ANUNT Validarea dosarelor de înscriere concurs functie Șef Depozit I

 ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Șef Depozit I în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 SIM DOREL ADMIS

  

       Contestațiile se pot depune până la data de 22.06.2022 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK