REZULTATE PROBA INTERVIU CONCURS SOFER AUTOSANITARA II PE PERIOADA NEDETERMINATA STATIA ORADEA

REZULTAT PROBA INTERVIU

La concursul susținut în data de 17.01.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 Csadi Mihai 99,33 ADMIS
2 Dornauer Francisc 99,33 ADMIS
3 Marcon Adrian Horatiu 95,00 ADMIS
4 Caba Leontin Florin 91,33 ADMIS
5 Fildan Alin Dacian 85,67 ADMIS
6 Andor Danut Calin 85,00 ADMIS
7 Biris Florentin 81,33 ADMIS
8 Catana Gabriel Lucian 78,33 ADMIS
9 Andru Vasile Daniel Absent RESPINS
10 Cornea Adrian Absent RESPINS
11 Erdei Attila Robert Absent RESPINS
12 Leuce Ioan Gelu Absent RESPINS
13 Vesa tomuta Ionel Nicolae Absent RESPINS

Contestaţie la proba de interviu se poate depune până la data de  21.01.2019   ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE PROBA PRACTICA CONCURS SOFER AUTOSANITARA II PE PERIOADA NEDETERMINATA STATIA ORADEA

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

La concursul susținut pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 Dornauer Francisc 97,84 ADMIS
2 Marcon Adrian Horatiu 97,50 ADMIS
3 Csadi Mihai 95,34 ADMIS
4 Andor Danut Calin 93,17 ADMIS
5 Caba Leontin Florin 93,17 ADMIS
6 Leuce Ioan Gelu 90,67 ADMIS
7 Catana Gabriel Lucian 85,33 ADMIS
8 Biris Florentin 68.84 ADMIS
9 Fildan Alin Dacian 60,00 ADMIS
10 Andru Vasile Daniel 59,00 ADMIS
11 Cornea Adrian 56.50 ADMIS
12 Erdei Attila Robert 52,84 ADMIS
13 Vesa Tomuta Ionel Liviu 50.67 ADMIS
14 Bodiut Alexandru Razvan Absent RESPINS
15 Gavris Cristian Ionut Absent RESPINS

Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 15.01.2019 ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE CONTESTATIE LA PROBA SCRISA PENTRU POSTURILE VACANTE DE SOFER AUTOSANITARA II LA SAJ BIHOR

REZULTAT CONTESTAȚIE

la proba  scrisă pentru posturile vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 Drăgan Cristian 43,00 RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

VALIDARE DOSARE INSCRIERE CONCURS POST TEMPORAR VACANT REFERENT DEBUTANT

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei temporar vacante de  Referent debutant în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarului de înscriere depus de candidat, următorul candidat a fost declarat Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 COSTA MADALIN IOAN ADMIS

   Contestațiile se pot depune până la data de 14.01.2019 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE PROBA SCRISA CONCURS SOFER AUTOSANITARA II PE PERIOADA NEDETERMINATA STATIA ORADEA

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 07.01.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la Stația Oradea – SAJ Bihor

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 CSADI MIHAI 90,00 ADMIS
2 MARCON ADRIAN HORATIU 88,00 ADMIS
3 DORNAUER FRANCISC 82,00 ADMIS
4 CABA LEONTIN FLORIN 80,00 ADMIS
5 LEUCE IOAN GELU 78,00 ADMIS
6 CĂTANĂ GABRIEL LUCIAN 62,00 ADMIS
7 CORNEA ADRIAN 58,00 ADMIS
8 BODIUȚ ALEXANDRU RĂZVAN 57,00 ADMIS
9 ERDEI ATTILA ROBERT 57,00 ADMIS
10 BIRIȘ FLORENTIN 54,00 ADMIS
11 GAVRIȘ CRISTIAN IONUȚ 54,00 ADMIS
12 FILDAN ALIN DACIAN 54,00 ADMIS
13 ANDOR DĂNUȚ CĂLIN 52,00 ADMIS
14 ANDRU VASILE DANIEL 52,00 ADMIS
15 VESA TOMUȚA IONEL LIVIU 50,00 ADMIS
16 COZMA FLORIAN 46,00 RESPINS
17 SIMUȚ IOAN BENIAMIN 46,00 RESPINS
18 DĂRĂBAN VIORICA 44,50 RESPINS
19 BODIU MARIUS DANIEL 44,00 RESPINS
20 DRĂGAN CRISTIAN 43,00 RESPINS
21 ȚIFREA BLAJ NICUȘOR 40,00 RESPINS
22 NEGRUȚ CORNEL MIRCEA 38,00 RESPINS
23 COCIUBA COSTEL MIHAI 36,00 RESPINS
24 LUCACIU TRAIANUS HORIA 36,00 RESPINS
25 SIME DAN 36,00 RESPINS
26 DOBAI RĂZVAN FLORIN   ABSENT
27 FARCAȘ AVRAM CRISTIAN   ABSENT
28 IVAN IOAN ADRIAN   ABSENT
29 SZUPORAN IONUȚ FLORIN   ABSENT

