Rezultat proba scrisa concurs post vacant de Șef Serviciu Aprovizionare-Achiziții

REZULTAT PROBA SCRISĂ

          La concursul sustinut in data de 17.10.2016 pentru postul vacant de Șef Serviciu Aprovizionare,Achiziții Publice,Transport,Administrativ,Pază,Protecția Muncii, PSI, Evidenta Militară,Apărare Civilă,Intreținere și Reparații Instalații și Clădiri la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 NISTOR IOAN SEBASTIAN 68,00 RESPINS
2 CACUCI REMUS ALEXANDRU 40,00 RESPINS

           Contestaţie la proba scrisă se poate depune în data de 19.10.2016 până la ora 14.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

Rezultat proba interviu post vacant de Șef serviciu RUNOS

REZULTAT PROBA INTERVIU

pentru postul vacant de șef serviciu RUNOS la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 MATEI EUGEN MARIUS 96,66 ADMIS

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în data de 18.10.2016 până la ora 14.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

Mai multe detalii, copia documentului oficial, legislatie si bibliografie pentru desfasurare concurs gasiti la acest LINK 

Concurs post vacant de Șef Birou Administrativ

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, modificat prin HG nr.1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de Șef Birou Administrativ, în perioada 14.10.2016 – 15.11.2016.

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de Șef Birou Administrativ:

 • diplomă de licență în domeniul inginerie
 • 2 ani vechime în specialitate;
 • Calificare ”Expert Achiziții Publice”
 • Certificat/diplomă ECDL- validare, prelucrare, operare date
 • Certificat/diplomă ”Specialist Managementul Calității”
 • Certificat/diplomă ”Responsabil de mediu”

 

Dosarul de concurs pentru postul de Șef Birou Administrativ va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • copie diplomă de licență;
 • copie diplomă/certificat pentru fiecare din condițiile speciale;
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  28.10.2016 ora 13,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr. 24, Oradea.

Mai multe detalii, copia documentului oficial, legislatie si bibliografie pentru desfasurare concurs gasiti la acest LINK 

Concurs post vacant de Șef Serviciu Mișcare și Exploatare Auto

ANUNT ORGANIZARE CONCURS

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr. 24, conform HG nr.286/2011, modificat prin HG nr.1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere vacant de Șef Serviciu Mișcare și Exploatare Auto, în perioada 14.10.2016 – 15.11.2016.

Condiţii generale comune pentru participare la concurs:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legăturã cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 Condiţii specifice de înscriere la concurs pentru postul de Șef Serviciu Mișcare și Exploatare Auto:

 • diplomă de licență în domeniul inginerie
 • 2 ani vechime în specialitate;
 • Certificat/diplomă ”Coordonator Transport Mărfuri sau Persoane”
 • Certificat/diplomă ”Operator Radio” emis de ANCOM

 

 Dosarul de concurs pentru postul de Serviciu Mișcare și Exploatare Auto va conţine obligatoriu următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor ( cerere tip);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz;
 • copie certificat de naştere, certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • copie diplomă de bacalaureat;
 • copie diplomă de licență;
 • copie diplomă/certificat pentru condițiile speciale
 • copie carnet de muncă, sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcţia pentru care candideazã (declaraţie tip);
 • adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului şi va conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii.
 • curriculum vitae;
 • copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă care să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral ;
 • dosar plic.

 

Actele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificãrii conformitãţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot  depune zilnic între orele 12,00 –  14,00, la sediul SAJ Bihor din str.Sucevei nr.24, Oradea, Serviciu R.U.N.O.S.

Ultima zi de depunere a dosarului pentru înscriere la concurs este data de  28.10.2016 ora 13,00.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciu R.U.N.O.S. tel.0359412128, interior 215 sau 235.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24 Oradea.

Mai multe detalii, copia documentului oficial, legislatie si bibliografie pentru desfasurare concurs gasiti la acest LINK 

Rezultat proba interviue concurs sofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

La concursul susținut în data de 13.10.2016 pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 MAKKAI SZASZ IANOS 93,33 ADMIS
2 PANDA ANDREI IONUȚ 91,00 ADMIS
3 ROMANEAC MARIUS OVIDIU 77,00 ADMIS

Substația Salonta

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 LĂZĂU ALEXANDRU 90,00 ADMIS
2 FARCAȘ AVRAM CRISTIAN   ABSENT

Contestaţie la proba de interviu se poate depune până la data de 17.10.2016 ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Centralizator rezultate concurs sofer autosanitară II la SAJ Bihor-Substația Ștei

FIŞA CENTRALIZATOARE A REZULTATELOR  

PENTRU POSTUL TEMPORAR VACANT DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – SUBSTAȚIA ȘTEI

Substația Ștei

NrCrt Membri comisiei de concurs Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 MAGDA ALIN VASILE 88,00 86,33 73,33 82,55 ADMIS
2 LAZA DANIEL CORNEL 61,50 92,00 ABSENT RESPINS
3 PANDA ANDREI IONUȚ ABSENT       RESPINS

    Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Anunt validare dosare de înscriere concurs Șef Serviciu Aprovizionare

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Șef Serviciu Aprovizionare,Achiziții Publice,Transport,Administrativ, Pază,Protectia muncii,PSI,Evidența Militara,Aparare Civilă,Întreținere și Reparații Instalații și Clădiri în cadrul Serviciului Județean de Ambulantă Bihor conform prevederilor HG nr.286/2011,modificată și completată prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 CACUCI REMUS ALEXANDRU ADMIS
2 NISTOR IOAN SEBASTIAN ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 12.10.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

SAJ Bihor la Concursul Național de Ambulanțe – Sinaia 2016

SAJ Bihor a participat la Concursul anual de Ambulante organizat de Asociația pentru Sprijinul Ambulanței Prahova (ASAP) și Serviciul de Ambulanță Județean Prahova. La acest concurs participa 24 de SAJ-uri, 14 echipaje tip C2 si 21 echipaje B2.

SAJ Oradea a fost reprezentat dintr-un echipaj constituit din asistent Lacziko Gabriela, ambulantier Balogh Zoltan si voluntar Blaga Larisa care a obtinut locul 10 la probele de ALS si trauma. 

 

FELICITĂRI!

 

als-3 trauma-7

 

Rezultat proba scrisa concurs șef serviciu RUNOS

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut in data de 10.10.2016 pentru postul vacant de Șef Serviciu RUNOS la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 MATEI EUGEN MARIUS 88,00 ADMIS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune în data de 12.10.2016 până la ora 14.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

  Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

Rezultat proba practica la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

La concursul susținut în data de 07.10.2016 pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

 Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 PANDA ANDREI IONUȚ 93,00 ADMIS
2 MAKKAI SZASZ IANOS 88,33 ADMIS
3 ROMANEAC MARIUS OVIDIU 82,33 ADMIS

Substația Salonta

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 LĂZĂU ALEXANDRU 93,33 ADMIS
2 FARCAȘ AVRAM CRISTIAN 85,67 ADMIS

Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 11.10.2016 ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

    Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK