Validarea dosarelor de înscriere Şofer Autosanitară II

ANUNT – Validarea dosarelor de înscriere

     Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.            

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Validare dosare de înscriere la concurs

Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  inginer debutant în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor , conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BAT CARMEN FLORENTINA ADMIS
2 GHIȚĂ LUCIAN ADMIS
3 MALITA BOGDAN MIHAI ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 26.06.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Concurs posturi SAJ Bihor

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr,24, conform HG nr.286/2011, modificat prin HG nr.1027/2014, organizează concurs  pentru ocuparea postului temporar vacant în perioada 23.05.2016 – 09.06.2016 pentru:

 • 1 post de inginer debutant durată determinată

 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr.24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea posturilor de execuție vacante, în perioada 27.05.2016-27.06.2016, după cum urmează:

 • 1 post asistent medical generalist PL pe durată nedeterminată- substația Salonta
 • 1 post de șofer autosanitară II pe durata nedeterminată – substația Ștei
 • 1 post de șofer autosanitară II pe durata nedeterminată – substația Valea Lui Mihai

 

Mai multe detalii, tematici si calendar pentru desfasurare concurs gasiti la acest LINK 

 

Validare doare concurs

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

                         SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR

Str. Sucevei, Nr. 24, ORADEA

e-mail: secretariat@ambulantabihor.roTel. 0359.41.21.28, Fax 0259.41.28.97

 NR.2381  / 04.04.2016

 ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  inginer debutant în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor , conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Contestațiile se pot depune până la data de 06.04.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

Preşedintele comisiei de concurs:

Ref.SSD Morăreț Cornel

Secretar: Nemeș Florina

 

Mai multe detalii si copia documentului oficial le gasiti AICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurs 25.03.2016

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr,24, conform HG nr.286/2011, modificat prin HG nr.1027/2014, organizează concurs  pentru ocuparea posturilor temporar vacante în perioada 01.04.2016 – 21.04.2016 pentru:

 • 1 post de economist debutant durată determinată

               Condiţii specifice de înscriere la concurs:

 • Studii superioare de specialitate cu diplomă de licență în domeniul financiar contabilitate
 • Cunoștințe de operare pe calculator, programe de contabilitate
 • 1 post de inginer debutant durată determinată

               Condiţii specifice de înscriere la concurs:

 • Studii superioare de specialitate cu diplomă de licență cu titlul de inginer
 • Cunoștințe medii de operare pe calculator
 • 1 post de inginer grad I durată determinată

               Condiţii specifice de înscriere la concurs:

 • Studii superioare de specialitate cu diplomă de licență în specialitatea ingineria autovehiculelor, industrială, energetică, electrică sau economică în domeniul mecanic
 • Cunoștințe generale mecanice și electrice despre automobile
 • Cunoștințe utilizare WORD și EXCEL
 • Permis de conducere auto categoria B
 • Vechime minimă în specialitate de 3 ani și 6 luni

Concursul se va desfășura după cum urmează:

Proba scrisă în data de 11.04.2016 ora 09:00

Proba interviu în data de 15.04.2016, ora 09:00

 

Condiţii generale pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie(unde este cazul);
 • copie diplome de studii
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã(declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  01.04.2016 ora 13,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

Mai multe detalii, copia documentului oficial, legislatie si bibliografie pentru desfasurare concurs gasiti AICI (ARHIVA SE DOWNLOADEAZA LOCAL PE TERMINAL. APOI SE DEZARHIVEAZA -program gratuit 7zip sau alte utilitare de dezarhivare)

REZULTAT interviu concurs portar

REZULTAT INTERVIU

Rezultate obţinute de candidaţi pentru funcţia de portar de 29.01.2016

Copia documentului oficial o gasiti aici

REZULTAT PROBA PRACTICĂ concurs asistent medical generalist

REZULTAT PROBA PRACTICA

Rezultate obţinute de candidaţi pentru funcţia de asistent medical generalist la data de 28/29.01.2016

Copia documentului oficial o gasiti aici

REZULTAT PROBA SCRISĂ concursul sofer Autosanitară 21.01.2016

REZULTAT PROBA SCRISĂ 

Rezultate obţinute de candidaţi pentru funcţia de portar la data de 25.01.2016

Copia documentului oficial o gasiti aici

Validare dosare concurs 04.01.2016

Anunt validare dosare concurs: Șofer Autosanitară II, Asistent medical generalist debutant, Portar. 

Copiile documentelor oficiale le gasiti aici