ANUNT ORGANIZARE CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante de medic, în perioada 27.05.2024 – 25.06.2024

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 166/2023, coroborat cu HG 1336/2022, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medic, în perioada 27.05.2024 – 25.06.2024.

            Potrivit art. 3 din Anexa nr. I a Ordinului 166/2023, poate ocupa un post vacant sau temporar vacant dintre cele prevăzute la art. 1 persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Numărul, denumirea şi nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află acestea, precum şi perioada şi durata timpului de lucru şi dacă se încheie pe durată determinată sau nedeterminată pentru fiecare post în parte.

 

 • 1 (unu) post de medic primar medicină generală adulți/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești, poziția nr. 6 din statul de funcții aprobat, din cadrul compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – stația centrală Oradea, cu normă întreagă de 7 ore pe zi, pe durată nedeterminată;

 • 1 (unu) post de medic primar medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești, poziția nr. 139 din statul de funcții aprobat, din cadrul compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substația Aleșd, cu normă întreagă de 7 ore pe zi, pe durată nedeterminată;

 • 1 (unu) post de medic specialist medicină de familie, poziția nr. 366 din statul de funcții aprobat, din cadrul compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substația Aleșd, cu normă întreagă de 7 ore pe zi, pe durată nedeterminată;

 1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale compartimentului resurse umane sau, după caz, ale compartimentului care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului.

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr. 166/2023, Anexa nr. I, art. 8, alin. 2, în vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidatul va depune la unitatea care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele documente:

 1. a)formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa  2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. nr. 1.336/2022);
 2. b)copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic specialist sau primar, după caz, în funcție de postul pentru care se candidează;
 3. c)copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 4. d)dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1)  e)sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 5. e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa  3la ordin;
 6. f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. i)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. j)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. k)curriculum vitae, model comun european.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

            Copiile de pe actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

            Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

            Candidații au posibilitatea de a transmite dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele solicitate prin anunțul de concurs în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

            Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă, nerespectarea acestor cerințe conduce la respingerea candidatului, așa cum prevede OMS 166/2023, Anexa I, art. 29, alin. 14.

            Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv până la data de 07.06.2024, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

            Dosarele de concurs se pot depune începând cu data de 27.05.2024, zilnic între orele 12:00-14:00, la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, la serviciul RUNOS, pentru candidații care transmit dosarul de concurs în format electronic la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro. Pentru candidații care transmit dosarul de concurs prin Poșta Română sau serviciul de curierat rapid se va folosi ca destinatar ”Serviciului de Ambulanță Județean Bihor-serviciul RUNOS”, iar adresa la care se transmit dosarele este Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, județul Bihor.

  

 1. Condiţiile generale prevăzute la art. 3 din OMS nr. 166/2023, Anexa I, condiţiile specifice prevăzute în fişa de post, precum şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Condițiile generale prevăzute la art. 3 din OMS nr. 166/2023, Anexa I.

 

 1. a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 6. f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

 1. h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1  (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 1. Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post:

 2.1 Condiţiile specifice pentru posturile de medic primar de la poziția nr. 6 și 139 din statul de funcții:

 

 • Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniul medicină generală;
 • Specializarea în medicină de familie;
 • Certificat de medic primar;
 • Atestat/competență în urgențe prespitalicești.

 

2.2 Condiţiile specifice pentru postul de medic specialist de la poziția nr. 366 din statul de funcții:

 

 • Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în domeniul medicină generală;
 • Specializarea în medicină de familie;
 • Certificat de medic specialist.

