ANUNT ORGANIZARE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate I – 1 post în cadrul serviciului Mișcare și Exploatare Auto, în perioada 30.06.2022 – 09.08.2022

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate I – 1 post în cadrul serviciului Mișcare și Exploatare Auto, în perioada 30.06.2022 – 09.08.2022.

           La concursul organizat pentru ocuparea postului vacant descris mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului, în conformitate cu prevederile art. 2 din regulamentul aprobat de HG 286/2011.

 

            Denumirea postului vacant din statul de funcții aprobat:

Referent de specialitate I – poziția 379 – Serviciul Mișcare și Exploatare Auto;

 

            Condițiile generale de ocupare a postului vacant de referent de specialitate I:

 

 1. a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d)are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

 

            Condițiile specifice de ocupare a postului vacant de referent de specialitate I, conform art. 4 din regulamentul aprobat de HG 286/2011, stabilite prin fișa postului:

 

 1. Referent de specialitate I:
 1. diplomă de licență în domeniu științe juridice, conform OMS 1470/2011;
 2. 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor juridice, conform OMS 1470/2011;
 3. Permis de conducere categoria B;

                        

            Documentele solicitate candidaților: în conformitate cu prevederile art. 6 din regulamentul de concurs aprobat de HG 286/2011,  dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 

 1. a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în care se menționează postul și poziția pentru care candidează – document ce se eliberează de către instituție la înscriere;
 2. b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

c.1) referent de specialitate Idiplomă de licență în domeniul științe juridice, permis de conducere cat B;

 1. d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, din care să reiasă 6 ani și luni vechime în specialitatea științelor juridice;
 2. e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 3. f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 4. g)curriculum vitae;

 

            Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • proba scrisă, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 02.08.2022, ora 12:00;
 • proba interviului, desfășurată la sediul SAJ Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în data de 05.08.2022, ora 10:00.

 

            Bibliografia pentru concurs:

 

 1. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice;
 2. HG 395/2016, privind normele de aplicare a legii privind achizițiile publice;
 3. Legea nr. 319/2006, privind sănătatea și securitatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 132/2010, privind colectarea selectivă a deșeurilor,  cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, Titlul IV.

 

            Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 14.07.2022- ora 14:00;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 18.07.2022 – ora 10:00;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 18.07.2022 – ora 15:00;
 • Depunere contestatie soluționare evaluare dosare: 19.07.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestații evaluare dosare și afișarea rezultatelor: 20.07.2022 – ora 15:00
 • Proba scrisă: 02.08.2022 – ora 12:00;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 02.08.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 03.08.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 04.08.2022 – ora 15:00
 • Proba interviu: 05.08.2022 – ora 10:00
 • Afișare rezultate proba interviu: 05.08.2022- ora 15:00
 • Depunerea contestațiilor la proba interviu: 08.08.2022 – ora 15:00
 • Soluționare contestațiilor la proba interviu și afișarea rezultatului: 09.08.2022 – ora 12:00
 • Afișarea rezultatelor finale: 10.08.2022 – ora 15:00.

 

 

     Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune zilnic între orele 08:00-15:00, la sediul SAJ Bihor din str. Evreilor Deportați nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

     Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  14.07.2022 ora 14:00.  

     Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

     Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați nr. 24 Oradea.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK