Anunt privind achizitia de lucrari de montaj „Sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice”

Anunt privind achizitia de lucrari de montaj „Sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice”

Prin prezenta, vă invităm să depuneti oferta de preț, pentru atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrari: „Sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice”

 

Codul CPV:  45261215-4 – Lucrari de acoperire cu panouri solare

Sursa de finanţare: Fonduri proprii

 

Valoarea estimata fara  TVA: 872.650 RON

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Data limită de depunere:  21.04.2023, ora 12:00.

 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Modul de finalizare a achiziției directe: semnare comandă/contract.

 

Executantul va constitui garanția de bună execuție, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, în procent de 5 % din valoarea contractului fără TVA. Restituirea garanției de bună execuție:

 

 • 70% din valoarea garanţiei aferentă lucrărilor de execuţie în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acesta dată pretenții asupra ei;
 • 30% din valoarea garanţiei aferentă lucrărilor de execuţie la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finala, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia.

 

 

Modul de întocmire a ofertei:

 

– Oferta se va depune în plic închis la sediul Serviciului de Ambulanță Județean  Bihor, str.Evreilor Deportați nr. 24, Secretariat, loc. Oradea, jud. Bihor.

 

-Ofertele semnate, ștampilate și scanate se pot trimite și pe e-mail: sebastian.nistor@ambulantabihor.ro

 

Pe plicul exterior se vor menţiona:

„Ofertă pentru achiziţia Sistem fotovoltaic de producere a energiei electrice,

„A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 21.04.2023, ora 12:00 “.

 

 • adresa autorității contractante

 

Plicul va conține:

 

 • Formularul Informații generale;

 

 • Declarație/informații cu privire la participarea la procedura de atribuire cu oferta/solicitarea de participare independentă;

 

 • Declarație privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din legea 98/2016.

 

 • Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt:
  • Venter Liciniu Cătălin- Manager general interimar;
  • Lerinț Simona Petronela – director economic;
  • Nistor Ioan Sebastian– Șef serviciu achiziții.

 

 

 • Propunerea financiară – se va completa conform formularului de ofertă anexat şi va conţine preţul  total

 

perceput pentru produsele care fac obiectul prezentei achiziţii, exprimat în lei cu TVA 5 %, conform art. 291, alin. 3, lit. q.Ofertantul va completa şi depune prețul pentru bunurile ofertate, conform formularului publicat.

 

 

 • Propunerea tehnică – va conţine o descriere a produselor care fac obiectul prezentei achiziţii, în conformitate şi corespondenţă cu Caietul de sarcini.

 

Documentele oficiale, metodologie, tematica si bibliografie si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK