor/public_html/templates/ja_purity_ii/html/pagination.php on line 135

Ghiduri resuscitare ERC 2010 (romana)

Ghiduri ERC 2010 Jurnalul Roman de Resuscitare redim

Manual Primul ajutor calificat

coperta manual primul ajutor calificat

Acum pe site:

Avem 9 vizitatori online
Număr afişări conţinut : 372279

Sponsori 2013

Logo IPTE
You are here: