Validarea dosarelor de înscriere concurs post de sef serviciu miscare si exploatare auto

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului  de conducere vacant de  Șef Serviciu miscare si exploatare auto în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidati au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 GURAU SILVIU COSTEL RESPINS LIPSA CONDITII SPECIFICE
2 STÂNGĂ ADRIAN ADMIS
3 TIUGEA DORIN GHEORGHE RESPINS LIPSA CONDITII SPECIFICE

Contestațiile se pot depune până la data de 02.11.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK