REZULTAT FINAL la examenul susținut pentru postul vacant de medic specialist medicină de familie – la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

la examenul susținut pentru postul vacant de medic specialist medicină de familie – la SAJ Bihor

 

 

Nr. crt. Cod numeric de identificare Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la proba practică Punctaj Final Observații
1. 3356 71.83 100 85.91 ADMIS
2. 3360 50.85 42.50 46.67 RESPINS
3. 3397 22.50 RESPINS RESPINS RESPINS

 

Documentul oficial, il gasiti la acest LINK

Anunț REZULTAT PROBA PRACTICĂ la exmaneul susținut în data de 27.06.2024 pentru postul de medic specialist – medicină de familie, compartimentului consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

la exmaneul susținut în data de 27.06.2024 pentru postul de medic specialist – medicină de familie, compartimentului consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar.

la SAJ Bihor

 

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 3356 100 ADMIS
2 3360 42.5 RESPINS

 

Documentul oficial, il gasiti la acest LINK

Anunț PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ pentru posturile vacante de medic primar –  medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești, medic primar medicină generală adulți/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești și de medic specialist – medicină de familie

Anunț

PRIVIND REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ

pentru posturile vacante de medic primar –  medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești, medic primar medicină generală adulți/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești și de medic specialist – medicină de familie

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1. 3356 71.83 ADMIS
2. 3360 50.85 ADMIS
3. 3397 22.50 RESPINS

Documentul oficial, il gasiti la acest LINK

ANUNT ORGANIZARE CONCURS temporar vacant de șofer autosanitară II, prevăzut în statul de funcții aprobat la poziția 214

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 și în baza OUG 115/2023, art. VII alin. 3, organizează concurs, în perioada 25.06.2024 – 23.07.2024, pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer autosanitară II, prevăzut în statul de funcții aprobat la poziția 214.

 

                        La concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant, descris mai sus, poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 1 din regulamentul aprobat de H.G. nr. 1336/2022.

 

 1. Numărul, denumirea şi nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află acestea, precum şi perioada şi durata timpului de lucru şi dacă se încheie pe durată determinată sau nedeterminată.

 

 • 1 post de șofer autosanitară II – poziția 214 din statul de funcții aprobat – în cadrul Compartiment de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat- Substația Beiuș, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe durată determinată; *

 

*Având în vedere faptul că titularul postului de la poziția nr. 214 are contractul individual de muncă suspendat de drept, conform prevederilor Codului Muncii, art. 50, lit. b, candidatul care va fi declarat admis va avea încheiat contract individual de muncă pe durată determinată, conform art. 83, lit. a. Durata contractului individual de muncă va fi până la revenirea titularului postului care se află în incapacitate temporară de muncă-conform prevederilor art. 84, alin. 2 din Codul Muncii, dar nu mai mult de 36 luni-conform art. 84, alin. 1 din Codul Muncii.

 

                 Candidatul declarat admis va desfășura activitatea în cadrul stației centrale Oradea sau substației Beiuș, în funcție de situația operativă și de necesitatea asigurării acordării asistenței medicale de urgență.

 1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale compartimentului resurse umane sau, după caz, ale compartimentului care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului.

 

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat prezentului anunț;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, respectiv diploma de bacalaureat sau de absolvire a liceului și certificat/diplomă/adeverință privind absolvirea cursului de ambulanțier;
 • adeverință privind vechimea în funcția șofer profesionist pe categoria C, eliberată de angajator sau de către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae, model comun european.

 

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

            Copiile de pe actele solicitate, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

            Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

            Candidații au posibilitatea de a transmite dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele solicitate prin anunțul de concurs în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

            Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă, nerespectarea acestor cerințe conduce la respingerea candidatului, așa cum prevede HG 1336/2022, art. 35, alin.10.

            Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv până la data de 01.07.2024, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

            Dosarele de concurs se pot depune începând cu data de 25.06.2024, zilnic între orele 12:00-14:00, la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, la serviciul RUNOS, pentru candidații care transmit dosarul de concurs în format electronic la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro. Pentru candidații care transmit dosarul de concurs prin Poșta Română sau serviciul de curierat rapid se va folosi ca destinatar ”Serviciului de Ambulanță Județean Bihor-serviciul Juridic și RUNOS”, iar adresa la care se transmit dosarele este Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, județul Bihor.

 

 

 

 1. Condiţiile generale prevăzute la art. 15 din H.G. 1336/2022, condiţiile specifice prevăzute în fişa de post, precum şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Condițiile generale prevăzute la art. 15 din H.G. 1336/2022:

 

 1. a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii  53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

 

 

 1. Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post:

 

 • Diplomă de bacalaureat sau de absolvire a liceului, în conformitate cu prevederile OMS 1470/2011, cap. III, poziția 85;
 • 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist, în conformitate cu prevederile OMS 1470/2011, cap. III, poziția 85;
 • Deținerea diplomă/certificat/adeverință absolvire curs ambulanțier;
 • Permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C, în conformitate cu prevederile OMS 1470/2011, cap. III, poziția 85;

 

 

 1. Cerinţele specifice prevăzute la art. 542  (1)şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 1. a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c)persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d)persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;
 5. e)persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;
 6.  f)persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g)persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h)contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

 

Prin excepţie de la condiţia prevăzută la lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

 

 

            BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA

 

 1. Tematica:
 2. Protecția personalului și măsuri de protecție universală împotriva bolilor infecțioase cu transmitere sanguină sau aeriană.
 3. Siguranța zonei
 4. Evaluarea zonei
 5. Evaluarea inițială (Primară)
 6. Managementul căilor aeriene
 7. Ventilația
 8. Oxigenoterapia
 9. Obstrucția căilor aeriene cu corpi străini
 10. Suportul vital de bază la adult
 11. Suportul vital de bază la copil
 12. Defibrilarea
 13. Trauma
 14. Urgențele de mediu
 15. Transportul victimelor
 16. Manevre și proceduri de lucru
 17. Circulația pe drumurile publice
 18. Măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească

 

 

 1. Bibliografie:
 2. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap. 2, subcapitol 2.5
 3. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap. 2, subcapitol 2.6
 4. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap. 5, subcapitol 5.2
 5. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap. 5, subcapitol 5.3
 6. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap. 6, subcapitol 6.2
 7. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap. 6, subcapitol 6.3
 8. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap. 6, subcapitol 6.5
 9. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap. 6, subcapitol 6.6
 10. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap. 7, subcapitol 7.2
 11. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap. 7, subcapitol 7.3
 12. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap. 7, subcapitol 7.5
 13. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap.9, subcapitol 9.4, până la 9.11
 14. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap.10, subcapitol 10.3, 10.5, 10.6, 10.7
 15. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap.14, subcapitol 14.1
 16. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016, Cap.18, subcapitol 18.1, 18.2, 18.3, 18.6, 18.8, 18.18, 18.19, 18.20.
 17. OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
 18. Ordinul nr. 2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească.

 

            Actele normative din bibliografia de mai sus vor fi avute în vedere în forma aplicabilă la data publicării anunțului de concurs, respectiv forma aplicabilă la data de 25.06.2024.

  

            Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.II, 2016 se regăsește pe site-ul SAJ Bihor, secțiunea ”Uz Inter”, ”Cursuri” și poate fi accesat și descărcat de la următorul link: https://ambulantabihor.ro/ghid-erc .

  

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, data, probele de concurs, ora şi locul de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 

 1. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

 • proba scrisă, în data de 09.07.2024, ora 12:00, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24;
 • proba practică, în data de 15.07.2024, ora 10:00, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24;
 • proba interviului, în data de 18.07.2024, ora 10:00, desfășurată la sediul S.A.J. Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

           

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestație şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale.

 

 • Depunerea dosarelor de către candidați – termen limită pentru depunere 01.07.2024 – ora 14:00, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului de concurs, conform art. 34 din HG 1336/2022;
 • Evaluarea dosarelor candidaților: 02.07.2024 – ora 08:00, în termen de 1 zile lucrătoare de la termenul de expirare a depunerii dosarelor, conform art. 36, alin. 1 din Hg 1336/2022;
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 02.07.2024 – ora 14:00, în termen de 1 zi lucrătoare de la evaluarea dosarelor, conform art. 37, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Depunere contestație soluționare evaluare dosare: 03.07.2024 – ora 14:00, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 53 din HG 1336/2022;
 • Soluționare contestații evaluare dosare și afișarea rezultatelor: 04.07.2024 – ora 14:00, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, conform art. 54, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Proba scrisă: 09.07.2024 – ora 12:00, în termen de minim 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de concurs, respectiv de la data de 25.06.2024, conform art. 18, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Afișare rezultate proba scrisă: 10.07.2024 – ora 12:00, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise, conform art. 47, alin. 3 din HG 1336/2022;
 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 11.07.2024 – ora 12:00, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba scrisă, conform art. 53, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Soluționare contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatului: 12.07.2024 – ora 12:00, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor la proba scrisă, conform art. 54, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Proba practică: 15.07.2024 – ora 10:00;
 • Afișare rezultate proba practică: 15.07.2024- ora 15:00, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei practică, conform art. 47, alin. 3 din HG 1336/2022;
 • Depunerea contestațiilor la proba practică: 16.07.2024 – ora 15:00, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba interviului, conform art. 53, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Soluționare contestațiilor la proba practică și afișarea rezultatului: 17.07.2024 – ora 15:00 în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor la proba practică, conform art. 54, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Proba susținerii interviului: 18.07.2024, ora 10:00, interviul se susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice, conform art. 41, alin. 5 din HG 1336/2022;
 • Afișare rezultate proba interviului: 18.07.2024- ora 15:00, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei practică, conform art. 47, alin. 3 din HG 1336/2022;
 • Depunerea contestațiilor la proba interviului: 19.07.2024 – ora 15:00, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor la proba interviului, conform art. 53, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Soluționare contestațiilor la proba interviului și afișarea rezultatului: 22.07.2024 – ora 15:00 în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor la proba practică, conform art. 54, alin. 1 din HG 1336/2022;
 • Afișarea rezultatelor finale: 23.07.2024 – ora 15:00.

