Anunt concurs post vacant de referent de specialitate II în cadrul Biroului Administrativ

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, modificat prin HG nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate II în cadrul Biroului Administrativ, în perioada 26.05.2017 – 15.06.2017.

 

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de referent de specialitate II în cadrul Biroului Administrativ:

 • diplomă de licență de lungă durată în domeniul ”Științe Economice” sau ”Inginerie”
 • 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, în conformitate cu Ord. 1470/2011;

 

Dosarul de concurs pentru postul de referent de specialitate II în cadrul Biroului Administrativ:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • copie diplomă de licență;
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str. Sucevei nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  26.05.2017 ora 12,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr. 24 Oradea.

 Copia documentelor oficiale le gasiti la acest LINK 

Rezultat proba scrisa concurs șofer autosanitară II pe durata nedeterminată – substația Aleșd

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 15.05.2017 pentru ocuparea postului vacant de șofer autosanitară II la Substația Aleșd – SAJ Bihor

Substația Aleșd

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 MARCON ADRIAN HORAȚIU 80,0 ADMIS
2 KOBORDAN DOREL 74,0 ADMIS
3 PALĂ PETRE IULIAN 72,0 ADMIS
4 BELEA MIREL IOAN 70,0 ADMIS
5 MANEA DUMITRU 70,0 ADMIS
6 CSADI MIHAI 68,0 ADMIS
7 IVAN IOAN ADRIAN 68,0 ADMIS
8 TEUȘDE IACOB NICOLAE 68,0 ADMIS
9 CABA LEONTIN FLORIN 62,0 ADMIS
10 FRANCIAC IOAN 59,0 ADMIS
11 IEREMIAȘ IOSIF 54,0 ADMIS
12 CABA PETRU FLORIN 50,0 ADMIS
13 BĂIȚAR FRANCISC 48,0 RESPINS
14 BUMB DANIEL ABSENT
15 FARCAȘ AVRAM CRISTIAN ABSENT
16 OCHIȘ DOREL ABSENT

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 16.05.2017 ora 15,00, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Copia documentelor oficiale le gasiti la acest LINK 

Rezultat proba interviu post asistent medical generalist PL si asistent medical generalist principal SSD

REZULTATE PROBA DE INTERVIU

Obţinute de candidati pentru funcţile vacante de asistent medical generalist  PL si asistent medical generalist principal SSD

Asistent medical generalist PL – STEI

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Rezultat final
1 BOLEAC MADALIN SEBASTIAN 96.0 ADMIS

Asistent medical generalist principal SSD -SALONTA

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Rezultat final
1 CIORBA ANAMARIA 100 ADMIS
2 KURUCZ LASZLO 78.0 ADMIS

 Contestaţie la proba de interviu se poate depune până la data de 12.05.2017  ora 1200, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate  în data de 16.05.2017.

 Copia documentulor oficiale le gasiti la acest LINK 

SAJ Bihor la ceremonialul organizat de Prefectura Bihor

  Conducerea SAJ Bihor  a participat la ceremonialul  militar si religios organizat la statuia “Ostasului Roman” care a marcat celebrarea a 3 evenimente: Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliției Unite în cel de-al Doilea Război Mondial și Ziua Uniunii Europene.

 

 

 

 

 

Centralizator nominal rezultate probe post temporar vacant asistent medical generalist PL- Stația Oradea

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

PENTRU POSTUL TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL

STATIA ORADEA

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 SFERLE DANIEL FLORIN 54,0 33,9 ……. ……. RESPINS
2 KUIBUS LORAND GYORGY 54,0 30.1 ……. ……. RESPINS

 

 Copia documentulor oficiale le gasiti la acest LINK 

Validare dosare concurs șofer autosanitară II pe durata nedeterminată – substația Aleșd

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 Substația Aleșd

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BAIȚAR FRANCISC ADMIS
2 BELEA MIREL IOAN ADMIS
3 BUMB DANIEL ADMIS
4 CABA LEONTIN FLORIN ADMIS
5 CABA PETRU FLORIN ADMIS
6 CSADI MIHAI ADMIS
7 FARCAȘ AVRAM CRISTIAN ADMIS
8 FRANCIAC IOAN ADMIS
9 KOBORDAN DOREL ADMIS
10 IEREMIAȘ IOSIF ADMIS
11 IVAN IOAN ADRIAN ADMIS
12 PALĂ PETRE IULIAN ADMIS
13 MANEA DUMITRU ADMIS
14 MARCON ADRIAN HORAȚIU ADMIS
15 OCHIȘ DOREL ADMIS
16 TEUȘDE IACOB NICOLAE ADMIS
17 BORZ PETRU VALENTIN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017
18 DUCA DORIN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017
19 URAM MARIAN ANDREI RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017

 Contestațiile se pot depune până la data de 10.05.2017 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Copia documentelor oficiale le gasiti la acest LINK 

Anunt concurs postului vacant de economist I în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, modificat prin HG nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de economist I în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, în perioada 19.05.2017 – 09.06.2017.

 

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cuserviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de economist I în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate:

 • diplomă de licență de lungă durată în domeniul ”Științe Economice”
 • 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, în conformitate cu Ord. 1470/2011;
 • Certificat/diplomă/Adeverință curs calculator ”operare, prelucrare, validare date”.

 

 

Dosarul de concurs pentru postul de economist I în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • copie diplomă de licență;
 • copie diplomă/certificat/adeverință pentru condițiile speciale;
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str. Sucevei nr. 24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  19.05.2017 ora 12,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel. 0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr. 24 Oradea.

 Copia documentelor oficiale le gasiti la acest LINK 

Rezultat proba practica post asistent medical generalist PL si asistent medical generalist principal SSD

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

pentru funcţia vacanta de asistent medical generalist PL si asistent medical generalist principal SSD

Asistent medical generalist principal SSD – SALONTA

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Rezultat final
1 KURUCZ LASZLO 95.1 ADMIS
2 CIORBA ANAMARIA 93.9 ADMIS

Asistent medical generalist PL – STEI

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Rezultat final
1 BOLEAC MADALIN SEBASTIAN 85.9 ADMIS

Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 08.05.2017  ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS

 Copia documentulor oficiale le gasiti la acest LINK 

Rezultat proba practica post asistent medical generalist principal SSD si asistent medical generalist PL

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

pentru funcţia temporar vacanta de asistent medical generalist PL

STATIA ORADEA

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Rezultat final
1 SFERLE DANIEL FLORIN 33.9 RESPINS
2 KUIBUS LORAND GYORGY 30.1 RESPINS

Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 03.05.2017  ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS

 Copia documentulor oficiale le gasiti la acest LINK 

Rezultat proba scrisa post asistent medical generalist principal SSD si asistent medical generalist PL

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Obţinute de candidaţi pentru funcţia de asistent medical generalist PL si asistent medical genralist principal SSD

           Asistent medical generalist principal  SSD – Salonta

Nr. crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 CIORBA ANAMARIA 100 ADMIS
2 KURUCZ LASZLO 80,8 ADMIS

            Asistent medical generalist PL – Stei

 

Nr. crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 BOLEAC MADALIN SEBASTIAN 61,7 ADMIS
2 LUKACS AMALIA 47,7 RESPINS
3 JURCA LENUTA MARIOARA 26,0 RESPINS
4 ILLE ALEXANDRU GABRIEL 25,6 RESPINS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 02.05.2017  ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Copia documentulor oficiale le gasiti la acest LINK