 

 

 1. Cerinţele specifice prevăzute la art. 542  (1)şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 1. a)persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c)persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d)persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
 5. e)persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
 6. f)persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h)contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

 

Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

                     

 1. BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA            

 

 1. Parte Teoretică
 2. Protocoale de resuscitare 2015 – Suport Vital de Bază și Defibrilarea Externă Automată la Adult; – 4
 3. Protocoale de resuscitarec 2015 Suport Vital de Bază Pediatric; – 4
 4. Protocoale de resuscitarec 2015 Suport Vital Avansat; – 4
 5. Protocoale de resuscitarec 2015 Stopul cardiac în circumstanțe speciale; – 4
 6. Protocoale de resuscitarec 2015 Managementul Sindromului Coronarian Acut; – 4
 7. Particularitățile consultației în medicina de familie; – 1
 8. Afecțiunile respiratorii la adult (infecțiile căilor respiratorii, infecțiile pulmonare, bronhopatia cronica obstructiva, astmul bronsic, tuberculoza pulmonara, pneumotoraxul spontan); – 1
 9. Afecțiunile respiratorii la copil (infecțiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, pneumoniile, bronșiolita, astmul bronșic); – 3
 10. Afecțiunile cardiovasculare la adult (hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemica, tulburările de ritm cardiac, insuficientă cardiac, insuficiența cardiacă, tromboflebitele); – 1,2
 11. Afecțiunile digestive la adult (gastritele acute și cronice, ulcerul gastro – duodenal, sindrom dispeptic, hepatitele, cirozele, colica biliară); – 1,2
 12. Afecțiunile digestive la copil (gastritele acute și cronice, ulcerul gastro – duodenal, boli diareice acute); – 3
 13. Afecțiuile renale la adult (infecțiile căilor urinare, glomerulnofritele, sindromul nefrotic, colică renala, insuficiență renală cronica); – 1,2
 14. Afecțiunile renal la copil (infecția tractului urinar); – 3
 15. Afecțiunile reumatice la adult (Boal Artrozică, Poliartrita reumatoidă); – 1,2
 16. Afecțiunile metabolice la adult (diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile); 1,2
 17. Afecțiunile endocrine la adult (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia și tetania); – 2
 18. Afecțiunile neurologice la adult (stare confuzională, cefaleea, amețeală, vertij, convulsii, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor); – 1,2
 19. Afecțiunile neurologice la copil (convulsii febrile); – 3
 20. Afecțiunile psihice la adult (tulburările de personalitate, depresia, nevrozele, alcoolismul); – 1
 21. Afecțiuni dermatologice la adult (dermatitele, erizipel, psoriazis); – 2
 22. Afecțiuni dermatologice la copil (dermatitele); – 3
 23. Afecțiuni ORL, la copil (otitele, mastoidele, rinitele, sinuzitele); – 3
 24. Afecțiuni oftamologice la adult (conjunctivite, glaucomul); – 1
 25. Afecțiuni ginecologice și obstetricale (menometroragii, dismenoree, sarcina, travaliul și nașterea nornală); – 1,2
 26. Boli infecțioase la adult (gripă, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina, meningită); -1
 27. Boli infecțioase la copil (bolile infecțioase bacteriene și virale); – 3
 28. Protocolul pentru tratament intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut; – 6
 29. Legislație specifică. (OMS 1092/2007, OMSP 1091/2007, OMSP 2011/2007, OMSP 2021/2008, Legea 95/2006, Titlul IV, HG 857/2011); – 7

 

 1. Parte Practică
 2. Evaluare primară și secundară a pacientului; – 5
 3. Protocol BLS adult; – 4,5
 4. Protocol ALS adult; – 4,5
 5. Protocols BLS copil și sugar; – 4,5
 6. Protocol ALS copil; – 4,5
 7. Managementul pacientului politraumatizat; – 5
 8. Monitorizarea pacientului; – 5
 9. Efecturea și interpretarea unei EKG; – 1,2,4

 

Bibliografia pentru ocuparea posturilor vacante de medici este următoarea:

 1. Bazele medicinei de familia, ediția a III-a, A. Restian, Ed. Medicala, Buc.,2009
 2. Manual Merck ediția a XVII 1999
 3. Pediatrie Tratat, E. Ciofu, C. Ciofu, Ediția I, Editura medicalp, Buc.,2001
 4. Ghiduri ERC 2015 ROMÂNĂ (pot fi accesate pe www.cnrr.org și pe www.ambulantabihor.ro (pag 169-194; pag. 207-277, pag. 323-407, pag. 495-507, pag.593-611)
 5. PRACTICA MEDICINEI DE URGENȚĂ, Editura SITECH 2015 – Luciana Rotaru
 6. Anexa la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 17/2019, privind aprobarea protocolului pentru tratament intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut din 07.01.2019
 7. Ordin MS 1091/2006, publicat MO 13/09/2006, Ordin MS 1092/2006, publicat MO 8/12/2006, Ordin MS 2011/27-11-, Ordin MS 2021/2008 publicat în MO 12 dec.2008, Legea 95/2006 (titlul IV).

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, data, probele de concurs, ora şi locul de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Publicitatea concursului – publicare pe site-ul unității, avizier, Ministerul Sănătății și pe portalul posturi@gov.ro – 27.05.2024, conform OMS nr. 166/2023, Anexa I, art. 7, alin. 3;

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 07.06.2024 – ora 14:00, în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului, conform OMS nr. 166/2023, Anexa I, art. 29, alin. 5;

 

 • Selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare: 06.2024 – ora 10:00, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, conform OMS nr. 166/2023, Anexa I, art. 20, alin. 1;

 

 • Afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare: 06.2024 – ora 14:00, conform OMS nr. 166/2023, Anexa I, art. 21;

 

 • Depunere contestație soluționare evaluare dosare de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare: termen limită până la 11.06.2024 – ora 14:00, conform OMS nr. 166/2023, Anexa I, art. 22, alin. 1;

 

 • Soluționare contestații evaluare dosare de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare și afișarea rezultatelor:06.2024 – ora 14:00, conform OMS nr. 166/2023, Anexa I, art. 22, alin. 2;

 

 • Proba scrisă: 17.06.2024 – ora 12:00, conform OMS nr. 166/2023, Anexa I, art. 7, alin. 3, în termen de minim 15 zile lucrătoare de la afișarea anunțului;

 

 • Afișare rezultate proba scrisă:06.2024- ora 12:00;

 

 • Proba practică: 19.06.2024 – ora 10:00;

 

 • Afișare rezultate proba practică: 19.06.2024- ora 14:00;

 

 • Afișarea rezultatelor finale: 20.06.2024 – ora 12:00;

 

 • Depunerea contestațiilor la rezultatul final: termen limită 21.06.2024 – ora 12:00, în termen de o zi lucrătoare la sediul S.A.J. Bihor, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform OMS nr. 166/2023, Anexa I, art. 25, alin. 2;

 

 • Soluționare contestațiilor la rezultatele finale și comunicarea rezultatelor: 25.06.2024 – ora 15:00, în termen de o zi lucrătoare la sediul S.A.J. Bihor, conform OMS nr. 166/2023, Anexa I, art. 25, alin. 3.

 

Potrivit art. 25 din Anexa I a OMS nr. 166/2023,  rezultatul la proba scrisă și la proba practică nu pot fi contestate individual, ci se poate contesta rezultatul final al concursului.

 

 

 1. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • Proba de selecție a dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 10.06.2024, ora 10:00;
 • proba scrisă, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 17.06.2024, ora 12:00;
 • proba practică, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 19.06.2024, ora 10:00.

           

            În conformitate cu prevederile OMS nr. 166/2023, Anexa I, art. 24, alin. 2, pentru stabilirea clasificării finale a candidaţilor pe fiecare post publicat, în cazul candidaţilor cu punctaje egale, după desfăşurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare, care este evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, anunţat odată cu selecţia dosarelor de concurs.

          Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. de telefon 0259411313, int. 215, sau la adresa de email runos@ambulantabihor.ro.

Documentele oficiale, anuntul, formularul de inscriere si metodologia le gasiti la acest LINK