 

 

          Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. de telefon 0259411313, int. 215, sau la adresa de e-mail runos@ambulantabihor.ro.

Documentul oficial, formularul de inscriere le gasiti la acest LINK

Anunț modicare a calendarului la concursul pentru posturile vacante de medic primar – medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești, medic primar medicină generală adulți/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești și de medic specialist – medicină de familie

Anunț modicare a calendarului la concursul pentru posturile vacante de medic primar – medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești, medic primar medicină generală adulți/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești și de medic specialist – medicină de familie

Subscrisa Serviciul De Ambulanţă Judeţean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str.Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr.Venter Liciniu Catalin, în calitate de Manager General Interimar,

Prin prezenta anunțăm modificarea calendarului de concurs după cum urmează:

– Proba scrisă: 25.06.2024, ora 09:00;

– Afișarea rezultate la proba scrisă: 26.06.2024, ora 12:00;

– Proba practică: 27.06.2024, ora 12:00;

– Afișare rezultate proba practică: 27.06.2024, ora 15:00;

– Afișare rezultate finale: 28.06.2024, ora 12:00;

– Depunerea contestațiilor la rezultatele finale: 01.07.2024, ora 12:00;

– Soluționarea contestațiilor la rezultatele finale și comunicarea rezultatelor: 02.07.2024, ora 15:00

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ Privind rezultatul selecției dosarelor pentru posturile vacante de medic primar – medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești, medic primar medicină generală adulți/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești și de medic specialist – medicină de familie

ANUNȚ

Privind rezultatul selecției dosarelor

pentru posturile vacante de medic primar – medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești, medic primar medicină generală adulți/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești și de medic specialist – medicină de familie

Având în vedere organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de medic primar medicină generală/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești poziția nr. 6 din statul de funcții aprobat, medic primar medicină de familie, cu atestat urgențe prespitalicești poziția nr. 139 din statul de funcții aprobat și un porst de medic specialist medicină de familie, poziția 366 din statul de funcții aprobat al S.A.J. Bihor, conform prevederilor H.G.nr.1336/2022 a OMS166/2023, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.

În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următori candidați au fost declarați ADMIȘI pentru a participa la concurs:

Nr.crt.

Cod Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii

1.

3356

ADMIS

2.

3360

ADMIS

3.

3397

ADMIS

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 11.06.2024 ora 1400 la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC ÎN DATA DE 25.06.2024, ORA 09:00.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE din referent de specialitate debutant, în referent de specialitate III, în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, compartiment administrativ și în cadrul Serviciului Juridic și RUNOS-compartiment PSI

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

 

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 1336/2012, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea din referent de specialitate debutant, în referent de specialitate III, în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, compartiment administrativ și în cadrul Serviciului Juridic și RUNOS-compartiment PSI, în data de 07.06.2024.

 

Condiţii specifice de promovare din referent de specialitate debutant, în referent de specialitate III cu studii superioare de lungă durată

 • ca urmare a realizării de către salariat a vechimei de 6 luni în funcția de referent de specialitate debutant.

 

 

Examenul de promovare organizat la sfârşitul perioadei în care salariatul a fost încadrat pe funcţia de debutant constă în susţinerea unui interviu, faţă în faţă sau online, după caz, care are la bază evaluarea raportului salariatului debutant și va fi susținut în data de 07.06.2024.

 

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, din strada Evreilor Deportați, nr.24, Oradea și constă în susținerea unui interviu structurat pe baza raportului salariatului debutant.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK