ANUNT PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A UNUI POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II

ANUNȚ

 PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A UNUI POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 1 (unu) post de șofer autosanitară II la stația centrală Oradea, compartimentul de consultații de urgență și transport sanitar neasistat, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

 

 

CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE PENTRU ANGAJARE, CONFORM OMS 1470/2011

 

 1. Pentru funcția de șofer autosanitară II
 • Permis conducere cat B și C;
 • Vechime ca șofer profesionist (cat C) minim 3 ani dovedită cu documente specifice (carte de muncă, adeverință vechime);
 • Diplomă de bacalaureat sau de absolvire a liceului.

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie.

            Bibliografia pentru interviul de selecție este următoarea:

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009 (http://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. Protocoale ERC (http://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 3. OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
 4. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;

 

          În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 31.12.2021, ora 14, candidații vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Selecția dosarelor va fi în data de 03.01.2022.

            Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului și postul ales.

            Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”metodologie și anexele necesare”.

            Dosare incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza un interviu în data 04.01.2022 ora 10:00, candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic sau pe email pentru proba de interviu.

 ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

Documenul oficial, bibliografia si anexele le gasiti la acest LINK

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU OCUPAREA A 2(DOUA) POSTURI DE SOFER AUTOSANITARA II ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU OCUPAREA A 2(DOUA) POSTURI DE SOFER AUTOSANITARA II

ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

  

Nr.crt. Candidat Admis/Respins pentru interviu Observatii
1 BARTAN SERGIU LUCIAN ADMIS  
2 CURPAS FLORIAN DANIEL ADMIS  
3 GARDAN EMANUEL CRISTIAN ADMIS  
4 MENDEA MARIUS CLAUDIU ADMIS  
5 POPUS MIHAI CONSTANTIN ADMIS  
6 TEPELE COSMIN LIVIU ADMIS  
7 VANCEA SERBAN ADMIS  
8 VASADI LORAND ADMIS  

 

Proba de interviu se organizează în data de 16.12.2021 începând cu ora 10:00 la sediul SAJ Bihor din loc. Oradea str.Evreilor Deportați nr.24.

Documenul oficial, bibliografia si anexele le gasiti la acest LINK

ANUNȚ PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 2 (două)  POSTURI DE ȘOFERI AUTOSANITARĂ II

ANUNȚ

PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 2 (două)  POSTURI DE ȘOFERI AUTOSANITARĂ II

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 2 (două) posturi de șoferi autosanitară II la stația centrală Oradea, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

  

CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE PENTRU ANGAJARE

 

 1. Pentru funcția de șofer autosanitară II
 • Permis conducere cat B și C;
 • Vechime ca șofer profesionist (cat C) minim 3 ani dovedită cu documente specifice (carte de muncă, adeverință vechime);
 • Curs de ambulanțier dovedit cu diplomă sau adeverință de absolvire a cursului;
 • Diplomă de bacalaureat sau de absolvire a liceului.

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie

 

          În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 14.12.2021, ora 14, candidații vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Selecția dosarelor va fi în data de 15.12.2021.

            Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului și postul ales.

            Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”metodologie și anexele necesare”.

            Dosare incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza un interviu în data 16.12.2021 ora 10:00, candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic sau pe email pentru proba de interviu.

          

Bibliografia din care interviul se va realiza interviul este următoarea:

 

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, Bucuresti 2009

(http://ambulantabihor.ro>ghid-erc)

 1. Protocoale ERC(http://ambulantabihor.ro>ghid-erc)
 2. OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice.
 3. Ordinul nr.2011/2007 – privind masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca.

 

ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

Documenul oficial, bibliografia si anexele le gasiti la acest LINK

ANUNȚ Privind vânzarea prin licitație a bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate  sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

ANUNȚ

Privind vânzarea prin licitație a bunurilor scoase din funcțiune și nedemolate  sau nedezmembrate care fac parte din corpul de clădire C1 al SAJ Bihor de la sediul din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor

 

 

          Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, în temeiul HG 841/1995, scoate la licitație bunurile nedemolate, care vor rezulta din operațiunea de demolare a corpului de clădire C1 efectuată de către câștigătorul licitației, pentru suma de 10.000 lei.

 

            Locul unde pot fi văzut corpul C1, care face obiectul licitației, se află la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24.

            Licitația se va desfășura în data de 03.12.2021, ora 10:00 la sediul central al SAJ Bihor din Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în caz de neadjudecare, următoarele licitații se vor desfășura la aceași adresă, la datele stabilite și anunțate ulterior.

            Detalii despre bunurile scoase la licitație, despre clădire sau orice alte informații pot fi obținute de la doamna Porumb Irina-șef birou administrativ, la nr. de telefon 0359/412128-int. 223.

            Prețul de pornire al licitației este de 10.000 lei.

            Cota de cheltuieli de participare este stabilită la suma de 500 lei, care se achită de către participanți la caseria unității sau prin alte mijloace de plată.

            Documentele de participare se depun până la data de 26.11.2021.

            Documentele necesare în vederea participării sunt:

 • certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul Comerțului și codul fiscal pentru persoanele juridice române, respectiv cartea de identitate pentru persoanele fizice;
 • chitanța de achitare a cotei de cheltuieli în valoare de 500 lei, eliberată de caseria SAJ Bihor sau dovada plății prin alte mijloace.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

LISTA CANDIDAȚILOR ADMISI PENTRU CONCURS 1(unu) POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II PENTRU STAȚIA ORADEA LA INTERVIUL DIN DATA DE 09.11.2021 ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI  PENTRU 1(unu) POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II PENTRU STAȚIA ORADEA LA INTERVIUL DIN DATA DE 09.11.2021 ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

  

Nr.crt. Candidat Admis / Respins pentru interviu Observatii
1 BÂRTAN SERGIU LUCIAN RESPINS Lipsă dovadă vechime de 3 ani șofer profesionist
2 CMECIU SERGIU IONUȚ RESPINS Lipsă dovadă vechime de 3 ani șofer profesionist

Lipsă curs de ambulanțier

3 CORAȘ RAUL IONUT ADMIS
4 MENDEA MARIUS CLAUDIU ADMIS
5 SOMOGYI KAROLY ADMIS
6 TURZO GABRIEL SEBASTIAN ADMIS

*Candidații respinși nu vor fi contactați telefonic pentru a participa la proba de interviu.

 

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ  PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 1 (unu)  POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II LA STAȚIA ORADEA

ANUNȚ

 PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 1 (unu)  POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II LA STAȚIA ORADEA

  

          Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, reprezentată legal de manager general interimar dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 1 (unu) post de șofer autosanitară II la stația Oradea, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

 CONDIȚII PENTRU ANGAJARE

 

 1. Pentru funcția de șofer autosanitară II
 • Permis conducere cat B și C;
 • Vechime ca șofer profesionist (cat C) minim 3 ani dovedită cu documente specifice (carte de muncă, adeverință vechime);
 • Curs de ambulanțier;
 • Diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului.

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care candidează, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE  (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie(doar la angajare se va solicita cazierul judiciar);

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie

 

          În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 05.11.2021, ora 12, candidații vor depune actele solicitate, mai sus menționate, în format electronic.

          Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului.

          Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”metodologie și anexele necesare”. Selecția dosarelor va fi în data de 08.11.2021.

Dosarele incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza un interviu în data 09.11.2021 ora 10:00.

Persoanele care indeplinesc conditiile de angajare vor fi contactate telefonic pentru sustinerea interviului la sediul institutiei din Str.Evreilor Deportați nr.24, Oradea, Bihor.

Persoanele care nu au transmis toate documentele solicitate nu vor fi contactate.

Interviul va urmari o evaluare a cunostintelor profesionale specifice postului pentru care se solicita incadrarea.

După proba de interviu doar persoana admisă va fi contactată telefonic pentru a confirma angajarea.

         

ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

Documenul oficial, bibliografia si anexele le gasiti la acest LINK

ANUNT promovare din șofer autosanitară I în ambulanțier

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

 

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 08.11.2021, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

 

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară I în ambulanțier

 • 3 ani vechime ca șofer autosanitară I.

 

Examenul se va desfășura în data de 08.11.2021, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009

(http://ambulantabihor.ro>ghid-erc)

 1. Protocoale ERC (http://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
 2. OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
 3. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;

 

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, din strada Evreilor Deportați nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ A 1(UNU) POST DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT LA INTERVIUL DIN DATA DE 12.10.2021

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ A 1(UNU) POST DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT LA INTERVIUL DIN DATA DE 12.10.2021

  

Nr.crt. Candidat Admis/Respins pentru interviu ORA PROGRAMĂRII INTERVIULUI
1 BAICU CLAUDIU IONUȚ ADMIS 9,00
2 TANCO OLIMPIA MIHAELA ADMIS 9,15
3 NICODIN CLAUDIA AMALIA ADMIS 9,30
4 SABAU POPA LIVIU MIHAI ADMIS 9,45

 

*Candidații se vor prezenta la ora stabilită la sala de curs 1.

 

                                                                  Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE din referent de specialitate II cu studii superioare S, în referent de specialitate I cu studii superioare de lungă durată S

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

  

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea din referent de specialitate II cu studii superioare S, în referent de specialitate I cu studii superioare de lungă durată S, în data de 10.10.2018.

 

 Condiţii specifice de promovare din referent de specialitate II cu studii superioare , în referent de specialitate I cu studii superioare de lungă durată S

 • ca urmare a îndeplinirii condiției de vechime prevăzută de OMS 1470/2011.

 

Examenul se va desfășura în data de 25.10.2021, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. Legea 98/2016, privind achizițiile publice;
 2. HG 395/2016, privind normele de aplicare ale Legii nr. 98/2018.

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din str. Evreilor Deportați, nr.24 Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 2 (două)  POSTURI DE ASISTENT MEDICAL

ANUNȚ 

PENTRU ANGAJAREA FĂRĂ CONCURS A 2 (două)  POSTURI DE ASISTENT MEDICAL

  

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Evreilor deportati, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, art. 11 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 905/2020, privind metodologia de ocupare a posturilor, angajează fără concurs 2 (două) posturi de asistent medical , din care unul debutant la substația Aleșd și unul asisten medical generalist cu vechime 6 luni la substația Ștei, pe perioada stării de alertă și pe o perioadă de maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

  

CONDIȚII PENTRU ANGAJARE

 

 1. Pentru funcția de asistent medical debutant:
 • Diplomă licență/postliceală asistent medical generalist;
 • Aviz de liberă practică;
 • Asigurare malpraxis;
 • Certificat de membru al organizației profesionale.

 

 1. Pentru funcția de asistent medical:
 • Diplomă licență/postliceală asistent medical generalist;
 • Aviz de liberă practică;
 • Asigurare malpraxis;
 • Certificat de membru al organizației profesionale.
 • 6 luni vechime ca asistent medical generalist;

 

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt următoarele:

 cererea, în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, însoțită de declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare – anexa  2 și 5;

 copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

 copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează – anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

 adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

 curriculum vitae, model comun european;

 declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

 declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (funcție publică) – anexa nr. 6 la prezenta metodologie

 

          În termen de 2 zile lucrătoare, până în data de 08.10.2021, ora 14, candidații vor depune un dosar în format electronic, care să conțină documentele de mai sus, împreună cu anexele menționate. Selecția dosarelor va fi în data de 11.10.2021.

            Dosarele se depun la adresa de email concurs@ambulantabihor.ro , iar în titlul email-ului transmis va fi indicat numele candidatului și postul ales.

            Anexele necesare, mai exact 2, 3, 4, 5 și 6 se regăsesc în ”metodologie și anexele necesare”.

            Dosare incomplete vor fi respinse la  etapa de selecția dosarelor, iar în situația în care sunt depuse mai multe cereri decât posturile existente se va organiza un interviu în data 12.10.2021 ora 10:00, candidații admiși la selecția dosarelor vor fi contactați telefonic pentru proba de interviu.

ATENȚIE- FIECARE CANDIDAT VA TRANSMITE UN SINGUR EMAIL !!!

Documenul oficial, bibliografia si anexele le gasiti la acest LINK