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 09.01.2019 ora 14,00, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

ANUNT ORGANIZARE CONCURS SOFER AUTOSANITARĂ II PE DURATA NEDETERMINATĂ – STAȚIA CENTRALĂ ORADEA ȘI LA SUBSTAȚIA SALONTA

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs în perioada 07.01.2019-20.02.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante după cum urmează:

 • 2 posturi de șofer autosanitară II pe durata nedeterminată – stația centrală Oradea și la substația Salonta

 

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de șofer autosanitară II :

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B şi C;
 • diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de ambulanţier;
 • 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;

 

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 • copie diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de ambulanțier;
 • copie permis de conducere;
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă (format ITM) care să ateste vechimea în muncă şi vechimea ca șofer (conducător auto) profesionist;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  18.01.2019 ora 14,00.  

Concursul va consta în susținerea următoarelor probe, după cum urmează:

 1. Selecția dosarelor;
 2. Proba scrisă-susținerea unui test din bibliografia și tematica de concurs;
 3. Proba practică – compusă din 2 etape:
 1. Conducerea
 2. Acordarea primului ajutor
 1. Proba interviu.

 

Punctajul va fi stabilit de către comisia de concurs pentru fiecare proba în parte, proba de selecție a dosarelor se evaluează cu ”admis/respins”, iar pentru a fi admis la fiecare probă candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte. La proba practică candidații trebuie să obțină minimum 50 puncte la fiecare etapă, atât la conducere, cât și la acordarea primului ajutor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

Documentele oficiale cuprinzand anuntul, tematica de concurs si bibliografia le gasiti la acest LINK 

PRECIZARE CONCURS STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT SI REFERENT DEBUTANT TEMPORAR VACANT

PRECIZARE

CONCURS STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT SI REFERENT DEBUTANT TEMPORAR VACANT

 

La anunțul de concurs cu nr. 15/03.01.2019 și la anunțul de concurs nr. 16/03.01.2019, pentru ocuparea postului vacant de statistician medical debutant, respectiv referent debutant temporar vacant, la capitolul ”Dosarul de concurs va conține obligatoriu următoarele acte” se elimină documentul ”copie permis de conducere”.

          Candidații pentru cele două posturi vacante nu trebuie să dețină permis de conducere.

Copia documentelui oficial o gasiti la acest LINK 

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs în perioada 03.01.2019-13.02.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante după cum urmează:

 • 1 post statistician medical debutant pe durata nedeterminată – stația centrală Oradea

 

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cuserviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

  Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de statistician medical debutant:

 • diplomă de bacalaureat;
 • diplomă/certificat/adeverință curs de utilizare calculator/operator date, pentru absolvenții profilului matematică-informatică nu este necesar acest curs;

 

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • copie diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de utilizare calculator;
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă (format ITM) care să ateste vechimea în muncă, dacă este cazul;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  16.01.2019 ora 14,00.  

Concursul va consta în susținerea următoarelor probe, după cum urmează:

 1. Selecția dosarelor;
 2. Proba scrisă-susținerea unui test din bibliografia și tematica de concurs;
 3. Proba practică;
 4. Proba interviu.

 

Punctajul va fi stabilit de către comisia de concurs pentru fiecare proba în parte, proba de selecție a dosarelor se evaluează cu ”admis/respins”, iar pentru a fi admis la fiecare probă candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 

Documentele oficiale cuprinzand anuntul, tematica de concurs si bibliografia le gasiti la acest LINK 

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS REFERENT DEBUTANT TEMPORAR VACANT

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs în perioada 03.01.2019-05.02.2019, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante după cum urmează:

 • 1 post de referent debutant temporar vacant pe durată determinată – stația centrală Oradea

 

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de referent debutant :

 • diplomă de bacalaureat.

 Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă (format ITM) care să ateste vechimea în muncă.
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  09.01.2019 ora 14,00.

Concursul va consta în susținerea următoarelor probe, după cum urmează:

 1. Selecția dosarelor;
 2. Proba scrisă-susținerea unui text grilă din bibliografia și tematica de concurs;
 3. Proba interviu.

Punctajul va fi stabilit de către comisia de concurs pentru fiecare proba în parte, proba de selecție a dosarelor se evaluează cu ”admis/respins”, iar pentru a fi admis la fiecare probă candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

Documentele oficiale cuprinzand anuntul, tematica de concurs si bibliografia le gasiti la acest LINK