Anunt organizare concurs șofer autosanitară II si ambulanțier

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

 

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs în perioada 28.07.2017-21.08.2017, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante după cum urmează:

 • 2 posturi de șofer autosanitară II pe durata nedeterminată – substația Marghita
 • 1 post de ambulanțier pe durată nedeterminată – substația Aleșd

 

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de șofer autosanitară II :

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B şi C;
 • diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de ambulanţier;
 • 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist;

 

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de șofer ambulanțier:

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B şi C;
 • diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de ambulanţier;
 • 3 ani vechime ca şofer autosanitară I;

 

Dosarul de concurs va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
 • copie diplomă/certificat/adeverință de absolvire a cursului de ambulanțier;
 • copie permis de conducere;
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă (format ITM) care să ateste vechimea în muncă şi vechimea ca șofer (conducător auto) profesionist, respectiv șofer autosanitară I;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  28.07.2017 ora 14:00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

 

Documentele oficiale le gasiti la acest LINK 

Anunt organizare examen promovare statistician medical

ANUNT ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea din statistician medical în statistician medical principal, în data de 27.07.2017.

 

Condiţii specifice de promovare din statistician medical în statistician medical principal

 • 4 ani vechime ca statistician medical.

 

Examenul se va desfășura în data de 27.07.2017, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 • Legea nr. 96/2006;
 • Ordinul 2021/2008;
 • Ordinul 870/2004.

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea și constă în susținerea unei probe scrise sau probe practice ce va fi stabilită de comisia de examinare.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat proba practica concurs post temporar vacant sofer autosanitara II

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

La concursul susținut în data de  11.07.2017 pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 DORNAUER  FRANCISC 87,00 ADMIS
2 MANEA ADRIAN 71,00 ADMIS

Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 13.07.2017 ora 15,00 la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Centralizator nominal rezultate finale concurs asistent medical generalist PL

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

PENTRU POSTUL TEMPORAR VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL

STATIA ORADEA

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 KURUCZ LASZLO 100 83.30 100 94.43 ADMIS

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat proba interviu concurs asistent medical generalist PL

REZULTATE PROBA DE INTERVIU

Obţinute de candidat pentru funcţia de asistent medical generalist  PL

STAȚIA ORADEA

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Rezultat final
1 KURUCZ LASZLO 100 ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat proba practica concurs asistent medical generalist PL

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

pentru funcţia temporar vacanta de asistent medical generalist PL

STATIA ORADEA

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Rezultat final
1 KURUCZ LASZLO 83.30 ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Validare dosare concurs medic specialist medicina de familie si medic medicină generală, cu aviz de liberă practică

SITUATIE PRIVIND DOSARELE PENTRU CONCURSUL DE MEDIC MEDICINA GENERALA SI MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE FAMILIE

MEDIC MEDICINA GENERALA

Nr. Crt. Candidat Observații
1 CIOARA LEONTINA CLARA ADMIS

MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE FAMILIE

Nr. Crt. Candidat Observații
1 CADAR LAURA ADMIS
2 MICLEAN DORINA CLAUDIA ADMIS
3 PERIANU DAN MIRCEA ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat proba scrisa concurs asistent medical generalist PL

REZULTAT PROBA SCRISĂ

pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist PL

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 KURUCZ LASZLO 100 ADMIS
2 SFERLE DANIEL FLORIN 45 RESPINS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 07.07.2017  ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat proba scrisa concurs postului temporar vacant sofer autosanitara II

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 05.07.2017 pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer autosanitară II la Stația Oradea – SAJ Bihor

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 DORNAUER FRANCISC 79,00 ADMIS
2 MANEA ADRIAN 61,00 ADMIS
3 BELEA MIREL IOAN ABSENT

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 07.07.2017 ora 15,00, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat final concurs auditor public intern gradul I

REZULTAT FINAL 

PENTRU POSTUL VACANT DE AUDITOR INTERN GRADUL I LA SAJ BIHOR

NrCrt Candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

PINTEA GHEORGHE

 

 

95,00

 

95,66

 

95,33

 

ADMIS

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK