ANUNȚ PENTRU PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS a 2 (două) posturi, 1 (unu) medic medicină generală, 1 (unu) șofer autosanitară II pentru substația Salonta

ANUNȚ

PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 2 (două)  POSTURI

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 2 (două) posturi, din care 1 (unu) medic medicină generală, 1 (unu) șofer autosanitară II pentru substația Salonta, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă, așa cum a fost stabilit de către comitetul director al SAJ Bihor, consemnat în procesul verbal nr. 34 din data de 17.12.2020.

 

CONDIȚII PENTRU ANGAJARE

 

  1. Pentru funcția de medic medicină generală:
  • diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină promoție anterioară anului 2005
  • un an vechime ca medic stagiar
  • aviz de liberă practică;
  • certificat de membru al organizației profesionale.

 

  1. Pentru funcția de șofer autosanitară
  • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului
  • permis conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
  • 3 ani vechime ca șofer(conducător auto)profesionist- dovedită cu documente specifice (carte de muncă, adeverință vechime);
  • certificat curs de ambulanțier;

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie

 

În termen de 2 zile lucrătoare, respectiv până în data de 22.12.2020, ora 12, candidații vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Anexele 2–6 se regăsesc în ”Anexe necesare”. Selecția dosarelor va fi în data de 22.12.2020.

           

Dosarul se depune la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro, iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului și postul ales.

           

Dosarul incomplet va fi respins la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza un interviu în data 23.12.2020 începând cu ora 09:00.

 

Doar candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic pentru proba de interviu.

 

Pentru angajare doar candidații admiși la proba de interviu vor fi contactați telefonic.

 

ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK, iar metodologia si anexele pentru concurs le gasiti la acest LINK